WYDANIE ONLINE

Zmiany organizacyjne w szkole wymuszą redukcję etatów nauczycielskich lub przynajmniej ograniczenie przydzielonych im liczby godzin. To drugie rozwiązanie pozwala na zachowanie niezmienionego stanu zatrudnienia i jest korzystne dla nauczycieli. Niezależnie od tego czy dyrektor zwalnia nauczycieli, czy obniża im wymiar zatrudnienia, musi pamiętać, że są nauczyciele, których przed takimi niekorzystnymi zmianami kadrowymi chronią przepisy. Warto więc wiedzieć, których nauczycieli pomijać przy podejmowaniu tego typu decyzji kadrowych, aby nie tracić czasu na zbędne procedury i konsultacje, gdy z góry wiadomo, że wypowiedzenie wręczone takiemu nauczycielowi nie odniesie skutku.

czytaj więcej »

33% zniżki dla nauczycieli na przejazdy środkami publicznego transportu oraz prawo do ulgi nauczycieli przedszkoli – w ten sposób rząd chce zmienić niekonstytucyjny przepis o prawie do ulgowych przejazdów nauczycieli. Zmiany mają wejść w życie 1 lipca 2013 r.

czytaj więcej »

Od ponad 2 lat są postulaty, by zmienić nieefektywne i przewlekłe postępowanie dyscyplinarne nauczycieli tak, by rzeczywiście chroniło uczniów przed łamiącymi zasady wykonywania zawodu nauczycielami. Stąd postępowanie dyscyplinarne ma zostać kompleksowo uregulowane w nowym brzmieniu Karty Nauczyciela. Między innymi do odpowiedzialności dyscyplinarnej będzie można pociągnąć także nauczycieli zatrudnionych w szkołach niepublicznych – bez względu na wymiar zatrudnienia.

czytaj więcej »

Powołanie w szkole wicedyrektora i podział obowiązków pomiędzy nim a dyrektorem może usprawnić pracę placówki i zwiększyć skuteczność oraz jakość podejmowanych działań. Łatwiej zarządzać szkołą, w której jest jasno określone, kto i w jakim zakresie oraz za co odpowiada, a i zaangażowanie w podejmowane działania jest większe, gdy wiadomo, że efekty danych działań oraz ewentualne korzyści przypadną osobie odpowiedzialnej za ich realizację. O tym, jak mądrze podzielić kompetencje pomiędzy dyrektora i wicedyrektora i jak tym samym usprawnić funkcjonowanie placówki, piszemy dalej, ale zachęcamy także do dzielenia się z nami swoimi doświadczeniami z tego zakresu.

czytaj więcej »

Pytanie: W marcu została podjęta decyzja o całkowitej likwidacji kuchni w szkole. Pracownicy kuchni dostaną wypowiedzenie z przyczyn niedotyczących pracowników i zostaną im wypłacone odprawy. Jeden z pracowników jest od 1 stycznia 2013 r. na zwolnieniu lekarskim. Czy w związku z tym, że jest likwidowana cała kuchnia, można wskazanemu pracownikowi wypowiedzieć umowę o pracę?

czytaj więcej »

Pytanie: Sprzątaczka, która w marcu kończy 50 lat i ma 34,5 roku stażu pracy, chce skorzystać z przysługującego jej uprawnienia odejścia z pracy na rentę po zmarłym mężu. Czy w związku z otrzymaniem tej renty należy jej się odprawa rentowa i wypłata nagrody jubileuszowej?

czytaj więcej »

Pytanie: Kiedy trzeba zapłacić dietę nauczycielowi biorącemu udział w szkoleniu? Czy zależy to od czasu szkolenia?

