WYDANIE ONLINE

Nawet przy udzielaniu tak oczywistego uprawnienia, jakim są 2 dni zwolnienia od pracy w celu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 14 pojawia się szereg wątpliwości, których nie wyjaśniają przepisy. W praktyce to pracodawca musi rozstrzygnąć, czy w danym przypadku pracownik ma prawo skorzystać z tego zwolnienia, czy też nie. Ponieważ pracownicy znajdują się w różnych sytuacjach, które mogą mieć wpływ na udzielenie zwolnienia, warto poznać praktyczne rozwiązania różnych przypadków z praktyki innych szkół, w których udziela się dni wolnych na opiekę.

czytaj więcej »

Mimo tego że dodatek motywacyjny to jeden z najczęściej przyznawanych nauczycielom składnik wynagrodzenia, dyrektorzy, a także jednostki samorządu terytorialnego popełniają w tym zakresie wiele błędów. Sprawdź, jak uniknąć błędów przy przyznawaniu dodatków motywacyjnych i jak przyznawać dodatki zgodnie z przepisami – wskazówki znajdziesz poniżej.

czytaj więcej »

Dodatek motywacyjny to najczęściej przyznawany składnik wynagrodzenia nauczyciela. Niestety mylnie postrzegany przez część nauczycieli jako składnik, który każdemu z nich się należy. Tymczasem zasady przyznawania dodatku powinny uwzględniać zaangażowanie nauczycieli w pracy i osiąganie w niej szczególnych osiągnięć. Dopiero wtedy dodatek motywacyjny spełnia swoją funkcję, jaką jest motywacja. O tym, jak przyznawać dodatek motywacyjny, aby spełniał swoją rolę, przeczytasz dalej.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniony w szkole na stanowisku konserwatora w wymiarze 1/2 etatu i stanowisku sprzątacza w wymiarze ½ we wrześniu skończył 61 lat i znajduje się w okresie chronionym. Czy można zlikwidować z przyczyn ekonomicznych stanowisko konserwatora w wymiarze 1/2 etatu i zatrudnić tego pracownika tylko na 1/2 etatu na stanowisku sprzątacza? Czy pracownik w okresie chronionym musi pracować na cały etat?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel, który posiada ukończony kurs kwalifikacyjny pedagogiczny, wykształcenie średnie zawodowe – tytuł technika, tytuł robotnika wykwalifikowanego, kilkuletni staż pracy w danym zawodzie, ale nie posiada matury, ma kwalifikacje do nauczania praktycznej nauki zawodu w zasadniczej szkole zawodowej?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można zwolnić z pracy pracownicę przebywającą na urlopie wychowawczym z powodu likwidacji stanowiska pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel kontraktowy, przebywający od 1 września w stanie nieczynnym, może pełnić obowiązki dyrektora szkoły?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik obsługi kończy w tym roku kalendarzowym 67 lat. Czy dyrektor jest zobligowany do rozwiązania z tym pracownikiem stosunku pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Do dyrektora szkoły wpłynęło podanie od osoby z zewnątrz, w którym żąda wyjaśnień, dlaczego nauczyciele jednego z przedmiotów mają nadgodziny i dlaczego dyrektor nie stworzy z nich etatu dla zainteresowanej w piśmie osoby. Jak dyrektor powinien ustosunkować się do takiego pisma? Czy działanie dyrektora było prawidłowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w ramach tzw. godzin karcianych można prowadzić pomoc psychologiczno-pedagogiczną, np. zajęcia odpowiadające zainteresowaniom uczniów, praca z uczniem zdolnym?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor szkoły może złożyć pieniądze z funduszu socjalnego na trzymiesięczną lokatę w banku?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel został przeniesiony do innej szkoły. Kiedy nabędzie prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej i wynagrodzenia chorobowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy okres urlopu bezpłatnego udzielonego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 4 w okresie od 30 sierpnia 1975 r. do 31 października 1975 r. należy wliczyć do okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej i dodatku stażowego?

czytaj więcej »

Przy okazji ostatniego spotkania w MEN dotyczącego urlopów wypoczynkowych nauczycieli dyskutowano także nad uprawnieniami do urlopu dla poratowania zdrowia. Na poprzednim spotkaniu w tej sprawie osiągnięto porozumienie co do tego, żeby o urlopie zdrowotnym decydował lekarz medycyny pracy, a nie rodzinny - jak jest obecnie. Kolejnym pomysłem jest zastąpienie urlopu zdrowotnego świadczeniem rentowym.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel w styczniu 2011 r. rozwiązał umowę o pracę za porozumieniem stron. W lipcu 2012 r. osiągnął wiek uprawniający do świadczenia kompensacyjnego i przeszedł na to świadczenie. Czy należy teraz wypłacić odprawę emerytalną?

