WYDANIE ONLINE

Częściowa likwidacja szkoły, zmiany organizacyjne czy też zmiany planu nauczania wymuszają, już na etapie opracowywania arkusza organizacji pracy szkoły na nowy rok szkolny, redukcję zatrudnienia. Niezaplanowanie etatu dla nauczyciela w arkuszu nie wystarczy – trzeba mu skutecznie, zgodnie z prawem i obowiązującymi procedurami, wypowiedzieć stosunek pracy. Już teraz warto przygotować sobie listę zadań związanych z wypowiedzeniem nauczycielskiego stosunku pracy, pominięcie jednego z nich może się bowiem skończyć przegraną w sądzie.

czytaj więcej »

W zeszłym roku zlikwidowano ponad 300 szkół i placówek oświatowych, a te, które udało się uchronić przed likwidacją, przeszły zmiany organizacyjne i zostały połączone z innymi placówkami, a tam, gdzie było to możliwe, łączono oddziały. W wyniku tych zmian w minionym roku stan zatrudnienia nauczycieli w szkołach zmniejszył się o blisko 7 tys. W tym roku czeka nas to samo i już teraz coraz więcej dyrektorów staje przed koniecznością podjęcia decyzji w sprawie redukcji zatrudnienia. Jednak zmniejszająca się liczba godzin dla nauczycieli nie musi zawsze oznaczać rozwiązania stosunku pracy. Przepisy Karty Nauczyciela oraz Kodeksu pracy pozwalają w wielu sytuacjach uniknąć stosowania ostatecznego rozwiązania, jakim jest zwolnienie z pracy.

czytaj więcej »

Do końca stycznia nauczyciele, których pensje były zaniżone w stosunku do średnich wynagrodzeń na danych stopniach awansu zawodowego, powinni otrzymać od samorządów dodatki uzupełniające. Informacje płynące od Czytelników wskazują jednak, że w wielu gminach dodatki nie zostały wypłacone. Samorządy tłumaczą się, że nie wystarcza im na trzynastki, a co dopiero tzw. czternastki nauczycielskie. Dla nauczycieli nie jest to jednak argument, dodatki im się bowiem należą i mają prawo dochodzić swoich praw. Od czego zacząć? Czy najpierw złożyć skargę na gminę, czy też od razu iść do sądu? Czy należną kwotę można powiększyć o odsetki?

czytaj więcej »

Gabinet pielęgniarki lub higienistki w każdej szkole, do tego pomoc dentystyczna i bezpłatne posiłki dla uczniów – to założenia projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Cel słuszny, ale jeżeli projekt zostanie przyjęty, będzie kosztował budżet państwa około 3 miliardów złotych.

czytaj więcej »

Pytanie: W zespole szkół funkcjonują: przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. Czy można przenieść nauczyciela przedszkola do szkoły podstawowej od 1 września bez jego zgody? Czy wymagane jest w takim przypadku wypowiedzenie warunków pracy? Jakie są inne formy przeniesienia nauczyciela?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel był zatrudniony na czas określony od 2 listopada 2011 r. do 29 czerwca 2012 r. Za ten okres wypłacono mu ekwiwalent za urlop. Ponownie został zatrudniony od 1 października 2012 r. do 28 lutego 2013 r. Za ile dni należy teraz wypłacić ekwiwalent?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel ma przydzielone 2 godziny ponadwymiarowe tygodniowo. Od 1 do 7 lutego 2013 r. pracował w ramach „zielonej” szkoły. W regulaminie wynagradzania jest zapis, że za takie wyjazdy przysługuje odrębne wynagrodzenie jak za 2 godziny ponadwymiarowe za każdy dzień pobytu, jak zatem ustalić jego wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe? Czy nauczyciel powinien dostać pieniądze za 2 godziny tygodniowo oraz za godziny w ramach „zielonej” szkoły, czy tylko za godziny z „zielonej” szkoły, czyli 6 dni × 2 godziny = 12 godzin?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy szkoła może wymagać od pracownika oświadczenia o dochodach za rok 2012, skoro pracownik stwierdził, że należy do grupy o najwyższych dochodach? Czy pracodawca może żądać podania w takim oświadczeniu dochodów z innych źródeł?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony do końca czerwca otrzymał od poprzedniego dyrektora dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS, chociaż zgodnie z regulaminem funduszu nie miał do niego prawa. Nauczyciel w rozmowie z wicedyrektorem, jak też pracownikiem ds. płac zadeklarował, że zwróci pieniądze, jednak tego nie zrobił. Jakie działania może podjąć dyrektor wobec nauczyciela, byłego już pracownika szkoły?

czytaj więcej »

Pytanie: Referent ds. płac w związku z poszerzeniem zakresu obowiązków o prowadzenie kadr pracowników niepedagogicznych chce uzupełnić swoją wiedzę na szkoleniu w piątki po południu i soboty od godz. 10.00 do 15.00 (z dojazdem 10 godzin ). Czy szkolenie to, na które dyrektor wyraził zgodę i przyznał delegację, daje mu prawo do nieobecności w pracy w piątek w zwykłych godzinach jego pracy (godz. 7.00–15.00) i dnia wolnego za uczestnictwo w szkoleniu w sobotę?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniliśmy w drodze konkursu głównego księgowego na okres 6 miesięcy. Osoba ta nie pracowała na stanowisku urzędniczym. Jak zatrudnić tego pracownika po tym okresie? Czy trzeba ogłosić konkurs?

