WYDANIE ONLINE

Niż demograficzny z roku na rok coraz bardziej dotyka szkoły. Brak wystarczającej liczby godzin z poszczególnych przedmiotów powoduje, że niewielu nauczycieli ma dziś pełny etat. W najlepszej sytuacji jest nauczyciel zatrudniony przez mianowanie, który może mieć ograniczony etat tylko gdy wyrazi na to zgodę. Gdy jednak nie dostosuje się do zmieniającej się sytuacji w szkole, straci pracę.

czytaj więcej »

Obecnie szczegółowe regulacje dotyczące szkolnych świetlic określają statuty szkół. Po nowelizacji przepisów najważniejsze kwestie dotyczące pracy świetlicy znajdą się w ustawie. Kluczowa zmiana to wprowadzenie limitu 25 uczniów, jakimi może się opiekować jeden wychowawca świetlicy.

czytaj więcej »

Niezależnie od wielkanocnej przerwy w lekcjach uczniowie będą mieli 3 dni wolnego od zajęć w celu uczestniczenia w rekolekcjach. Wolnego nie będą jednak mieli nauczyciele, którzy w tym czasie będą sprawowali opiekę nad uczniami lub wykonywali inne zadania zlecone przez dyrektora. Za zgodą dyrektora mogą jednak pracować w domu. 

czytaj więcej »

Po zakończeniu stanu nieczynnego niektóre szkoły wypłacają nauczycielom ekwiwalent za 10, inne aż za 34 dni urlopu. Są też takie, które nie wypłacają go wcale, sądząc, że nauczyciel będąc w stanie nieczynnym, nie świadczy pracy i może korzystać z urlopu w czasie ferii zimowych. Tymczasem Ministerstwo Edukacji Narodowej stoi na stanowisku, że ekwiwalent oblicza się proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w roku kalendarzowym.

czytaj więcej »

Wiążąca opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej i możliwość wnioskowania o odroczenie obowiązku szkolnego w dowolnym momencie w trakcie roku to kolejne rozwiązanie w projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty, które wychodzi naprzeciw potrzebom rodziców.

czytaj więcej »

Nowe przepisy oświatowe dadzą dyrektorom podstawowych szkół publicznych zarówno ogólnodostępnych, jak i specjalnych oraz integracyjnych możliwość zatrudnienia osoby w celu wsparcia nauczycieli zajęć edukacyjnych. Podstawą zatrudnienia będzie Kodeks pracy, zadania i rozkład czasu pracy ustali zaś dyrektor.

czytaj więcej »

Nie do 31 maja, ale w dowolnym momencie w trakcie roku rodzice będą mogli składać wnioski o zezwolenie na edukację domową ich dzieci. Takie rozwiązanie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, nad którym trwają prace w Sejmie.

czytaj więcej »

W związku z nagminnymi praktykami wydatkowania środków funduszu socjalnego na cele niezwiązane z działalnością socjalną i z pominięciem kryterium socjalnego w tym roku inspekcja pracy skontroluje działalność socjalną w szkołach i placówkach oświatowych. Inspektorzy zweryfikują, na jaki cel i w jaki sposób są wydatkowane środki z fundusz.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel realizował staż na stopień nauczyciela mianowanego w trakcie zatrudnienia na umowy zawarte na czas określony (art. 9f ust. 2 ustawy Karty Nauczyciela) w tym samym przedszkolu (zerówka w SP) na tym samym stanowisku. Przerwy w zatrudnieniu pomiędzy kolejnymi umowami nie przekraczały 3 miesięcy. Kiedy nauczyciel powinien składać sprawozdania za dany kończący się okres stażu? Czy w ostatnim dniu zatrudnienia, czy zachowuje 30-dniowy okres na złożenie sprawozdania? Z jaką datą dyrektor powinien wystawiać oceny dorobku zawodowego za okres stażu? Kiedy organ prowadzący powinien ostatecznie rozpatrzyć wniosek nauczyciela, który został złożony 23 grudnia 2013 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka jest zatrudniona na czas określony – zastępuje innego nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym. Umowa wygasa 31 lipca. Czy jeśli będzie w ciąży, to należy przedłużyć jej umowę? Jeśli tak, to na jak długo?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka jest zatrudniona w dwóch szkołach. W podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze oraz w dodatkowym miejscu pracy również w pełnym wymiarze. W obydwu szkołach spełnia warunki przewidziane art. 73 Karty Nauczyciela. Czy może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia w każdej ze szkół w jednakowym terminie? Czy powinna otrzymać urlop zdrowotny w podstawowym miejscu pracy, natomiast w dodatkowym wziąć urlop bezpłatny?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielka legitymująca się dyplomem ukończenia szkoły wyższej na kierunku pedagogika w zakresie nauczania początkowego posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć w przedszkolu we wszystkich grupach wiekowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielowi przysługuje płatne zwolnienie od pracy na czas badań w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy w trybie odwoławczym od orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel wf jest zatrudniony na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze czasu pracy. Ponieważ dokonał się nabór na dodatkowy kierunek na II semestr roku szkolnego 2013/2014, są dla tego nauczyciela dodatkowe godziny. Jak formalnie rozwiązać problem dodatkowych godzin dla tego nauczyciela? Czy zawrzeć porozumienie zmieniające, czy też dodatkową umowę na te godziny?

czytaj więcej »

