WYDANIE ONLINE

Ponieważ ile szkół i zatrudnionych w nich nauczycieli oraz pracowników, tyle różnych przypadków związanych z ustalaniem prawa do trzynastki, publikujemy 20 przypadków dotyczących trzynastek, jakie wystąpiły u naszych Czytelników. Z pewnością rozwiązania tych problemów przydadzą się także w innych szkołach. Zachęcam zatem do lektury i do zweryfikowania swoich decyzji dotyczących przyznania lub odmowy przyznania prawa do trzynastki za 2012 r.

czytaj więcej »

Pracownik wychowujący troje i więcej dzieci w wieku do lat 14 będzie miał prawo do 4 dni płatnego zwolnienia od pracy w celu sprawowania nad nimi opieki. Zwiększenie liczby dni wolnych z tego tytułu w zależności od liczby dzieci przewiduje projekt nowelizacji Kodeksu pracy.

czytaj więcej »

Odszkodowanie należne pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę nie podlega ochronie przed potrąceniami, przewidzianej dla wynagrodzenia za pracę. Tak wynika z uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego podjętej 17 stycznia 2013 r. (sygn. akt.: II PZP 4/12).

czytaj więcej »

Dla osób, które np. z powodu braku pracy albo złego stanu zdrowia nie mogą pracować do ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, przewidziano tzw. emerytury częściowe. Pierwsi ubezpieczeni będą się mogli o nie ubiegać w 2014 r. Emerytury ustalane według nowych zasad przysługują wszystkim ubezpieczonym, a więc również nauczycielom i pracownikom samorządowym.

czytaj więcej »

W kwestii opodatkowania świadczeń przyznawanych pracownikom brak jest jednolitych interpretacji. Tymczasem organy podatkowe stosują niekorzystne dla pracodawców rozwiązanie i traktują takie świadczenia jako przychód ze stosunku pracy. Takie działanie organów budzi wątpliwości pracodawców, którzy nie mają pewności, czy w przypadku tego rodzaju świadczeń należy pomniejszyć przychód pracowników o dodatkową kwotę odprowadzonej zaliczki z tytułu ww. świadczeń, czy może nie pobierać zaliczki i narażać się na spór z fiskusem. Tą problematyczną sprawą ma zająć się Trybunał Konstytucyjny i miejmy nadzieję, że rozwieje wątpliwości pracodawców.

czytaj więcej »

Gabinet pielęgniarki lub higienistki w każdej szkole, do tego pomoc dentystyczna i bezpłatne posiłki dla uczniów – to założenia projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Cel słuszny, ale jeżeli projekt zostanie przyjęty, będzie kosztował budżet państwa około 3 miliardów złotych.

czytaj więcej »

Od września 2013 r. zaczną obowiązywać przejrzyste zasady rekrutacji do przedszkoli, które m.in. ukrócą pojawiające się często praktyki żądania od rodziców danych zawartych w deklaracji podatkowej PIT, aktualnym zaświadczeniu ZUS RMUA czy też zaświadczenia o niepełnosprawności. Poza tym w okresie przejściowym, zanim wszystkie dzieci będą miały zagwarantowane miejsce w przedszkolu, pierwszeństwo w przyjęciu uzyskały 6- i 5-latki, a następnie 4-latki.

czytaj więcej »

W bieżącym roku zaplanowane w szkołach i placówkach oświatowych kontrole Najwyższej Izby Kontroli będą dotyczyły oceny skutków likwidacji placówek oświatowych, oceny działań podejmowanych w celu przeciwdziałania przemocy i patologii w polskich szkołach oraz zbadanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu szkół niepublicznych i ich organów prowadzących.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak prawidłowo rozliczyć nauczyciela z godzin ponadwymiarowych, teraz realizuje 19 godzin. W okresie maja i czerwca będzie to tylko 14 godzin.

czytaj więcej »