czytaj więcej »

Pytanie: Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych przewiduje, że do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia. Natomiast ustawa o pracownikach samorządowych przewiduje, że do tego okresu zalicza się także inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów są wliczane do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Pracownica przedstawiła zaświadczenie z PUP potwierdzające pobieranie zasiłku dla bezrobotnych w okresie od 29 marca do 28 września 2002 r. Czy ustalając jej prawo do dodatku za wysługę lat, należy kierować się zapisem w regulaminie wewnętrznym i nie brać pod uwagę okresu pobierania zasiłku z PUP, czy też na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych zaliczyć jej ten okres do stażu pracy?

czytaj więcej »

Nieobecność nauczyciela w pracy w okresie podejmowania przez dyrektora szkoły decyzji o redukcji zatrudnienia nie stanowi przeszkody do skutecznego wypowiedzenia mu stosunku pracy. Przeszkodą nie jest także celowe nieodebranie przesyłki od kuriera czy z poczty. Ponieważ w szkołach wypowiedzenia składa się do końca maja, warto wiedzieć, jak je skutecznie doręczyć, także wówczas gdy nauczyciel to utrudnia.

czytaj więcej »

Jednymi z najdroższych przywilejów z Karty Nauczyciela jest urlop dla poratowania zdrowia oraz dodatki socjalne. Dane zebrane w Systemie Informacji Oświatowej pokazują, że co roku wzrasta liczba nauczycieli korzystających z tego urlopu. Pełnopłatna, trzyletnia nieobecność kilkunastu tysięcy nauczycieli kosztuje budżety samorządów miliony złotych, a trzeba zaznaczyć, że jest to tylko ułamek ich wydatków na oświatę. Samorządy z roku na rok są coraz bardziej obciążane kosztami Karty, dlatego po miesiącach negocjacji wywalczyły sobie oszczędności w tym zakresie, resort edukacji projektując bowiem nowelizację Karty Nauczyciela, skrócił urlop zdrowotny i pozbawił nauczycieli prawa do niektórych dodatków socjalnych. Samorządy zaoszczędzą, ale czy teraz nie zaprotestują nauczyciele?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniliśmy pracownika na zastępstwo – na czas choroby innego pracownika. Zastępowany pracownik ma zaległy urlop wypoczynkowy (25 dni) i chce go wykorzystać bezpośrednio po powrocie do pracy. Czy umowa na zastępstwo obejmuje także tę nieobecność z powodu urlopu, czy trzeba zawrzeć nową umowę?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak zapłacić nauczycielowi pełniącemu doraźne zastępstwo za nieobecnego nauczyciela, jeżeli nauczyciel zastępujący ma wykształcenie wyższe pedagogiczne z zakresu wychowania przedszkolnego i prowadził zastępstwo za księdza na lekcji religii? Zastępstwo polegało na realizowaniu programu z religii.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor szkoły powinien wprowadzić politykę antymobingową i mieć dokument „Wewnętrzna polityka antymobingowa”.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel, który został zwolniony z art. 20 Karty Nauczyciela i przeszedł na emeryturę, może zostać ponownie zatrudniony w szkole na kilka godzin? Organ prowadzący twierdzi, że nie ma takiej możliwości.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w związku z objęciem stanowiska dyrektora szkoły przez nową osobę musi nadać pracownikom ponownie przyznane przez poprzedniego dyrektora upoważnienia np. do przetwarzania danych osobowych, podpisywania rachunków, deklaracji podatkowych itp.?

czytaj więcej »

Biblioteki szkolne będą świadczyły usługi nie tylko na rzecz uczniów, ale i lokalnej społeczności, a gdy władze gminy o tym zdecydują, połączą się z biblioteką gminną. Na połączeniu skorzystają szczególnie małe gminy, które mają problemy w związku z niżem demograficznym. Takie rozwiązania wprowadza projekt ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka urodzona w marcu 1963 r. od 1 września 1984 r. jest zatrudniona w szkole w pełnym wymiarze zajęć. Kiedy najwcześniej może skorzystać z emerytury?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielce emerytowi, który pobiera emeryturę górniczą po mężu, należy się świadczenie z ZFŚS ze szkoły? A jak będzie w przypadku pracownika niepedagogicznego-emeryta, który również pobiera emeryturę górniczą po mężu?

czytaj więcej »

Pracownik przedłożył dyrektorowi gimnazjum ksero świadectwa pracy z poprzedniego miejsca zatrudnienia, aby ten zaliczył mu okres poprzedni staż pracy przy dodatku za wysługę lat. Dyrektor przyjął dokument i zaliczył na jego podstawie staż pracy. Czy postąpił właściwie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniony jest w naszej placówce na stanowisku konserwatora w wymiarze pełnego etatu. W tym samym czasie jest zatrudniony w innej szkole w wymiarze 1/2 etatu. W kwietniu nabywa prawo do nagrody jubileuszowej. Czy w tej drugiej szkole także przysługuje mu nagroda jubileuszowa?

