WYDANIE ONLINE

Mimo że nauczyciele mają ustawowo zagwarantowany urlop wypoczynkowy w ferie zimowe i letnie, to w okresie tym dyrektor może ich wezwać do pracy. Nie na długo, gdyż na maksymalnie 7 dni, ale nawet to może skutecznie zdezorganizować nauczycielowi plany urlopowe. Nie dotyczy to tylko nauczycieli, także dyrektor szkoły może bowiem zostać zobowiązany przez organ prowadzący do świadczenia pracy w ferie. Na dodatek, to, że w ferie zimowe nauczyciel i dyrektor nie korzystają z wypoczynku, nie oznacza, iż odzyskają spędzony w pracy urlop. Nic więc dziwnego, że polecenie pracy w ferie spotyka się z oporem, jednak odmowa grozi nawet odpowiedzialnością dyscyplinarną. Pracę tę można jednak zorganizować tak, żeby w jak najmniejszym stopniu dezorganizować zimowy wypoczynek – o tym, jak to zrobić, będzie mowa dalej.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy odrzucenie sprzeciwu pracownika od nałożonej na niego kary porządkowej warunkowane jest podaniem przez pracodawcę uzasadnienia? Jakie podstawy prawne należy wskazać w piśmie?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy mogę pracownikom biorącym dni opieki nad dzieckiem odmówić udzielenia takiego dnia w żądanym przez nich terminie? Jak można tę kwestie uregulować, mając na uwadze płynną pracę szkoły?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniliśmy pracownika emeryta na zastępstwo na okres niepełnego miesiąca. Osoba ta nie przedstawiła żadnych dokumentów potwierdzających jakikolwiek staż pracy (złożyła zaświadczenie o pobieraniu emerytury). W jaki sposób ustalić prawo do urlopu wypoczynkowego? Czy można uznać, że jest to jego pierwsza praca w życiu i nie wypłacać ekwiwalentu?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak poprawnie zaksięgować nagrodę kuratora dla nauczyciela? Nagroda została wypłacona przez szkołę i otrzymaliśmy z kuratorium zwrot środków.

czytaj więcej »

Pytanie: Komornik przysłał pismo, w którym wskazuje, że należy dokonywać potrąceń niealimentacyjnych z wynagrodzenia pracownika szkoły w wysokości równej najniższej pensji krajowej. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w tej wysokości. Co zrobić w tej sytuacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielowi został przyznany z ZFŚS częściowy zwrot opłat za przedszkole, do którego uczęszcza jego syn. Czy należy opodatkować to świadczenie?

czytaj więcej »

Jeżeli pracownik zaczął chorować pod koniec 2012 r. i jego niezdolność do pracy trwa nadal, to przy ustalaniu, czy należy wypłacić mu w nowym roku kalendarzowym wynagrodzenie chorobowe, czy zasiłek chorobowy, istotne jest to, czy w ostatnim dniu roku kalendarzowego pracownik miał prawo do wynagrodzenia za okres choroby, czy miał już prawo do zasiłku chorobowego. Wskazówki, jak to ustalić, przedstawiamy dalej, wyjaśniając najtrudniejsze przypadki na przykładach.

czytaj więcej »

Alternatywą dla bezpłatnego urlopu wychowawczego jest powrót do pracy np. na pół etatu i łączenie w ten sposób opieki nad dzieckiem z rozwojem zawodowym i zarabianiem pieniędzy. Z jednej bowiem strony pracownik nie traci kontaktu z dzieckiem i ma dla niego więcej czasu, niż gdyby pracował na pełnym etacie, a z drugiej budżet domowy jest zasilany przynajmniej przez część pensji pracownika. Zyskuje także pracodawca, który nie musi szukać pracownika na zastępstwo, a jedyne z czym musi sobie poradzić to rozdzielenie na innych pracowników zadań, które pozostają po obniżeniu etatu. Zanim jednak do obniżenia etatu dojdzie, pracownik musi spełnić określone warunki, a pracodawca poza wyrażeniem zgody na zniżkę etatu ma jeszcze inne obowiązki wobec takiego pracownika, co wyjaśniamy dalej.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel złożył wniosek o dokonanie oceny pracy. Nie otrzymał oceny w ciągu 3 miesięcy. Jakie są konsekwencje tej nieterminowości dla dyrektora? Co teraz powinien zrobić nauczyciel, by otrzymać ocenę pracy? 

czytaj więcej »

Pytanie: Jak obliczyć dodatek uzupełniający dla nauczyciela dyplomowanego, który do końca sierpnia 2012 r. był zatrudniony w szkole powiatowej, a od września pracuje w szkole gminnej?

czytaj więcej »

Znamy już wysokość współczynnika urlopowego na 2013 r. Jest on niezbędny do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień urlopu wypoczynkowego pracowników, ale nie tylko - używa się go również przy obliczaniu wynagrodzeń, odszkodowań i innych należności przysługujących w wysokości wynagrodzenia za jeden dzień lub wielokrotności wynagrodzenia za jeden dzień.

