WYDANIE ONLINE

Urlop uzupełniający to niejako rekompensata za niewykorzystany w całości urlop wypoczynkowy w okresie ferii szkolnych. Przy czym przysługuje on w ściśle określonych przypadkach i tylko w razie niewykorzystania minimum 8 tygodni urlopu w trakcie roku szkolnego. W praktyce trudno wyjaśnić nauczycielom, dlaczego jedni z nich mają prawo do korzystania z uzupełniającego urlopu wypoczynkowego w trakcie roku a inni nie. W rozwiązywaniu problemów z urlopem uzupełniającym pomocne będą wskazówki, jakie znajdziesz poniżej.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik w trakcie urlopu wypoczynkowego zachorował i przebywał na zwolnieniu lekarskim. Czy po zakończeniu zwolnienia pracownik korzysta z pozostałej części urlopu, czy też ponownie powinien wykorzystać 10 dni urlopu, by mieć zapewnione 14 dni nieustannego wypoczynku?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel kontraktowy został zatrudniony od 1 września 2011 r. na czas nieokreślony w szkole na 5/18 i 2/22 etatu. Od 3 stycznia do 29 czerwca 2012 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim. Dnia 28 maja br. złożył wypowiedzenie umowy o pracę z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Jaką podstawę prawną należy wpisać w świadectwie pracy oraz czy za okres wakacji zimowych, kiedy pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim, należy wypłacić ekwiwalent za urlop, jeśli tak, to za ile dni?

czytaj więcej »

Mimo iż przepisy Karty Nauczyciela wyraźnie wskazują, że decyzję w sprawie urlopu zdrowotnego nauczyciela podejmuje suwerennie dyrektor szkoły, to jednak w praktyce zdarza się, że organy prowadzące chcąc zaoszczędzić na kosztach zastępstw za nieobecnych nauczycieli polecają dyrektorom wydawanie decyzji odmownych i odwoływanie się od każdego orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia takiego urlopu. Sprawa trafiła do MEN, które wyraźnie zaznaczyło, że ingerencja organu prowadzącego w udzielanie urlopu zdrowotnego jest niezgodna z przepisami, bowiem organ prowadzący nie bierze udziału w procedurze udzielania urlopu dla poratowania zdrowia!

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel z tytułem licencjata i przygotowaniem pedagogicznym polskiej uczelni akademickiej we wrześniu dostarczył tłumaczenie dyplomu wydanego przez uniwersytet w Londynie z otrzymanym stopniem magistra nauk humanistycznych w dziedzinie amerykanistyki. Na jakim poziomie wykształcenia do celów płacowych należy go zakwalifikować?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel pełniący funkcję wychowawcy klasy zastępuje nieobecnego nauczyciela, także wychowawcę. Czy z tego tytułu należy mu się podwójny dodatek funkcyjny?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik szkoły ma umowę do 31 września 2012 r. We wrześniu osiągnie też wiek emerytalny i zamierza przejść na emeryturę. Czy aby otrzymać odprawę, umowa o pracę musi zostać rozwiązana na wniosek pracownika? Czy też w przypadku rozwiązania umowy na czas określony z upływem okresu, na który została zawarta, można wypłacić odprawę emerytalną, gdy pracownik bezpośrednio po jej rozwiązaniu przejdzie na emeryturę?

czytaj więcej »

Od kilku tygodniu w MEN toczą się rozmowy nad zmianami w Karcie Nauczyciela. Od radykalnych – postulujących całkowitą likwidację Karty, po mniej drastyczne – jak chociażby ograniczające prawo do świadczeń nauczycieli gwarantowanych tą ustawą. Ostatnio tematem przewodnim spotkania w MEN były zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczące wynagrodzeń nauczycieli – relacja z tego spotkania poniżej.

czytaj więcej »

Z dniem 1 sierpnia 2012 r. weszły w życie przepisy ustawy o SIO, które w konsekwencji zmieniają ustawę o systemie oświaty. Jedną ze zmian jest wprowadzenie obowiązku posługiwania się numerem REGON przez wszystkie publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne, które wchodzą w skład systemu oświaty. Sprawdź, co jeszcze się zmieniło!

