WYDANIE ONLINE

Niż demograficzny, zmiany w podstawie programowej czy zmiany organizacyjne w szkołach i placówkach oświatowych skutkują zmniejszającą się liczbą godzin zajęć dla nauczycieli. Część z nich od początku nowego roku szkolnego ma obniżony wymiar zajęć, innych podobne zmiany mogą spotkać w trakcie roku szkolnego. To opracowanie zawiera omówienie konsekwencji prawnych związanych z obniżeniem etatu nauczycieli, a także praktyczne wskazówki, dla dyrektorów podejmujących decyzję o obniżeniu nauczycielowi wymiaru zatrudnienia. Dzięki tym wskazówkom łatwiej będzie uzasadnić i poprzeć przepisami prawa utratę przez nauczycieli uprawnień uzależnionych od określonego wymiaru zatrudnienia.

czytaj więcej »

Nauczycielka przebywająca w stanie nieczynnym zaszła w ciążę. W związku z tym dyrektor placówki poinformował nauczycielkę, że jej stosunek pracy nie wygaśnie z chwilą upływu 6-miesięcznego stanu nieczynnego, ale przedłuży się do dnia porodu. Czy działanie dyrektora było właściwe?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel jest na zwolnieniu lekarskim 1 miesiąc, zanosi się na dłuższą nieobecność w pracy. Czy zatrudniając innego nauczyciela na zastępstwo, muszę zrobić aneks do projektu organizacyjnego?

czytaj więcej »

Jednym z priorytetów rządu na najbliższe lata jest upowszechnienie i rozwój edukacji przedszkolnej przez zwiększenie dostępności do przedszkoli, obniżenie opłat za pobyt dzieci w tych placówkach, a także w większym stopniu niż w poprzednich latach – dofinansowanie placówek przedszkolnych. Nie są to jednak puste zapowiedzi rządu, gdyż wraz z nimi na ten cel ma być przeznaczonych 320 mln na przedszkola i 50 mln na żłobki i na tym nie koniec.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można odmówić udzielenia urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim w związku z tym, że nieobecność pracownika poważnie zakłóci tok pracy szkoły?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownikowi niepedagogicznemu, który nie ma już w tym roku urlopu wypoczynkowego, ponieważ wykorzystał go w całości, dyrektor szkoły może udzielić dwóch dni urlopu wypoczynkowego z nowego roku, tj. z 2013 r.? Jeśli tak, to w jaki sposób zapisać ten urlop w ewidencji czasu pracy i na liście obecności?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel religii (ksiądz) bierze udział w sympozjach duszpasterskich dla kapłanów i w warsztatach metodycznych duszpastersko-katechetycznych organizowanych przez kurię lub kongregacje. Na jakiej podstawie można usprawiedliwić nieobecność księdza w pracy z ww. powodów?

czytaj więcej »

Pytanie: W szkole podstawowej, w klasach IV–VI o liczebności poniżej 10 uczniów, niektóre przedmioty (plastyka, technika) prowadzone są w formie zajęć łączonych. Czy nauczycielowi należy się z tego tytułu dodatek za pracę w warunkach trudnych?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak najlepiej zatrudnić nauczyciela na jeden semestr, gdy trwa on od 1 września 2012 r. do 27 stycznia 2013 r., zaś od 28 stycznia do 10 lutego 2013 r. trwają ferie zimowe? Chodzi o to, by wypłacić nauczycielowi jak najniższy ekwiwalent.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy należy naliczyć podatek od: zorganizowanej imprezy okolicznościowej z okazji DEN, bonów, paczek, przelewu na konto z tytułu świąt i zapomogi z ZFŚŚ?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel, który spełnia wszystkie warunki do otrzymania świadczenia kompensacyjnego, z wyjątkiem wieku, zwolniony w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, będzie mógł ubiegać się o to świadczenie, jeśli po utracie pracy w szkole będzie zatrudniony poza oświatą?

czytaj więcej »