Kolejny projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty zakłada przywrócenie zlikwidowanych w zeszłym roku dwu- i trzyletnich techników uzupełniających oraz poszerzenie oferty edukacyjnej szkół rolniczych.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel złożył pisemne żądanie wyjaśnienia, z jakiego powodu nie otrzymał dodatku motywacyjnego. Wniosek ten pozostał bez odpowiedzi pracodawcy, który nie ma obowiązku uzasadniać swojej decyzji. Pracownik domaga się wpięcia tego pisma do akt osobowych, czy słusznie?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania na początku grudnia dostał skierowanie na badania kontrolne w związku z kończącym się urlopem dla poratowania zdrowia. Powinien stawić się w szkole 2 stycznia 2013 r., jednak tego nie zrobił. Czy można rozwiązać jego stosunek pracy bez wypowiedzenia? Kiedy i jak powinien usprawiedliwić swoją nieobecność w pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel dyplomowany ma przydział godzin: 17/18 edukacji wczesnoszkolnej, 1/18 edukacji dla bezpieczeństwa oraz 8/20 pedagoga (wszystko z uprawnieniami). Czy należy ustalić wspólne pensum dla wszystkich godzin, czy też można zatrudnić nauczyciela w ramach dodatkowej umowy jako pedagoga? Jeżeli tak, czy miałoby to być mianowanie jak w pierwszym przypadku?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel, który przechodzi do pracy w kuratorium oświaty, jako wizytator może (czy musi) skorzystać z urlopu bezpłatnego na podstawie art. 17 Karty Nauczyciela? Czy pisemna zgoda przełożonego pozwala na kontynuację pracy w szkole, jeśli czasowo nie będzie kolidować z pracą w kuratorium?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia w trakcie roku szkolnego? Czy dopiero z nowym rokiem szkolnym, tj. od 1 września 2013 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 7 listopada 2012 r. do 23 kwietnia 2013 r. nauczycielka jest na urlopie macierzyńskim. Od 2 lipca 2012 r. aż do dnia porodu (7 listopada 2012 r.) przebywała na zwolnieniu lekarskim. Kiedy powinna wrócić do pracy, jeżeli zamierza wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka jest zatrudniona w zespole szkolno-przedszkolnym. W bieżącym roku szkolnym jej łączny etat wynosi 16/19, z czego 14/19 realizuje w szkole podstawowej, a 2/19 w przedszkolu – 1 godzina w oddziale „0” i 1 godzina w oddziale pięciolatków. Zajęcia w przedszkolu realizuje w poniedziałki i piątki (po 30 minut w oddziale „0” i 30 minut w grupie pięciolatków w każdym z tych dni). Jak prawidłowo powinien być wyliczony wymiar urlopu wypoczynkowego nauczycielki w przedszkolu? Jeśli nauczycielka korzysta z urlopu w okresie 24–31 grudnia 2012 r., ile godzin należy jej odliczyć z puli urlopowej?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor placówki układa grafik zmian na 5 dni. Często dodatkowo zmianie ulega nawet ten grafik 5-dniowy. Pracownicy nie mogą przez to sobie zaplanować życia prywatnego. Czy są jakieś przepisy regulujące tę kwestię, które obligowałyby do informowania o grafiku czasu pracy z odpowiednim wyprzedzeniem? Czy w przypadku zmiany grafiku z dnia na dzień pracownik ma prawo odmówić przyjścia do pracy, nie ponosząc przy tym konsekwencji prawnych?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim do 25 lutego 2013 r. (182 dni). Pracownik ten wystąpił do ZUS o przyznanie renty. Co należy zrobić, w przypadku gdy decyzja o przyznaniu renty wpłynie po 25 lutego 2013 r.? Z jaką datą ma być rozwiązany stosunek pracy? Czy z dniem, w którym kończy się zwolnienie lekarskie, czy z dniem, gdy została przyznana renta? Jeżeli z dniem przyznania renty to jak potraktować jego nieobecność w pracy od czasu, w którym kończy się zwolnienie lekarskie, do czasu przyznania renty? Jak to zapisać w świadectwie pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Do jakiej grupy zaszeregować pracownika zatrudnionego na stanowisku sprzątaczka-woźna, konserwator-palacz CO oraz sekretarka? Czy w regulaminie pracy można zapisać np. palacz-konserwator VIII–X kategoria zaszeregowania?

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej szkole dyrekcja praktykuje tzw. rozmowy dyscyplinujące. Polega to na tym, że dyrektor w obecności świadka, najczęściej jednego z wicedyrektorów, który sporządza notatkę z takiej rozmowy, dyscyplinuje pracownika, tzn. zwraca mu uwagę z powodu jakiegoś przewinienia, wytyka błędy w postępowaniu. Ponieważ jestem wicedyrektorem, często muszę uczestniczyć w takich rozmowach. Jest to dla mnie bardzo niekomfortowa sytuacja. Czy dyrekcja ma prawo dyscyplinować pracownika w ten sposób?

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej szkole zatrudniamy 4 dozorców, każdego na pół etatu. Praca dozorców planowana jest na podstawie miesięcznych harmonogramów pracy. Każdego miesiąca harmonogram jest inny i przewiduje dla dozorców dni pracy i dni, w których nie mają obowiązku wykonywania pracy (pracują po 8 lub 12 godzin w trakcie „dniówki”). Jak udzielić urlopu wypoczynkowego dozorcy? Jak wyliczyć liczbę godzin trwania urlopu, skoro każdego miesiąca harmonogram okaże się inny i praca nie jest świadczona codziennie w stałej liczbie godzin? Ponadto urlop może być zaplanowany przed ułożeniem harmonogramu pracy, a więc nie da się przewidzieć, ile godzin pracownik przepracowałby, gdyby nie przebywał na urlopie.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik administracji w trakcie okresu wypowiedzenia umowy o pracę dostarczył decyzję ZUS o przyznaniu renty. Czy w takiej sytuacji należy wypłacić pracownikowi odprawę rentową, czy odprawę w związku z rozwiązaniem umowy z przyczyn ekonomicznych.