czytaj więcej »

Z dniem 1 sierpnia weszły w życie zmiany do rozporządzenia dotyczącego sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób. Od tego dnia obowiązują nowe wzory formularzy stosowanych przy zgłaszaniu, rozpoznawaniu i stwierdzaniu chorób zawodowych.

czytaj więcej »

Jak co roku 14 października szkoły i wszyscy pracownicy oświaty świętują Dzień Edukacji Narodowej. Dla niektórych ten dzień wciąż wydaje się być dodatkowym dniem wolnym od pracy, w którym można nie przyjść do pracy i świętować go w domu, czy gronie znajomych nauczycieli. Przypominamy jednak, że DEN jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznym, ale nie od pracy. Zatem w tym dniu dyrektor może zobowiązać nauczycieli np. do organizacji dodatkowych zajęć czy też zapewnienia opieki uczniom przebywającym wówczas w szkole, a nauczyciel musi się temu podporządkować.

czytaj więcej »

Pytanie: Wynagrodzenie pracownika jest zajęte przez komornika. Dodatkowo pracownik ma również nierozliczone zaliczki z pracodawcą. Czy w związku z tym świadczenie urlopowe należne pracownikowi należy przekazać na konto komornika, czy można potrącić z niego zobowiązanie wobec pracodawcy ?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel za wrzesień otrzymał wynagrodzenie z góry. Dnia 19 września 2012 r. dostarczył zwolnienie lekarskie za sierpień i wrzesień 2012 r. W związku z tym trzeba dokonać korekty list, z których wynika, że należy pracownikowi potrącić z bieżącego wynagrodzenia (za kwiecień) za sierpień i wrzesień. Czy trzeba uzyskać zgodę pracownika na potrącenie w takim przypadku?

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób rozliczyć koszty podróży służbowej pracownika szkoły, który przedstawił do rozliczenia bilety kolejowe z innego dnia niż dzień podróży służbowej?

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2013 r. o jeden miesiąc wzrośnie wymiar urlopu wychowawczego i będzie wynosił 37 miesięcy i będzie mógł być wykorzystany w 5, a nie jak było do tej pory – w 4 częściach. Przy czym każdy z rodziców lub opiekunów dziecka będzie miał prawo do 1 miesiąca urlopu wychowawczego. Dowiedz się, czy z nowych przepisów skorzystają także osoby, które rozpoczną urlop wychowawczy przed 1 stycznia 2013 r.

czytaj więcej »

Pensum nauczycieli specjalistów, zgodnie z Kartą Nauczyciela ustalają organy prowadzące. W ramach oszczędności etatów dochodzi jednak do nadużyć w tym zakresie i bezprawnego zawyżania wymiarów zajęć nauczycieli przez niektóre organy prowadzące. Skargi z tym związane dotarły do ZNP, który wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii ustalania pensum nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów.

czytaj więcej »

Program „Radosna szkoła”, dzięki któremu tworzone są przyjazne, kolorowe miejsca do zabawy oraz bezpieczne, nowoczesne place zabaw będzie realizowany do 2014 r. W tym roku szkolnym zwiększono środki na jego realizację, a termin składania wniosków dyrektorów szkół do organów prowadzących szkoły o wsparcie finansowe na rok 2013 na organizację  miejsc zabaw w szkole oraz szkolnych placów zabaw mija 10 października.

czytaj więcej »

Opis sytuacji: Główna księgowa otrzymuje emeryturę i zgodnie z przepisami 30 września 2012 r. zostanie rozwiązany z nią stosunek pracy (na jej prośbę), ale jest możliwość jej dalszego zatrudnienia, np. od 2 października 2012 r. na tym samym stanowisku w wymiarze 3/4 etatu. Dyrektor zawarł więc z księgową umowę o pracę na określonych warunkach. Nie przeprowadził jednak konkursu. Czy działanie dyrektora było prawidłowe?

czytaj więcej »