Listopad i grudzień to miesiące pracy nad budżetami samorządów, a tym samym i podległych im placówek oświatowych. To zatem czas ścisłej współpracy między dyrektorami szkół a przedstawicielami organów prowadzących odpowiedzialnymi za budżet. Wielu dyrektorów jest już po naradach w sprawie budżetu, ale wielu z nich czekają jeszcze tygodnie spotkań i uzgodnień, a wszystko po to, aby oczekiwania i potrzeby finansowe szkoły dały się pogodzić z możliwościami samorządu. Poza tym właściwie i racjonalnie zaplanowany budżet pozwoli uniknąć uwag ze strony organu prowadzącego i konieczności wprowadzania poprawek. Przydatne przy planowaniu budżetu wskazówki zamieszczamy poniżej.

czytaj więcej »

W poprzedniej aktualizacji pisaliśmy o planach zmniejszenia wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczycieli aż o połowę. Tymczasem pojawiły się kolejne propozycje uregulowania kwestii urlopu nauczycieli placówek feryjnych. Z obecnych blisko 80 dni urlopu, do którego mają prawo nauczyciele placówek feryjnych, miałoby zostać około 40. Plany te, w połączeniu zapowiedziami odebrania nauczycielom niektórych uprawnień, jak np. dodatków socjalnych, czy zmiany w zasadach udzielania urlopu zdrowotnego, wywołują coraz większe zaniepokojenie środowisk nauczycielskich. Jednak wydają się być nieuniknione.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zwolnienie lekarskie wystawione 17 października 2012 r. na dzień niezdolności do pracy w dniu 3 października 2012 r. jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi? Czy zakład pracy powinien je uwzględnić? Zwolnienie to nie zostało wydane przez lekarza psychiatrę.

czytaj więcej »

Chęć uniknięcia uciążliwych obowiązków, jakie ma pracodawca zatrudniający nauczyciela na podstawie Karty Nauczyciela, skłania dyrektorów do poszukiwania alternatywnych rozwiązań dla pozyskiwania nowych pracowników. Coraz częściej sięgają oni po umowy terminowe, ale także po umowy cywilnoprawne, które – jak pokazuje praktyka – są wykorzystywane w niewłaściwy sposób. Co do zasady bowiem nie zatrudnia się nauczycieli na podstawie umów cywilnoprawnych. Są jednak pewne zadania, jakie można powierzyć nauczycielom w ramach tych umów. Sytuacje, w których można z nauczycielem nawiązać umowę zlecenia lub o dzieło, omawiamy poniżej.

czytaj więcej »

Nauczyciele, którzy w ostatnich latach stracili pracę, znajdą zatrudnienie m.in. przy realizacji oświatowych projektów unijnych, w nowo powstałych przedszkolach i żłobkach oraz przy organizowaniu kursów kwalifikacyjnych w gimnazjach. Taką szansę dla bezrobotnych nauczycieli widzi Minister Edukacji Narodowej. Dodatkowo, mimo tego że według samorządów nauczyciele nie chcą się dokształcać – rząd przeznaczy 165 milionów na system doskonalenia zawodowe. Dalej szczegóły zapowiedzi, jakie padły podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Minister Edukacji Narodowej.

czytaj więcej »

Obecnie gminy rozliczają się z wydatków na nauczycielskie pensje według poszczególnych stopni awansu zawodowego. Tymczasem planuje się, aby rozliczenia te dotyczyły całości środków na wynagrodzenia nauczycieli, jakimi dysponują gminy. Ta zmiana w połączeniu ze zmianą rozliczania samorządów z gwarantowanych średnich pensji pedagogów ma usprawnić rozliczenia gmin i rozwiązać problem dodatków uzupełniających.

czytaj więcej »

Pytanie: Od stycznia jest zapowiedziana redukcja etatów administracyjnych w szkole. Czy w związku z tym należy wręczyć zwalnianym pracownikom wypowiedzenia i wypłacić odprawy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy szkoła publiczna może otrzymać dofinansowanie z PFRON w związku z zatrudnianiem nauczyciela z orzeczeniem o niepełnosprawności?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik niepedagogiczny jest zatrudniony w dwóch szkołach. Czy przechodząc na emeryturę, ma prawo do odprawy emerytalnej z obydwu szkół, czy tylko z podstawowego miejsca pracy?

