WYDANIE ONLINE

Jednym z obowiązków pracodawcy jest dbanie o bezpieczne i higieniczne warunki pracy, a jednym z przejawów realizacji tego obowiązku jest zapewnienie pracownikom pracującym przy monitorach ekranowych okularów korekcyjnych. Nie każdemu jednak nauczycielowi, czy pracownikowi niepedagogicznemu którzy pracują przy komputerze pracodawca musi dofinansować okulary. Pracownik, aby dostać zwrot kosztów zakupu okularów albo soczewek kontaktowych musi spełnić określone warunki, o których piszemy dalej, a pracodawcom doradzamy, jak wywiązać się z obowiązku zapewnienia bezpiecznych warunków pracy przy komputerze.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak skorygować zgłoszenie ZUS ZZA, w którym została błędnie wpisana data zatrudnienia? Pracownik został zatrudniony 24 kwietnia 2013 r., a w zgłoszeniu ZUS ZZA podałam datę zatrudnienia 18 kwietnia 2013 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica uzyskała rentę w związku z chorobą zawodową. Czy powinna zgłosić ten fakt w szkole i czy w związku z tym zmienia się kod ubezpieczenia? Pracownica otrzymuje rentę od stycznia 2013 roku, a będzie pracowała do końca lipca 2013 roku. Po tym terminie przechodzi na emeryturę.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica do końca sierpnia jest zatrudniona na czas określony, ale w maju pracodawca podpisał z nią umowę na czas nieokreślony od1 września.Pracownica zamierza skorzystać ze zwolnienia lekarskiego z powodu ciąży. Czy jeżeli zrobi to przed wejściem w życie nowej umowy, to czy będzie to miało jakieś konsekwencje? Czy gdyby pracownica zdecydowała się pozostać jeszcze przez jakiś czas w pracy, wystarczy, że przyniosłaby zaświadczenie informujące o tym, że jest w ciąży i może dalej pracować bez obawy przed zwolnieniem?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniony na czas określony do 30 września nabył prawo do 15 dni urlopu wypoczynkowego. Czy w takiej sytuacji pracownik wypełniając plan urlopowy, musi wskazać długi urlop w wymiarze 14 dni kalendarzowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w podstawie emerytalnej dla nauczyciela, która zostanie wypłacona 31 sierpnia dodatek motywacyjny wypłacony w okresie wrzesień 2012 – czerwiec 2013 roku (średnia) może być uwzględniony oprócz składników stałych należnych w sierpniu, tj. wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za wysługę lat i dodatku funkcyjnego?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik w dniu zatrudnienia, w informacjach składanych pracodawcy, nie podał informacji o posiadanych uprawnieniach emerytalnych. Pracodawca zgłosił więc pracownika do ZUS z kodem 01 10 00. Dopiero niedawno, przy okazji składania innego oświadczenia, pracownik podał pracodawcy numer świadczenia. Jakich dokumentów możemy się obecnie domagać od pracownika, a także jak prawidłowo dokonać stosownych korekt w ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy w systemie podstawowym (od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00) korzysta z przerwy na karmienie w ten sposób, że kończy pracę o 14.00. Ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy (konieczność koordynacji sprawdzania prac egzaminu maturalnego) pracowała od 7.00 do 19.00. Nie mamy środków finansowych na wypłatę dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych, a nasi pracownicy wykorzystują czas wolny za pracę w nadgodzinach. Czy w opisanej sytuacji należy zaliczyć pracownicy 4, 5, czy może 6 godzin nadliczbowych (do wykorzystania czasu wolnego)?

czytaj więcej »