Dłuższa nieobecność pracownika w pracy, czy też konieczność redukowania kosztów osobowych zmusza dyrektorów do modyfikacji zakresu obowiązków pracowników i dokonywania w tym zakresie pewnych przesunięć. Często stosowanym rozwiązaniem jest czasowe przeniesienie pracownika na inne stanowisko, a także cedowanie na pracowników dodatkowych obowiązków w ramach poleceń służbowych. Nie wszystkie jednak stosowane w praktyce rozwiązania zmierzające do powierzenia pracownikowi dodatkowych obowiązków są zgodne z prawem, co wyjaśniamy poniżej.

czytaj więcej »

Pytanie: Jeżeli główna księgowa przebywa na dłuższym zwolnieniu lekarskim, to czy mogę na jej miejsce przesunąć inną osobę, która jest zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. księgowości i na jakiej Śródtytuł zasadzie?

czytaj więcej »

Pytanie: Na jakiej podstawie możemy wręczyć wypowiedzenie pracownikowi niepedagogicznemu, który trzeci raz z rzędu wykorzystuje zasiłek chorobowy w wymiarze maksymalnym 182 dni, wraca do pracy na kilka dni i sytuację powtarza?

czytaj więcej »

W MEN trwają rozmowy pomiędzy stroną rządową, samorządową a związkowcami na temat zmian w Karcie Nauczyciela. Ostatnio debatowano nad zmianami w zasadach udzielania urlopów zdrowotnych ponieważ zdaniem strony rządowej i samorządowej uprawnienie to bywa nadużywane i generuje dodatkowe koszty związane z koniecznością zapewnienia zastępstw za nieobecnych nauczycieli. Na ostatnim spotkaniu w tej sprawie osiągnięto porozumienie co do tego, że o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego powinien orzekać lekarz medycyny pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o podanie podstawy prawnej potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokumentów składanych do akt osobowych, np. świadectwa pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Jaki jest wymiar pensum nauczyciela prowadzącego rehabilitację ruchową z uczniami niepełnosprawnymi?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownik niepedagogiczny, zatrudniony w kuchni w internacie może pracować w nocy w równoważnym systemie pracy np. 12 godzin non stop, z czego 8 godzin przypada w nocy, a pozostałe 4 godziny w ciągu dnia?

czytaj więcej »

Przeciągająca się choroba nauczyciela, czy pracownika, urlop macierzyński, wychowawczy, zdrowotny, czy bezpłatny oraz inne długotrwałe nieobecności w pracy powodują konieczność zorganizowania zastępstwa za nieobecnego pracownika. Możliwości „zastąpienia” pracownika jest wiele i to od decyzji dyrektora i sytuacji panującej w danej placówce zależy, którą z nich wybierze. Poniżej przedstawiamy różne warianty, które warto wziąć pod uwagę w przypadku przedłużającej się nieobecności pracownika.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik niepedagogiczny przebywa na zasiłku chorobowym (niedługo mija 182 dni), kto ma obowiązek złożenia wniosku o świadczenie rehabilitacyjne do ZUS – pracownik czy pracodawca?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w związku z połączeniem od 1 września 2012 r. szkoły podstawowej z gimnazjum w Zespół Szkół niezbędne będzie: skierowanie wszystkich pracowników zespołu szkół na okresowe badania profilaktyczne (mimo posiadania przez pracowników ważnych badań, lecz wykonanych do wcześniejszego zatrudnienia w szkole podstawowej czy w gimnazjum)? skierowanie wszystkich pracowników zespołu szkół na szkolenia okresowe bhp (mimo posiadania przez pracowników ważnych szkoleń, lecz wykona­nych do wcześniejszego zatrudnienia w szkole podstawowej czy w gimna­zjum)?

czytaj więcej »

Pytanie: Z dniem 31 sierpnia zlikwidowano szkołę. Czy w tym dniu należało wypłacić nagrody jubileuszowe nauczycieli, którzy w ciągu 12 miesięcy nabędą do niej prawo?

czytaj więcej »

wiper-pixel