czytaj więcej »

Pytanie: Sprzątaczka, która w marcu br. kończy 50 lat mając 34 lata i 6 miesięcy stażu pracy, chce skorzystać z przysługującego jej uprawnienia po ukończeniu 50 lat i odejścia z pracy na rentę po zmarłym mężu. Czy w związku z otrzymaniem tej renty należy jej się odprawa rentowa i wypłata nagrody jubileuszowej na zasadach przyjmowanych dla osób przechodzących na rentę? 

czytaj więcej »

Opis sytuacji: Nauczyciel, który od 1 września 2011 r. ma zmniejszony wymiar zatrudnienia, został w tym roku, z powodu zmian organizacyjnych, wytypowany do zwolnienia z pracy. Dyrektor ustalił, że nauczycielowi w dniu rozwiązania stosunku pracy, tj. 31 sierpnia 2013 r., trzeba będzie wypłacić odprawę z uwzględnieniem zmniejszonego wymiaru zajęć. Czy decyzja dyrektora była właściwa. 

czytaj więcej »

Co roku pracodawcy wypłacający dodatkowe wynagrodzenia roczne mają te same dylematy – którzy pracownicy nieświadczący czynnie pracy w 2012 r. mają mimo tego prawo do trzynastej pensji, a którzy nie. Ustalając prawo do trzynastki takich osób, trzeba uwzględnić najnowszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który do kręgu wyjątków od wymogu przepracowania 6 miesięcy warunkujących prawo do trzynastki dodał okres przebywania na urlopie macierzyńskim. Planowane jest także dalsze rozszerzenie katalogu wyjątków od zasady wypracowania trzynastki, które mogą wejść w życie w każdej chwili. O tym, komu i w jakiej wysokości należy wypłacić trzynastą pensję, piszemy dalej, pokazujemy także na przykładach, w jakich przypadkach należy odmówić nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym prawa do dodatkowej pensji.

czytaj więcej »

Ustalając prawo do trzynastki należy zweryfikować okresy zatrudnienia w danym roku każdego nauczyciela i pracownika niepedagogicznego i sprawdzić, czy wyniosły minimum 6 miesięcy. Jeżeli nie, to należy sprawdzić, czy dana osoba spełnia warunki do zastosowania jednego z wyjątków od wymogu przepracowania 6 miesięcy, a jeżeli ta weryfikacja nie wypadnie pomyślnie należy odmówić prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Dla tych jednak, którzy potrzebują szybko zweryfikować, komu należy się trzynastka polecamy prześledzić 20 przypadków z życia wziętych – podobne sytuacje zdarzają się w każdej szkole, wystarczy dostosować podane przez nas przykłady do rzeczywistych sytuacji i odpowiedź na pytanie, czy należy danej osobie wypłacić trzynastą pensję nie budzi żadnych wątpliwości.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik niepedagogiczny otrzymał wypowiedzenie zmieniające umowy o pracę dotyczące stanowiska pracy, wymiaru zatrudnienia i wynagrodzenia ze względu na zmiany organizacyjne. Jeżeli do połowy okresu wypowiedzenia złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków pracy, to czy po rozwiązaniu umowy o pracę należy mu wypłacić odprawę, jak przy rozwiązaniu stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica administracji, która ma już naliczoną emeryturę, jest zatrudniona na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy. Od nowego roku szkolnego organ prowadzący zmniejsza etat w administracji do 1/2. Czy można jej wypłacić odprawę emerytalną, nie rozwiązując stosunku pracy, aby pracownica nie straciła uprawnień do odprawy z tytułu pracy w pełnym wymiarze?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka przebywała na urlopie macierzyńskim do 10 października 2012 r., a od 1 stycznia do 13 stycznia 2013 r. na urlopie bezpłatnym. Czy od lutego 2013 r. należy już naliczać składki na Fundusz Pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła będzie  realizować projekt edukacyjny dofinansowany ze środków EFS. Przetarg na usługi edukacyjne wygrała firma, która ma zatrudniać nauczycieli pracujących w naszej szkole, ci będą prowadzić zajęcia z uczniami naszej szkoły. Czy od wynagrodzeń nauczycieli należy odprowadzać wszystkie składki ZUS? Jeżeli tak, to kto ma tę czynność wykonywać: szkoła czy firma zatrudniająca nauczycieli? Firma określiła, że chce zawrzeć z nauczycielami umowy o dzieło. Jak wyglądałaby sytuacja w przypadku zawarcia z nauczycielami umów zlecenia?

czytaj więcej »

wiper-pixel