czytaj więcej »

Jak założyć szkolny blog, jak ożywić fotocast i prowadzić szkolne radio? Czy YouTube i Vimeo mogą stanowić wartościowe źródło informacji? Jak tworzyć multimedialne prezentacje? I czy to wszystko może być przydatne w edukacji? Odpowiedzi na te oraz inne pytania związane ze stosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie kształcenia znajdą nauczyciele na szkoleniu organizowanym przez Narodowy Instytut Audiowizualny oraz IBM Polska.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nowy dyrektor szkoły musi ponownie zatwierdzić wszystkie regulaminy obowiązujące w szkole, np. regulamin pracy, regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli itp.?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel otrzymał skierowanie do sanatorium z NFZ na okres trzech tygodni września. Zwrócił się o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia na ten czas. Czy nauczycielowi należy udzielić urlopu zdrowotnego czy tylko urlopu bezpłatnego?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor szkoły może złożyć pieniądze z funduszu socjalnego na trzymiesięczną lokatę w banku?

czytaj więcej »

Obecnie urlop macierzyński trwa niecałe 6 miesięcy, jednak planowana jest zmiana przepisów, dzięki niej w Polsce będzie najdłuższy urlop macierzyński w Europie, który wyniesie 1 rok. Nie będzie jednak pełnopłatny.

czytaj więcej »

Od kilku miesięcy nauczyciele specjaliści, których pensum określa organ prowadzący szkołę, nie mają pewności co do tego, jak powinien być ukształtowany ich czas pracy. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do MEN o rozważenie, czy w Karcie Nauczyciela nie powinny być zamieszczone wytyczne dla organów prowadzących, na podstawie których by określano pensum nauczycieli specjalistów.

czytaj więcej »

Do Rzecznika Praw Dziecka wpływają skargi rodziców dotyczące przede wszystkim braku organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach lub jej niewłaściwej organizacji oraz niezrealizowania zaleceń wynikających z orzeczeń i opinii wydanych przed poradnie. Organy prowadzące ponadto odmawiają zatrudnienia w szkołach ogólnodostępnych nauczycieli specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje do pracy z uczniem niepełnosprawnym lub posiadającym inne szczególne potrzeby edukacyjne. Jednostki samorządu terytorialnego odmawiają także przyznania środków na realizację nauczania indywidualnego dzieciom posiadającym odpowiednie orzeczenia. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do kuratorów oświaty, by uwrażliwił dyrektorów szkół na pomoc dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy za zgodą dyrektora szkoły nauczyciel może skorzystać z urlopu wychowawczego od 17 października 2012 r. do 11 stycznia 2013 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Chcemy zakupić komputer – laptop i oprogramowanie Office: Word i Excel. Komputer i oprogramowanie byłyby wykorzystywane do organizacji szkoleń i rad pedagogicznych. Czy tych zakupów możemy dokonać w ramach wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownik ma obowiązek złożenia pisemnego wniosku o urlop na żądanie? Czy istnieje obowiązek posiadania takiego wniosku? Jeżeli nie, to w jaki sposób inaczej udokumentować, że pracownik korzystał z urlopu na żądanie (poza listą obecności)?

czytaj więcej »

Resort finansów planuje „zamrozić” kwotę odpisów na ZFŚS dla nauczycieli i to na poziomie z 2011 r. Zmiany te przełożą się także na wysokość świadczeń finansowanych ze środków ZFŚS.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor szkoły może wnioskować do organu prowadzącego o przeniesienie nauczyciela do innej placówki? Wspomniany nauczyciel popadł w konflikt z zespołem, dezorganizując jego pracę. Jakie można podjąć inne kroki prawne w takiej sprawie?

czytaj więcej »

wiper-pixel