czytaj więcej »

Kwota bazowa na 2013 r. dla nauczycieli nie uległa zmianie w stosunku do kwoty bazowej z ubiegłego roku, co oznacza, że w 2013 r. nie będzie podwyżek dla nauczycieli.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel był zatrudniony na czas określony od 1 września 2012 r. do 26 lutego 2013 r. Umowa uległa rozwiązaniu po feriach zimowych. Czy nauczycielowi należy się wypłacić ekwiwalent za urlop za 2013 r.? Jeśli tak, to za ile dni?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik od 1 lipca 2008 r. jest na emeryturze i kontynuuje pracę. Wiek emerytalny osiągnie 5 marca 2013 r. Czy można mu wręczyć 3 miesięczne wypowiedzenia w związku z likwidacją stanowiska pracy w lutym, czy też trzeba poczekać do osiągnięcia wieku emerytalnego?

czytaj więcej »

W kwestii opodatkowania świadczeń przyznawanych pracownikom brak jest jednolitych interpretacji. Tymczasem organy podatkowe stosują niekorzystne dla pracodawców rozwiązanie i traktują takie świadczenia jako przychód ze stosunku pracy. Takie działanie organów budzi wątpliwości pracodawców, którzy nie mają pewności, czy w przypadku tego rodzaju świadczeń należy pomniejszyć przychód pracowników o dodatkową kwotę odprowadzonej zaliczki z tytułu ww. świadczeń, czy może nie pobierać zaliczki i narażać się na spór z fiskusem. Tą problematyczną sprawą ma zająć się Trybunał Konstytucyjny i miejmy nadzieję, że rozwieje wątpliwości pracodawców.

czytaj więcej »

Pytanie: Katecheta ma zwolnienie lekarskie na dwa tygodnie, które może się przedłużyć. Czy można na ten czas przydzielić doraźne zastępstwa, czy trzeba zatrudnić katechetę na zastępstwo?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy możliwe jest przekazanie części środków zgromadzonych na funduszu mieszkaniowym na bieżącą działalność socjalną pracowników oraz byłych pracowników (emerytów) naszej placówki?

czytaj więcej »

Pytanie: Z psychologiem poradni psychologiczno-pedagogicznej została zawarta umowa na czas określony, w której ustalono wymiar czasu pracy w następujący sposób: od 1 września 2012 r. do 28 lutego 2013 r. – 3/4 etatu, od 1 marca do 31 sierpnia 2013 r. – 1/2 etatu. W związku z nieobecnością innego psychologa istnieje możliwość zwiększenia wymiaru czasu pracy do pełnego etatu w okresie od 1 marca do 31 sierpnia 2013 r. Czy należy to zrobić przez porozumienie stron, czy w formie aneksu?

czytaj więcej »

Na spotkaniu w gminie dyrektorzy 5 szkół porozumieli się między sobą, że wspólnie zatrudnią jednego pracownika na stanowisku konserwatora, który będzie świadczył pracę na rzecz każdej z tych szkół. Umowa o pracę została zawarta w jednej ze szkół, ze wskazaniem, że pracownik będzie świadczył pracę także u pozostałych pracodawców. Czy tak zawarta umowa jest prawidłowa?

czytaj więcej »

Co roku nauczyciele są angażowani do pracy w zespołach nadzorujących sprawdziany, w komisjach egzaminacyjnych w ramach egzaminów maturalnych, czy potwierdzających kwalifikacje zawodowe i co roku pojawia się pytanie – czy ktoś im za to zapłaci? Nauczyciele sadząc, że jest to dodatkowa praca, żądają od pracodawców dodatkowego wynagrodzenia lub przynajmniej dodatkowych dni wolnych. Okazuje się jednak, że większość pracy przy egzaminach i sprawdzianach nauczyciela wykonują „za darmo”, to znaczy w ramach pensji, którą otrzymują.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik był zatrudniony w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 lipca 2008 r. na stanowisku urzędniczym (starszy księgowy), a następnie od 1 sierpnia 2008 r. na stanowisku sekretarza szkoły. Pracownik ten w drodze awansu wewnętrznego ma szansę być przeniesiony na wyższe stanowisko – kierownik administracyjny. Czy pracownik ten ma obowiązek odbycia służby przygotowawczej i zdać egzamin, jeśli nie jest to jego pierwsze zatrudnienie na stanowisku urzędniczym?

czytaj więcej »

Prawo nauczyciela do wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, np. zaplanowane w czasie, w którym odbywają się rekolekcje, budzi wiele kontrowersji. Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało w tej sprawie dwie przeciwstawne opinie. Z kolei samorządy ustalają w regulaminach wynagradzania własne zasady wypłacania wynagrodzenia za takie godziny, najczęściej pozwalające im na pewne oszczędności, które przewidują wypłatę tylko za rzeczywiście zrealizowane godziny ponadwymiarowe. Kto ma racje? Jak powinno się płacić za godziny ponadwymiarowe?

czytaj więcej »

wiper-pixel