WYDANIE ONLINE

W tym roku na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a potem zmiany przepisów, prawo do trzynastki otrzymali pracownicy rodzice, którzy nie przepracowali 6 miesięcy w danym roku z powodu korzystania z uprawnień rodzicielskich. Trzynasta pensja należy im się także wstecz – za 2012 rok, termin na wypłatę minął zaś 29 września br. Mimo tego pracownicy jeszcze przez 3 lata będą mogli dochodzić należnych świadczeń, wraz z odsetkami.

czytaj więcej »

Jesteśmy po kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, podczas której zwrócono nam uwagę, że nieprawidłowo wypłaciliśmy wynagrodzenie nauczycielowi. Chodzi o osobę zatrudnioną od 4 września 2012 r. do 1 kwietnia 2013 r. Zapłaciliśmy jej wynagrodzenie za jeden dzień kwietnia 2013 roku. Kontrolujący stwierdził, że powinniśmy wpłacić wynagrodzenie za cały kwiecień.Czy postąpiliśmy właściwie?

czytaj więcej »

Pytanie: Organ prowadzący ma kompetencje do ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zwanych „nagrodami dyrektora”.Czy w szkołach mogą funkcjonować odrębne regulaminy przydzielania nagród dyrektora szkoły?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor chciał ukarać nauczyciela karą porządkową w związku z rażącym wykroczeniem przeciw ustalonemu porządkowi i organizacji pracy oraz przepisów bhp. Zdarzenie zaistniało 19 grudnia. Dyrektor chciał wysłuchać nauczyciela przed nałożeniem kary, jednakże od 20 grudnia przebywa on na zwolnieniach lekarskich, przerywając okresy nieobecności wyłącznie na weekendy. Co zrobić w tej sytuacji? Wpiąć karę nagany do akt osobowych z adnotacją, że wysłuchanie pracownika nie było możliwe?

czytaj więcej »

Podstawowy urlop macierzyński przysługuje z mocy samego prawa. Natomiast jego dodatkowej części udziela się tylko na wniosek pracownicy lub pracownika ojca. Wnioskować o niego można od razu po porodzie albo później – do 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

czytaj więcej »

Od 22 listopada 2013 r. obowiązują nowe zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Nowe przepisy doprecyzowują podstawę udzielenia zwolnienia od pracyw przypadku choroby niani lub dziennego opiekuna.

czytaj więcej »

Dnia 8 listopada 2013 r. Sejm uchwalił tzw. ustawę okołobudżetową, która przewiduje obniżenie kwot dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz zrównanie ich dla pracodawców z otwartego i chronionego rynku pracy. Zmiany mają wejść w życie od 1 kwietnia 2014 r.

czytaj więcej »

Coraz większa popularność portali społecznościowych zachęca do korzystania z nich już nie tylko młodzież, ale także nauczycieli. Ich zachowanie, także w wirtualnym świecie, jest oceniane przez dyrektora szkoły, a gdy przekroczy granicę dobrego smaku, może skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną.

czytaj więcej »

Opiekun i kierownik szkolnej wycieczki będą musieli złożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, w przeciwnym razie nie będą mogli pojechać na turnus. Takie rozwiązanie przewiduje przyjęta przez rząd w dniu 21 listopada 2013 r. nowelizacja przepisów.

czytaj więcej »

W latach 2014–2016 podział części oświatowej subwencji ogólnej będzie dokonywany nadal na podstawie danych ze starego SIO. Nowe SIO ruszy samodzielnie dopiero w 2017 roku. W latach 2014–2016 będzie obowiązywać nowa, tymczasowa procedura wprowadzania danych. Sejm przyjął zmianę przepisów o SIO.

czytaj więcej »

Pytanie: Od stycznia 2014 roku szkoła przystąpi do projektu unijnego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 9.2), w ramach którego uczniowie otrzymają stypendium stażowe. Z opiekunami zostaną podpisane umowy zlecenia. Czy w tym przypadku dzieci korzystające ze stażu należy objąć ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym? Jak wygląda kwestia podatku dochodowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła utworzyła wydzielony rachunek dochodów. Zgodnie z uchwałą organu prowadzącego gromadzi na nim środki pochodzące z odpłatności za wynajem sali gimnastycznej. Następnie przeznacza je na zakup: materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii i usług remontowych i konserwacyjnych oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych wynikających z umów zlecenia lub o dzieło. Jak zaksięgować związane z tym zdarzenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła podpisała umowę najmu sali gimnastycznej oraz pomieszczenia na gabinet stomatologiczny. Kto w takim przypadku powinien rozliczyć podatek od nieruchomości?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła sprzedała złom, który odzyskano po zużyciu materiału w ramach przeprowadzonego szkolenia w zakresie spawania oraz w wyniku likwidacji wyposażenia i środka trwałego. Jak zaksięgować tego typu zdarzenia?

czytaj więcej »

Przykłady błędów wykrytych podczas kontroli przeprowadzonych w innych placówkach oświatowych są najlepszym źródłem wiedzy o uchybieniach popełnianych przez dyrektorów szkół i ich pracowników. Wskazówki, na jakie dokumenty zwracają uwagę kontrolerzy z organu prowadzącego, pomogą niewątpliwie szybko usunąć istniejące braki lub uchybienia.