Pytanie: W uchwale Rady Gminy jest zapis, że nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy Karty Nauczyciela do wartości podanej w tabeli: dla wicedyrektora szkoły do 16 oddziałów – obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin wynosi 8. Czy oznacza to, że nauczyciel, który ma pensum 18 otrzyma zniżkę w wysokości 10 godzin, a ten, który ma 30-godzinne pensum otrzyma zniżkę w wymiarze 22 godzin?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik niepedagogiczny szkoły, w związku z nienależytym wypełnianiem obowiązków służbowych, zgodnie z obowiązującym regulaminem premiowania, został ukarany pozbawieniem premii. Czy wniosek przełożonego o ukaranie oraz decyzja dyrektora dotycząca pozbawienia premii powinna znaleźć się w aktach osobowych pracownika? Czy po roku nienagannej pracy należy ją usunąć z akt osobowych pracownika?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor może zatrudnić nowego pracownika obsługi, jeżeli w tym samym czasie zwalnia innego pracownika obsługi (inne stanowisko) z przyczyn ekonomicznych?

czytaj więcej »

Pytanie: W jakim wymiarze przysługuje urlop wypoczynkowy za 2013rok pracownikowi, który był zatrudniony na dwie umowy w niepełnym wymiarze, a obecnie jest zatrudniony w pełnym wymiarze godzin: od 01.08.2013r. do 31.01.2014r. w wymiarze 0,5 etatu na stanowisku woźnego, od 01.09.2013r. do 31.01.2014r. w wymiarze 0,5 etatu na stanowisku pomocy nauczyciela, od 01.02.2014 r. na czas nieokreślony w wymiarze 1,0 etatu na stanowisku woźnego i pomocy nauczyciela. Pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy za 2014rok w wymiarze 20 dni.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica obsługi z 20-letnim stażem pracy zatrudniona w wymiarze 1/4 etatu nie wykorzystała 2 godzin urlopu za 2013 rok. Jak prawidłowo naliczyć jej przysługujący w 2014 roku urlop? Czy te 2 godziny zaległego urlopu też zaokrąglać do pełnego dnia?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w aktach osobowych pracownika powinna znajdować się kserokopia stałego upoważnienia wydanego przez dyrektora do pobierania druków ścisłego zarachowania oraz do wydawania druków ścisłego zarachowania? Czy w aktach osobowych powinna znaleźć się również kserokopia oświadczenia pracownika o odpowiedzialności za gospodarkę drukami ścisłego zarachowania w placówce?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel kończy ostatni semestr na studiach podyplomowych. Czeka go napisanie pracy i zdanie egzaminu. Czy należy mu się urlop szkoleniowy na napisanie pracy i zdanie egzaminu?

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób ustala się dochód na członka rodziny osoby uprawnionej do świadczeń z ZFŚS? Czy pracownicy, emeryci i renciści  w oświadczeniu o wysokości swoich dochodów całego gospodarstwa domowego, powinni dodawać takie przychody jak: dodatek kombatancki, dodatek za tajne nauczania oraz zasiłek pielęgnacyjny? Czy diety radnych również wlicza się do ustalania dochodu przypadającego na 1-ego członka rodziny?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik złożył podanie o zapomogę losową. Komisja powołana przez dyrektora negatywnie rozpoznała ten wniosek ze względu na brak wszystkich dokumentów. Obecnie są już wszystkie dokumenty, ale od zdarzenia upłynął ponad rok. Czy istnieją jakieś granice czasowe na wypłacenie zapomogi losowej? Regulamin ZFŚS opracowany dla placówki nie określa tego.

czytaj więcej »

Pytanie: Do jakiego paragrafu wydatków zaliczyć opłatę za wydanie interpretacji indywidualnej wpłaconej do Izby Skarbowej? Do jakiego paragrafu wydatków zaliczyć zapłatę za wykonanie podpisu elektronicznego dla dyrektora szkoły. Na fakturze widnieje: "Zestaw kwalifikowany mini (cert kw 2 lata, karta, czytnik, aplikacja SZARIF)

czytaj więcej »

Pytanie: Do jakiego paragrafu wydatku zaliczyć opłatę za egzamin eksploatacyjny pracownika? Uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji są wymagane w celu wykonywania pracy zgodnie z zakresem czynności.

czytaj więcej »

Pytanie: Zarząd Oddziału ZNP złożył do dyrektora szkoły pismo w sprawie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy nauczyciela wychowania fizycznego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia przez okres pełnienia funkcji związkowej w wymiarze 9/18 etatu. Jest to nauczyciel mianowany otrzymujący 10% dodatku wiejskiego. Jego wynagrodzenie za 9/18 etatu wynosi 1.324 zł z godzin dydaktycznych oraz świadczenie za prace w związkach, które wynosi 1.743,15zł. Od jakiej stawki liczymy 10%: czy z całego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego tj. 10% x 2.648 zł (1.324 x 2)? Czy z 1/2 stawki nauczyciela mianowanego tj. 10% x 1.324zł oraz 10% x 1.743,15 zł?

czytaj więcej »

Pytanie: Opłaty za świadectwa i legitymacje szkolne księguję w następujący sposób: Wpłata na rachunek bankowy  Wn 130-02 (dochody § 0690) / Ma 221  (§ 0690) Naliczenie Wn 221 ( § 0690) / Ma 760  (§ 0690)

czytaj więcej »

Porządkując dokumentację pracowniczą po zakończeniu I semestru, zauważyliśmy, że niektórzy pracownicy i nauczyciele nie mają książeczek zdrowia na potrzeby sanepidu. Czy są wymagane? Czy nadal obowiązuje to nauczycieli i innych pracowników szkół?

czytaj więcej »

Bezpośrednio po dodatkowym urlopie macierzyńskim rodzice mogą przedłużyć okres opieki nad dzieckiem o kolejne 26 tygodni. Urlopem rodzicielskim mogą się podzielić albo korzystać z niego wspólnie w tym samym czasie. Mogą także łączyć go z pracę i pobierając zasiłek, mają szanse zarobić dodatkowe pieniądze.

czytaj więcej »

wiper-pixel