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej szkole na podstawie zarządzenia dyrektora wypłacamy ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej, okulary i za odzież ochronną. Czy te ekwiwalenty należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

czytaj więcej »

Nowelizacja Karty Nauczyciela obejmie także zmiany w zakresie procedury awansu zawodowego nauczycieli. Stopień nauczyciela dyplomowanego, tak jak nauczyciela mianowanego, będzie nadawał organ prowadzący szkołę. Projektowane zmiany mają przenieść awans zawodowy do organów będących bliżej szkoły i zwiększyć rolę dyrektora szkoły oraz rodziców przy awansie nauczycieli.

czytaj więcej »

Środowisko bibliotekarzy ma stworzyć zespół, który przygotuje propozycje dla bibliotek. Jeśli znajdą się rozwiązania, które pozwolą zmodernizować biblioteki szkolne oraz zapewnią współpracę między tymi bibliotekami a bibliotekami publicznymi – to Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji gotowe jest zrezygnować z poruszania tematu bibliotek w założeniach do ustawy samorządowej.

czytaj więcej »

Pytanie: Chcemy zatrudnić na zastępstwo w bibliotece trzech nauczycieli zatrudnionych już w mojej szkole na część etatu. Nauczyciele ci nie mają kwalifikacji do pracy w bibliotece. Kurator nie wyraził zgody, nauczyciele bowiem nie mogą być zatrudnieni na dwie umowy w jednej szkole. Co można teraz zrobić?

czytaj więcej »

Nowe rozporządzenie o awansie zawodowym nauczycieli, które weszło w życie 27 marca 2013 r., nie zmienia zasad odbywania awansu na wyższe stopnie nauczycieli, a jedynie porządkuje regulacje w tym zakresie.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel jest niezadowolony z przydzielonego mu niskiego dodatku motywacyjnego i złożył pismo z prośbą o pisemne uzasadnienie wysokości przyznanego dodatku motywacyjnego. Czy dyrektor szkoły ma obowiązek uzasadnić wysokość dodatku?

czytaj więcej »

Pytanie: Zgodnie z arkuszem organizacyjnym nauczyciele-wychowawcy mają przydzielone odpowiednio 2–3 godziny ponadwymiarowe. Czy można pomniejszyć o te godziny ponadwymiarowe czas pracy wychowawcom w okresie wakacji czy też ferii zimowych, kiedy w placówce przebywa nieznaczna liczba podopiecznych? Czy zgodnie z arkuszem organizacyjnym każdy z wychowawców musi wypracować oprócz godzin zgodnych z zawartymi umowami (tj. 24 godz./tygodniowo) przydzielone godziny ponadwymiarowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony na zastępstwo. Po powrocie zastępowanej sprzątaczki druga sprzątaczka będzie nieobecna w pracy. Czy można zmienić zawartą umowę poprzez wskazanie innej zastępowanej osoby czy należy zakończyć poprzedni stosunek pracy i zawrzeć nową umowę?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie wykształcenie powinien mieć nauczyciel prowadzący technikę? Czy osoba, która ukończyła studia magisterskie na wydziale malarstwa Akademii Sztuk Pięknych z dodatkowymi specjalizacjami w dziedzinie malarstwa ściennego i rysunku, może prowadzić takie zajęcia?

czytaj więcej »

Pytanie: Sprzątaczka była zatrudniona do 30 kwietnia 2013 r. w wymiarze 0,75 etatu. Czy można jej wypłacić „wczasy pod gruszą”. Zgodnie z regulaminem świadczenie to przysługuje na wniosek pracownika, po wykorzystaniu 14 dni kalendarzowych urlopu wypoczynkowego (10 dni roboczych).

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel musi złożyć wniosek o kontynuację stażu, gdy w związku z nieobecnością spowodowaną chorobą jego staż ma zostać przedłużony?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik niepedagogiczny jest zatrudniony na 1/2 etatu do końca czerwca. Jakie świadczenia z ZFŚS mu przysługują, skoro pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy i urlop jest proporcjonalny do przepracowanego okresu?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy roczny urlop na poratowanie zdrowia zalicza się do stażu pracy, do stażu pedagogicznego, do stażu emerytalnego i do nagrody jubileuszowej?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica w ciąży chce rozpocząć urlop macierzyński na 2 tygodnie przed porodem. Jakie dokumenty powinna złożyć w takiej sytuacji?