czytaj więcej »

Pytanie: Biblioteka szkolna otrzymała od rady rodziców darowiznę w postaci książek. W jaki sposób ująć takie zdarzenie w księgach rachunkowych jednostki?

czytaj więcej »

Pytanie: Do tej pory wydawaliśmy pracownikom szkoły ekwiwalent za zakup 100g herbaty. Teraz zmieniamy regulamin pracy i pojawiła się sugestia, aby obowiązek zapewnienia pracownikom napojów zrealizować poprzez dostarczenie surowca (herbaty) do przygotowania ciepłego napoju. Czy możemy tak zrobić?

czytaj więcej »

Pytanie: Porządkując dokumentację kadrową, pracownica działu kadr zauważyła błędy polegające na braku informacji o warunkach zatrudnienia w teczce akt osobowych pracowników. Jak uzupełnić teczkę akt osobowych o informację o warunkach zatrudnienia? Jaką datę napisać na dokumencie dotyczącym informacji o warunkach zatrudnienia?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy do stażu pracy pracownika niepedagogicznego wlicza się okres zwolnienia chorobowego, zasiłku chorobowego i urlopu macierzyńskiego?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie badania w ramach badań okresowych pracowników powinien mieć pracownik ds. kadr i płac w szkole? Pracownik ten wykonuje pracę przy monitorze komputera każdego dnia, jest zatrudniony w pełnym wymiarze godzin. Co ile lat takie badanie powinno być wykonywane?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownicy, która poroniła bliźniaczą ciążę lub urodziła martwe dzieci (co potwierdza aktem urodzenia i zgonu), oprócz 8 tygodni urlopu macierzyńskiego przysługuje dodatkowy urlop macierzyński? Jaki wymiar urlopu okolicznościowego przysługuje w takiej sytuacji rodzicom? Jakie uprawnienia rodzicielskie przysługują pracownikowi ojcu?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownik niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym ma prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w całym wymiarze, tj. 10 dni, w przypadku gdy rok pracy po uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności minął 30 listopada 2013 r., a pracownik posiada orzeczenie okresowe do 30 grudnia 2013 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy sekretarzowi szkoły, który pracował w poprzedniej szkole w wymiarze 1/4 etatu, należy wliczyć ten okres do stażu pracy, a co za tym idzie – do wysługi lat? Moje wątpliwości budzi wymiar etatu –poniżej 1/2.

czytaj więcej »

Pytanie: Umowa o pracę została przedłużona do dnia porodu;12 grudnia 2013 r. mąż pracownicy złożył wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego od 5 grudnia 2013 r. Z jakim dniem należy wydać świadectwo pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakiej pieczątki należy używać, potwierdzając kopie dokumentów związanych z zatrudnieniem: 1) czy „Za zgodność z oryginałem potwierdzam”, czy2) „Kopię na podstawie oryginału dokumentu wykonał(a)”?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel złożył wnioski o zapomogę zdrowotną z funduszu zdrowotnego i ZFŚS, dołączając tę samą fakturę za protezę stomatologiczną. Przy jednym wniosku dołączył oryginał, w drugim zaś kserokopię. Czy słuszne byłoby przyznanie zapomogi zdrowotnej z dwóch źródeł w jednym zakładzie pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w trakcie urlopu rodzicielskiego, w czasie którego otrzymuje 60% wynagrodzenia. Jak ustalić wysokość nagrody?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel mianowany był zatrudniony w gimnazjum 12 lat na 9/18 etatu na czas nieokreślony. Od 1 września 2013 r. jest tam zatrudniony w wymiarze 5/18 etatu. Wtedy też podjął zatrudnienie w szkole podstawowej na 16/18 etatu na czas nieokreślony. W sumie nauczyciel ma więcej niż etat. Ponieważ stosunki pracy trwają nadal, nauczyciel u nas (szkoła podstawowa) nie przedstawił świadectwa pracy. Czy jeżeli wskaże naszą placówkę jako podstawowe miejsce pracy, to trzeba będzie mu naliczyć dodatek stażowy na podstawie oświadczenia, że to jest podstawowe miejsce jego pracy, mimo iż nie przedstawił żadnego świadectwa pracy i nie będzie pobierał dodatku stażowego w gimnazjum?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony zaszła w ciążę i jej umowa została przedłużona do dnia porodu;12 grudnia mąż pracownicy złożył wniosek do dyrektora szkoły o udzielenie urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego. Czy urlopy te przysługują?

czytaj więcej »

Pytanie: Otrzymaliśmy od naszej nauczycielki podanie wraz z orzeczeniem o udzieleniu urlopu zdrowotnego wydanego przez lekarza psychiatrę (u którego od dawna się leczy) z prywatnego gabinetu (pieczątka podmiotu prowadzącego badania – prywatny gabinet psychiatryczny). Nie kwestionujemy zasadności udzielenia tego urlopu. Lekarz ten pracuje również w szpitalu w naszej miejscowości. Czy możemy udzielić urlopu na podstawie takiego orzeczenia? Gdzie możemy uzyskać informację na temat tego lekarza?

czytaj więcej »

wiper-pixel