Każda szkoła przechowuje dziesiątki, a nawet setki danych osobowych swoich pracowników, uczniów, rodziców, dostawców i innych. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, że wszystkie te dane podlegają ochronie, a osoby, które mają do nich dostęp, muszą posiadać stosowne upoważnienie. O tym, jak chronić dane osobowe i jak je zgodnie z prawem przetwarzać, piszemy dalej. Ku przestrodze prezentujemy także 7 najczęściej popełnianych błędów przy pracy z danymi osobowymi w szkole.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka 4 kwietnia nabyła prawo do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy oraz 20% dodatku za wysługę lat. Dyrektor 30 kwietnia wypłacił nauczycielce nagrodę z uwzględnieniem 20% dodatku za wysługę lat. Czy ta decyzja była prawidłowa?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracodawca może podwyższyć wymagania kwalifikacyjne na poszczególne stanowiska w stosunku do tych określonych w ustawie o pracownikach samorządowych i rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Nieobecności nauczycieli za dany miesiąc rozliczane są na listach zasadniczych za następny miesiąc. Czy można je rozliczyć przy okazji wypłaty nadgodzin na koniec miesiąca? Pojawią się wówczas ujemne kwoty do wypłaty w przypadku nauczycieli, którzy nadgodzin nie mają. Czy to jest prawidłowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka jednej ze szkół złożyła skargę na dyrektora do organu prowadzącego, że przydzielając doraźne zastępstwa, rozdzielił je równomiernie pomiędzy nauczycieli, podczas gdy –zdaniem nauczycielki – powinien był przydzielić je w większej liczbie nauczycielom niepełnozatrudnionym. Kolejnym zarzutem było przydzielanie przez dyrektora zastępstw nauczycielom, którzy nie są specjalistami. Czy zarzuty nauczycielki są uzasadnione?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka zatrudniona na bazie umowy na czas określony do 30 czerwca 2013 r. w maju 2013 roku urodziła dziecko. Udzieliliśmy jej urlopu macierzyńskiego do 30 czerwca 2013 r. Dnia 1 września 2013 r. planujemy zatrudnić tę nauczycielkę na umowę o pracę do 30 czerwca 2014 r. na pół etatu oraz umowę o pracę na zastępstwo też na pół etatu. Czy ZUS nadal będzie jej wypłacał zasiłek macierzyński, czy to nasza placówka ma jej udzielić dalszego urlopu macierzyńskiego? Czy osiągając wynagrodzenie z dwóch umów, może mieć płacony zasiłek macierzyński?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego w wymiarze 140 dni pracownica może wykorzystać 2 dni opieki nad dzieckiem i rozpocząć dodatkowy urlop macierzyński w wymiarze 4 tygodni?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie pismo należy skierować do pracownicy szkoły, której umowa ulega przedłużeniu do dnia porodu?

czytaj więcej »

Pytanie: Chcielibyśmy zatrudnić na zastępstwo pracownika za pracownicę, która niedługo pójdzie na urlop macierzyński. Jakie są zasady zatrudniania takiej osoby i opłacania składek?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownikowi ojcu przysługują 2 dni opieki nad dzieckiem, jeżeli matka dziecka jest zatrudniona, ale obecnie przebywa na urlopie wychowawczym?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zatrudniając pracownika na zastępstwo, muszę mu dać takie same warunki płacy i pracy, jak ma osoba zastępowana, czy mogę dać inne wynagrodzenie zasadnicze i inny wymiar czasu pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak wypełnić świadectwo pracy dla pracownicy, której umowa na czas określony została przedłużona do dnia porodu?

czytaj więcej »

Dzieci dwuletnie nie zostaną objęte wychowaniem przedszkolnym nawet w uzasadnionych przypadkach – taką decyzję podjął rząd, zobowiązując resort edukacji do zmiany projektu tzw. ustawy przedszkolnej.

czytaj więcej »

Już od 1 września 2013 r. rodzicie dzieci uczęszczających do przedszkoli mieli odczuć ulgę w opłatach za przedszkola. Niestety projekt ustawy przedszkolnej musi być zmieniony. Mają zostać poprawione m.in. zapisy dotyczące opłat ponoszonych przez rodziców za dzieci, które przebywają w przedszkolu ponad czas bezpłatnego nauczania. Resort edukacji proponuje dotowanie wszystkich dodatkowych godzin w przedszkolu od 1 września 2014 r.

czytaj więcej »

Urlop dla poratowania zdrowia, by miał charakter profilaktyczny, powinien być udzielany już po 10 latach pracy, rejestracja części czynności wykonywanych w ramach stosunku pracy przez nauczycieli mija się z celem, ograniczenie zaś liczby ekspertów w komisjach awansowych i usytuowanie komisji dyscyplinarnych przy organie prowadzącym jest niezasadne – to część uwag Związku Nauczycielstwa Polskiego do projektu nowelizacji Karty Nauczyciela.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka została zatrudniona na zastępstwo. W trakcie zatrudnienia powierzono jej dodatkowo 2 godziny nauczania indywidualnego od 2 października 2012 r. do 28 czerwca 2013 r. Nauczycielka zaszła w ciążę, termin porodu wyznaczono na wrzesień 2013 r. Czy w zakresie przyznanych godzin nauczania indywidualnego umowa musi zostać przedłużona do dnia porodu?

czytaj więcej »

