WYDANIE ONLINE

Czas pracy nauczycieli, których uczniowie kończą zajęcia dydaktyczno-wychowawcze wcześniej niż z początkiem wakacji musi być w odpowiedni sposób uśredniony. Po odejściu klas maturalnych, czy też zakończeniu praktyk zawodowych nauczyciele ci mają mniej godzin niż w pozostałych miesiącach, zatem aby nie zmniejszać ich wymiaru zatrudnienia i tym samym pensji należy zwiększyć ilość prowadzonych przez nich zajęć w pewnych okresach roku szkolnego.

czytaj więcej »

Pytanie: Nie mam godzin dla jednego z nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania. Mogłabym go przenieść na stanowisko nauczyciela oddziału przedszkolnego. Nauczyciel wyraża na to zgodę. Problem polega na tym, że nie ma odpowiednich kwalifikacji do prowadzenia tych zajęć. Czy na przeniesienie nauczyciela muszę uzyskać w tej sytuacji zgodę kuratorium? Czy mogę po prostu wypłacać mu przez ten rok pensję stażysty? Od roku szkolnego 2014/2015 nauczyciel będzie mógł wrócić na dotychczasowe stanowisko, drugi nauczyciel tego przedmiotu odejdzie bowiem na emeryturę.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy do stażu pracy oraz okresu, od którego zależy prawo do nagrody jubileuszowej, wlicza się okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców? Pracownica w okresie tym miała 16–18 lat (lata 1991–1992). Od roku 1993 była zarejestrowana w urzędzie pracy i otrzymywała zasiłek dla bezrobotnych. Od roku 1997 pracuje w naszej szkole.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy możliwe jest odrzucenie (pod względem formalnym) kandydatury nauczyciela startującego w konkursie na dyrektora szkoły, tylko dlatego że nie podpisał własnoręcznie kopii dokumentów o poświadczonej zgodności z oryginałem, np. kopia dowodu osobistego poświadczona przez dyrektora – czy musi ją podpisać właściciel dowodu?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica obsługi mająca pięcioosobową rodzinę ma zamiar złożyć wniosek o pożyczkę mieszkaniową z ZFŚS. Dochód przypadający na członka rodziny wynosi 374,81. Przy obliczeniu dochodu niewykazany jest mąż, który pracuje poza granicami kraju. Czy należy udzielić pracownicy pożyczki w wysokości 5.000 zł w sytuacji, gdy nie ma zabezpieczenia na jej spłatę? W regulaminie nie istnieje zapis dotyczący dochodu kwalifikującego do przyznania pożyczki.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel dyplomowany został zatrudniony na czas określony od 1 września 2012 r. do 28 czerwca 2013 r. Jednak akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego dostarczył dopiero 27 maja 2013 r. Do tego czasu otrzymywał wynagrodzenie ze stopnia nauczyciela mianowanego. Czy teraz należy wypłacić mu wyrównanie wynagrodzenia za cały okres zatrudnienia?

czytaj więcej »

Ustalenie wymiaru urlopu pracowników zatrudnionych na podstawie Kodeksu pracy szczególnie, gdy podwyższa się on w trakcie roku, sprawia trudności także doświadczonym specjalistom ds. kadr. Inaczej niż w przypadku nauczycieli odpoczywających w ferie szkolne, urlop pracowników kodeksowych ustala się bowiem indywidualnie, udziela tylko na dni pracy, a często także przelicza na godziny. To tylko niektóre sytuacje, z którymi trzeba się zmierzyć. Przypominamy, jak prawidłowo ustalić wymiar należnego pracowniom urlopu w sezonie urlopowym 2013 i jak go udzielać.

czytaj więcej »

Opis sytuacji: Pracodawca przyznawał pracownikom paczki z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz dopłatę do wypoczynku w jednakowej wysokości, bowiem nikt z uprawnionych nie złożył oświadczenia o dochodach. Tymczasem regulamin ZFŚS przewidywał, że osoby uprawnione do świadczeń, które nie złożą oświadczeń w stosownych terminach zostaną zaszeregowane do jednej – najwyższej kategorii dochodowej i otrzymają najniższe świadczenie. Regulamin był uzgodniony z przedstawicielami załogi. Tak też się stało. Takie działanie pracodawcy zakwestionował ZUS, żądając zapłacenia nieuiszczonych składek na ubezpieczenie społeczne od tych świadczeń w kwocie kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jak może się bronić pracodawca w takiej sytuacji? Czy jest jakaś możliwość poparta orzecznictwem, albo interpretacjami ZUS, która umożliwi pracodawcy uniknięcie zapłacenia tych składek ?

czytaj więcej »

W przypadku korzystania przez nauczyciela z urlopu bezpłatnego w trakcie miesiąca, z kolejnego wynagrodzenia należy odliczyć pensję za dni przebywania na tym urlopie. Podstawą obliczenia wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, w którym nauczyciel był nieobecny w pracy z powodu urlopu bezpłatnego, jest liczba godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu oraz liczba godzin nieobecności nauczyciela.

czytaj więcej »

Z badania, jakie przeprowadził Instytut Badań Edukacyjnych wynika, ze nauczyciele, wbrew medialnym opiniom pracują więcej niż pozwalają na to normy określone w przepisach, bo średnio prawie 47 godzin tygodniowo. Na ten czas pracy składa się poza pensum szereg innych zadań, z których część wykonywana jest w domu.

czytaj więcej »