czytaj więcej »

Reforma emerytalna, czyli m.in. podwyższenie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn wywołała obawy środowisk nauczycielskich, dotyczące tego, czy ukończenie przez nauczycieli 65 roku życia spowoduje, że stosunek pracy będzie trzeba obligatoryjnie rozwiązać, a co za tym idzie czy nauczyciele zostaną bez pracy i prawa do emerytury. Tak się jednak nie stanie, bowiem zgodnie z projektem zmiany Karty Nauczyciela, nauczyciele będą mogli pracować do 67 roku życia, a nawet dłużej.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielom oddziału integracyjnego przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu trudnych i uciążliwych warunków pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w szkole publicznej można zatrudnić obcokrajowca posiadającego kartę stałego pobytu na stanowisku niepedagogicznym?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielowi bibliotekarzowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze godzin 30/30 mogę przydzielić 0,25 etatu świetlicy 6,5/26? Jak obliczyć wówczas łączny wymiar zatrudnienia?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel zatrudniony na ½ etatu ma prawo do otrzymywania 100% dodatku za wychowawstwo?

czytaj więcej »

Na kolejnym spotkaniu organizowanym przez MEN, w sprawie zmian w Karcie Nauczyciela, w którym wzięli przedstawiciele oświatowych związków zawodowych, samorządów oraz kierownictwa MEN, resort edukacji nie zaproponował żadnych rozwiązań w sprawie awansu i kształcenia nauczycieli. Również samorządy nie przedstawiły swojej koncepcji zmian, choć chcą obniżenia środków na doskonalenie zawodowe, bo połowa nauczycieli nie chce się doszkalać!

czytaj więcej »

Pytanie: Specjalista ds. kadrowych w placówce oświatowej planując grafiki pracy dozorców, jednemu z nich ustalił następujący harmonogram czasu pracy:1) poniedziałek – praca od godz. 5.30 do 10.30,2) wtorek – praca od godz. 10.30 do 15.30,3) środa – praca od godz. 5.30 do 15.30.Czy tak ułożony harmonogram czasu pracy nie narusza przepisów o czasie pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia należy traktować jak orzeczenie o niezdolności do pracy od dnia, który lekarz wskazał w orzeczeniu jako początek urlopu? Do tego dnia nie zostało wydane orzeczenie w trybie odwoławczym i nie wiem, czy nauczyciel powinien stawić się w pracy, czy nie.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownik szkoły zatrudniony na umowę zlecenia musi mieć książeczkę sanepidowską?

czytaj więcej »

Posłowie SLD zgłosili projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach kompensacyjnych nauczycieli, która poszerzyłaby krąg osób uprawnionych do tych świadczeń. Projekt ten jednak został odrzucony podczas wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w internacie szkoły ponadgimnazjalnej opiekunem nocnym musi być koniecznie nauczyciel? Czy może to być inny pracownik? Jakie wykształcenie może mieć opiekun?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel uniknie zwolnienia z pracy z powodu niezdolności do pracy na stanowisku nauczyciela, jeżeli przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica wychowująca dzieci w wieku 9 lat oraz 8 miesięcy zwróciła się z prośbą o zmianę godzin pracy. Obecnie pracuje raz w tygodniu do godz. 14.00, a w pozostałe dni do 16.30. Czy są jakieś przepisy, które to regulują?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy opiekunka dziecięca mająca 10-letnią przerwę w pracy nadal posiada uprawnienia do pracy w żłobku na tym stanowisku?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy świadectwa pracy dostarczone przez obcokrajowca podejmującego zatrudnienie w szkole powinny być przetłumaczone na język polski?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy należy wydać świadectwo pracy pracownikowi, który odwołał się od wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony, a sprawa o przywrócenie do pracy jest w toku?

czytaj więcej »

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2013 r. Kwota bazowa dla nauczycieli nie ulega zmianie, co oznacza, że w 2013 r. nie będzie podwyżek dla nauczycieli.

czytaj więcej »

Pytanie: Wprowadziliśmy nowy regulamin wynagradzania nauczyciela, którego zapisy są mniej korzystne dla nauczycieli. Czy w związku z tym należy podpisać z nauczycielami porozumienia zmieniające warunki pracy lub wypowiedzieć im warunki płacy?

czytaj więcej »

wiper-pixel