Pytanie: W maju nauczycielka wychowawca świetlicy wyraziła zgodę na przeniesienie jej w roku szkolnym 2013/2014 na stanowisko wychowawcy oddziału przedszkolnego w wyniku zmian organizacyjnych w szkole. Od października pedagog szkolny wybiera się na emeryturę, więc tę samą nauczycielkę z oddziału przedszkolnego przeniosłabym za jej zgodą na stanowisko pedagoga szkolnego. Nauczycielka posiada kwalifikacje: studia magisterskie z pedagogiki, studia podyplomowe z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, studia podyplomowe z terapii pedagogicznej oraz inne kursy i szkolenia dotyczące dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Jak prawnie i organizacyjnie powinna przebiegać procedura przeniesienia nauczyciela na inne stanowisko, aby organ prowadzący zaakceptował powyższe zmiany?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel chce złożyć wniosek o urlop dla poratowania zdrowia w czerwcu, ale w maju wyraził zgodę na obniżenie mu wymiaru zatrudnienia w nowym roku szkolnym. Czy nauczyciel może ubiegać się o urlop zdrowotny? Czy można mu wręczyć w czerwcu, przed złożeniem przez niego wniosku o urlop, rozwiązanie stosunku pracy z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel dyplomowany został zatrudniony za zgoda kuratora oświaty w związku z brakiem kwalifikacji. W maju uzyskał wymagane kwalifikacje. Co w tej sytuacji zrobić?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka będzie przebywać na urlopie wychowawczym od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. W każdym roku nauczycielka ma inny wymiar zajęć. Czy przed urlopem wychowawczym należy zawrzeć z nauczycielką porozumienie co do ilości godzin w nowym roku szkolnym? W roku szkolnym 2013/2014 wg arkusza organizacji roku szkolnego przypada jej 16 godz., a w ubiegłym roku szkolnym miała przydzielonych 13,33.

czytaj więcej »

Należności z tytułu podróży służbowych oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania służbowego. Jeśli w tym okresie, w określonych godzinach, czynności służbowe nie były wykonywane, w rozliczeniu delegacji należy odliczyć te godziny.

czytaj więcej »

Dnia 19 kwietnia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 369).

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniliśmy nauczycielkę od 30 listopada 2012 r. w zastępstwie za nieobecną nauczycielkę, która jest na zwolnieniu lekarskim, a od lipca będzie na urlopie macierzyńskim. W umowie jest zapis, że jest ona zawarta „od 30 listopada 2012 r. na czas nieobecności nauczyciela wychowania fizycznego”. Nauczycielka zatrudniona na zastępstwo jest w ciąży. Jak można rozwiązać umowę na zastępstwo? Czy można zwolnić tę nauczycielkę z końcem zajęć, tj. 28 czerwca 2013 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka po urlopie zdrowotnym chce pójść na urlop wychowawczy. Jakie dokumenty powinna złożyć? Czy musi wskazać określony termin? Na jakiej zasadzie zatrudnić nauczyciela na jej miejsce?

czytaj więcej »

Najnowsze wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego są niekorzystne dla uczniów, przewidują bowiem, że gmina powinna w miarę możliwości zapewnić uczniom bezpłatny transport do szkoły i opiekę oraz że transport ten może być organizowany z punktów zbiorczych, do których uczniowie muszą dotrzeć na własną rękę. Sprawą tą po raz kolejny ma zająć się NSA.

czytaj więcej »

Dziesięciu nauczycieli otrzymało łącznie 118.100 tysięcy złotych tytułem wynagrodzenia za przepracowane godziny ponadwymiarowe w okresie od września do grudnia 2011 roku. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy wykazała bowiem, że nauczyciele – wbrew przepisom – byli zobowiązani do realizowania 40-godzinnego pensum.

czytaj więcej »

Przed Trybunałem Konstytucyjnym rozpoczęło się postępowanie o stwierdzenie niezgodności z konstytucją przepisów Karty Nauczyciela. Chodzi o wypłaty przez samorządy jednorazowych dodatków uzupełniających, bez zapewnienia stosownych środków na ten cel z budżetu państwa.

czytaj więcej »

Pytanie: Do kiedy nauczyciel musi lub może wykorzystać uzupełniający urlop wypoczynkowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony jest do 30 czerwca, na czas zastępstwa odbywa staż na stopień nauczyciela kontraktowego. Posiedzenie komisji kwalifikacyjnej przewiduje się na 29 lub 30 czerwca. W związku z tym, jeżeli nauczyciel zda egzamin 30 czerwca, to z jaką datą należy wystawić akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego?

czytaj więcej »

Biblioteka szkolna, jako pracownia szkolna, musi funkcjonować w strukturach szkoły i być prowadzona przez zatrudnionego w szkole nauczyciela - bibliotekarza. Nie można przekazać prowadzenia biblioteki szkolnej np. centrum kultury, choćby biblioteka mieściła się nadal w budynku szkoły.

czytaj więcej »

wiper-pixel