W tym roku upływają 24 miesiące od dnia zawarcia umów o pracę na czas określony po wejściu w życie nowych przepisów dotyczących wydawania świadectw pracy. Nowe zasady stosuje się wyłącznie do umów o pracę zawartych po 21 marca 2011 r. Ponieważ wielu specjalistów ds. kadrowych ma wątpliwości co do tego, jak wywiązać się z nowych obowiązków przedstawiamy  kilka najczęściej występujących sytuacji i doradzamy, kiedy należy wydać świadectwo pracy w zależności od daty zawarcia umowy oraz czasu jej trwania.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy obowiązkowe jest zatrudnienie w szkole doradcy zawodowego? Jakie wymogi powinna spełniać taka osoba i na jaką część etatu ma być zatrudniona?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel w roku szkolnym 2011/2012 miał przyznany dodatek funkcyjny. W roku szkolnym 2012/2013 nie otrzymywał dodatku funkcyjnego. Od lipca 2012 r. do dnia dzisiejszego przebywa na zwolnieniu lekarskim i rehabilitacji, wobec czego nie wykorzystał przysługującego mu urlopu wypoczynkowego za rok 2011/2012. Obecnie będzie korzystał z przysługującego mu urlopu wypoczynkowego i urlopu uzupełniającego za rok poprzedni. Czy obliczając wynagrodzenie za urlop uzupełniający, należy uwzględnić także dodatek funkcyjny?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy do 20 lat stażu pracy przy tablicy wlicza się okresy urlopu zdrowotnego?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można zatrudnić emerytowanego nauczyciela dyplomowanego w wymiarze 7/18? Czy też należy zawrzeć umowę na czas określony (jeśli tak, to czy do końca zajęć, czy do 31 sierpnia), czy na czas nieokreślony?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik w okresie od 23 kwietnia do 3 czerwca 2013 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim. W tym czasie przypadały dni świąteczne 1 maja, 3 maja i 30 maja. Czy za te dni należą się temu nauczycielowi dni wolne po powrocie do pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownica korzystająca z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze 4 tygodni ma prawo ten urlop przerwać w związku z pobytem dziecka  w szpitalu i dalszą część tego urlopu wykorzystać po powrocie dziecka ze szpitala? Na czas pobytu dziecka w szpitalu matka otrzymała zwolnienie lekarskie do wypłaty zasiłku opiekuńczego.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca wypłacił pracownikowi wynagrodzenie za czas choroby, ale nie potrącił składki zdrowotnej. Czy może bez pisemnej zgody pracownika, ale po poinformowaniu go o zaistniałym fakcie dokonać potrącenia zaległości? Jak prawidłowo powinien postąpić pracodawca? Wspomniana zaległość dotyczy okresu od 2009 do 2012 roku.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak prowadzić ewidencję czasu pracy pracownika, który pracuje w systemie zadaniowym?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel mianowany jest opiekunem stażu nauczyciela, którego staż na nauczyciela kontraktowego trwał od 1 września 2012 r. do 31 maja 2013 r. Do kiedy należy wypłacać opiekunowi dodatek funkcyjny, do końca maja czy też do końca czerwca, aż podopieczny nie uzyska stopnia awansu?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy należy wypłacać dodatek wiejski nauczycielom przebywającym na urlopie wychowawczym, urlopie macierzyńskim i w czasie choroby? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? Czy dodatek wiejski powinien być wypłacany w całości, czy pomniejszany odpowiednio do czasu nieobecności nauczyciela?

czytaj więcej »

Pytanie: Czas pracy głównej księgowej w naszej jednostce wynosi 10 godzin dziennie i obowiązuje od godz. 6.30 do godz. 16.30. Czy w jej czas pracy wchodzi pół godziny pracy nocnej i czy powinna otrzymywać dodatek 20% stawki godzinowej? Jakie przepisy regulują tę kwestię?

czytaj więcej »

Pytanie: W której części akt osobowych przechowuje się wniosek nauczyciela o przeniesienie w stan nieczynny?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy istnieje możliwość zatrudnienia przez mianowanie oraz uzupełnienie etatu, nauczyciela mianowanego który obecnie jest zatrudniony na bazie umowy na czas określony w niepełnym wymiarze godzin (w tym przypadki chodzi o 12/18)?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik obsługi szkoły będzie pracował 6 godzin i 30 minut od poniedziałku do piątku. Jaki to będzie wymiar czasu pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik posiada zaświadczenie na temat pobierania zasiłku za okres odbywania stażu. Czy staż ten wlicza się pracownikowi administracji do wysługi lat?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica wróciła do pracy po urlopie macierzyńskim i złożyła wniosek o 2-tygodniowy urlop wypoczynkowy. Jednocześnie złożyła wniosek o dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS oraz zwolniła się z pracy. Czy w takiej sytuacji należy wypłacić pracownicy to świadczenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Kandydat na dyrektora szkoły był członkiem zarządu jednego ze związków zawodowych, czy przedstawiciel tegoż związku powinien wchodzić w skład komisji wybierającej dyrektora?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel mianowany z ukończonym studium nauczycielskim zatrudniony w 2010 roku powinien być zakwalifikowany do stawki wynagrodzenia zasadniczego z tabeli „pozostałe wykształcenie”, czy „zakład kształcenia nauczycieli?”.

czytaj więcej »

Ustawa o systemie oświaty nie przewiduje możliwości rozłożenia na raty bądź częściowego umorzenia kwoty nienależnie pobranego stypendium szkolnego. Ministerstwo Edukacji Narodowej widzi jednak taką możliwość, opierając się o przepisy ustawy o finansach publicznych.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracodawca ma obowiązek wypłacać dodatek wyrównawczy w sytuacji, gdy wszystkim woźnym w szkole musi wypowiedzieć warunki pracy i płacy – zmniejszyć wymiar etatu z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia, a jednym z pracowników tej grupy jest osoba w wieku przedemerytalnym?

czytaj więcej »

wiper-pixel