czytaj więcej »

Modne ostatnio e-papierosy pojawiają się także wśród młodzieży szkolnej. O ile jednak zakaz palenia papierosów na terenie szkoły jest powszechnie znany, o tyle przy e-papierosach nie jest to tak oczywiste. Na chwilę obecną brak też przepisów, które regulowałyby tę kwestię. Dyrektor ma jednak możliwość wprowadzenia zakazu używania e-papierosów na terenie szkoły do statutu.

czytaj więcej »

Pytanie: Jaka jest procedura wyboru nowego członka zarządu oddziału ZNP, jeżeli jeden z członków zarządu rezygnuje z funkcji, ponieważ przechodzi na emeryturę? Czy wszyscy członkowie oddziału ZNP powinni być poinformowani o zebraniu, na którym będzie wybierany nowy członek zarządu, czy zarząd może sobie sam kogoś wytypować i wybrać?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownik obsługi powinien na piśmie wyrazić zgodę na pracę w godzinach nadliczbowych? Czy ten pracownik może przedstawić dyrektorowi liczbę wypracowanych godzin nadliczbowych bez wcześniejszego ich uzgadniania?

czytaj więcej »

Pytanie: Nowelizacja Karty Nauczyciel zmienia zasady obliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz wypłacania dodatków uzupełniających. Zmiany w systemie wynagradzania nauczycieli mają wzmocnić motywacyjny charakter wynagrodzenia oraz uelastycznić sposób jego rozliczania.

czytaj więcej »

W Najwyższej Izbie Kontroli powstaje raport dotyczący przygotowania szkół do objęcia obowiązkiem szkolnym 6-latków. Wynika z niego, że wszystkie skontrolowane placówki będą na to gotowe po wyeliminowaniu stwierdzonych nieprawidłowości.

czytaj więcej »

Zmiana Karty Nauczyciela nie mogła obejść się bez ograniczenia prawa do urlopu zdrowotnego. Urlop ten to kość niezgody między dyrektorami szkoły, organami prowadzącymi a nauczycielami. Opracowując nowe przepisy Karty, resort edukacji musiał wziąć pod uwagę sprzeczne interesy wszystkich stron. Wypracowany kompromis nie pozbawia nauczycieli prawa do urlopu zdrowotnego, lecz możliwość skorzystania z niego została ograniczona do roku w całej karierze. Sprawdź, jakie jeszcze warunki będzie musiał spełnić nauczyciel, aby otrzymać urlop dla poratowania zdrowia.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy obowiązkowe zajęcia z rewalidacji dla osób z orzeczeniem o kształceniu specjalnym w tygodniowym planie nauczania można realizować w ramach godzin karcianych? Czy muszą to być zajęcia płatne i czy mogą być uzupełnieniem pensum w przypadku nauczyciela, który zatrudniony jest na 14/18 etatu?

czytaj więcej »

Pytanie: Dnia 13 lutego 2012 r. dokonałem oceny pracy nauczyciela na jego wniosek. Od ustalonej oceny (dobra) nauczyciel za moim pośrednictwem złożył odwołanie do kuratora oświaty. Zespół oceniający z kuratorium 27 marca 2012 r. podtrzymał ocenę. Pismo w tej sprawie ma datę 28 marca 2012 r. Jak liczyć upływ roku od dokonania poprzedniej oceny pracy od 13 lutego 2012 r. czy od daty oceny zespołu oceniającego?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba do pracy na stanowisku nauczyciela-psychologa w młodzieżowym ośrodku wychowawczym? Czy studia na kierunku psychologia ogólna lub psychologia kliniczna dają takie uprawnienia? Jak sprawdzić, czy osoba posiadająca wykształcenie wyższe kierunkowe ma przygotowanie pedagogiczne do pracy w placówkach oświatowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy do stażu, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, należy wliczyć okres pobierania przez pracownika zasiłku stałego z tytułu wychowania dziecka niepełnosprawnego i pobierania przez pracownika świadczenia pielęgnacyjnego?

czytaj więcej »

wiper-pixel