czytaj więcej »

Z końcem lutego upływają 6-miesięczne okresy stanu nieczynnego nauczycieli, którzy z powodu zagrożenia zwolnieniem z pracy wybrali ten wariant czasowego pozostania w zatrudnieniu, zamiast zwolnienia z pracy rekompensowanego odprawą. Z chwilą zakończenia tego okresu przed nauczycielem są dwa warianty – może zostać przywrócony do pracy albo jego stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu. W tym drugim wariancie ważne jest to, że mimo iż do rozwiązania stosunku pracy dochodzi z przyczyn niezależnych od nauczyciela, to nie będzie on miał prawa do odprawy. O sposobach zakończenia stanu nieczynnego i obowiązkach pracodawcy z tym związanych piszemy dalej.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik szkoły ma podpisaną umowę zlecenia na okres roku. Wypowiedzenie następuje bez ważnego powodu. Czy należy się odszkodowanie z tytułu utraconego zarobku?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor szkoły ma obowiązek udzielić odpowiedzi pisemnej (np. na podanie o pracę, prośbę o urlop itp.), jeżeli wcześniej odpowiedział ustnie (osobiście lub przez wicedyrektora)? Czy każde polecenie służbowe musi mieć formę pisemną? 

czytaj więcej »

Pytanie: Dwóch nauczycieli zwróciło się z prośbą o udzielenie dni opieki nad dzieckiem. Żona jednego z nich jest na urlopie macierzyńskim, drugiego na urlopie wychowawczym. Czy obaj powinni otrzymać dni wolne?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na czas nieokreślony przebywał na zwolnieniu lekarskim od 10 czerwca 2012 r. do 8 grudnia 2012 r. (182 dni). Wystąpił z wnioskiem o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. Kiedy będzie można rozwiązać umowę o pracę?

czytaj więcej »

Pytanie: Korzystamy z usług operatora telekomunikacji sieci RDI. Są to opłaty za korzystanie z telefonów stacjonarnych. Do którego paragrafu należy zakwalifikować wydatek za świadczone usługi?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w związku z dostarczeniem przez nauczyciela uzyskanego aktu mianowania na nauczyciela dyplomowanego należy wydać nauczycielowi informację dotyczącą podwyższenia wynagrodzenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Kto wystawia świadectwo pracy dla dyrektora szkoły publicznej prowadzonej przez gminę?

czytaj więcej »

Pytanie: Który paragraf należy zastosować do wydatków poniesionych na udrożnienie kanalizacji w siedzibie jednostki?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy prezesowi gminnego oddziału ZNP pracującemu w szkole w ramach pełnego etatu, przysługuje w 5-dniowym tygodniu pracy jeden dzień wolny na działalność związkową?

czytaj więcej »

Opis sytuacji: Dyrektor szkoły sporządzając oświadczenie majątkowe pominął w nim środki finansowe swojej żony, zgromadzone na jej prywatnym rachunku bankowym. Czy działanie dyrektora było właściwe?

czytaj więcej »

Pytanie: W szkole, w której zatrudnionych jest łącznie 19 pracowników (nauczyciele, administracja i obsługa), będzie przeprowadzona redukcja etatów niepedagogicznych. Czy należy zastosować okres wypowiedzenia dla tych pracowników oraz czy będzie przysługiwała odprawa?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel zatrudniając się w kilku szkołach, musi przed zatrudnieniem złożyć oryginał zaświadczenia o niekaralności w każdej placówce?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel złożył dokumenty o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia w terminie od 19 listopada 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. Dyrektor odwołał się od orzeczenia lekarskiego. Ostateczne orzeczenie lekarskie zostało wydane 3 grudnia 2012 r. Od 19 do 30 listopada 2012 r. nauczyciel korzystał z zasiłku chorobowego. Od jakiej daty należy udzielić urlopu dla poratowania zdrowia  od 19 listopada 2012 r. czy od 1 grudnia 2012 r.?

czytaj więcej »

Pracownicy, którym dyrektor zleca odśnieżanie terenu wokół szkoły oraz dachów szkolnych budynków, nie muszą mieć specjalnych kwalifikacji, ale za to powinni znać zasady bezpieczeństwa przy wykonywaniu tego typu prac. Trzeba także pamiętać, że pracownikom odśnieżającym dachy, a więc pracującym na wysokościach należy zapewnić szczególne warunki bezpieczeństwa i odpowiedni sprzęt, gdyż tam ryzyko wypadku jest większe. O tym, jak zorganizować bezpieczne odśnieżanie, nie narażając osób wykonujących te prace, piszemy dalej.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel w trakcie zatrudnienia na czas określony został prezesem szkolnego koła związkowego. Czy jest objęty ochroną przez cały czas trwania swojej kadencji i w związku z tym musi mieć zapewnioną pracę w naszej szkole przez cały ten czas?

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób w umowie o pracę w niepełnym wymiarze określić dobowy wymiar czasu pracy, po którego przekroczeniu pracownikowi będzie przysługiwał dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych?

czytaj więcej »

wiper-pixel