WYDANIE ONLINE

Jeżeli w związku z zakończeniem pracy w szkole nauczyciel nie mógł wykorzystać urlopu wypoczynkowego, do którego nabył prawo, należy wypłacić mu ekwiwalent za urlop. Ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego, za który trzeba wypłacić ekwiwalent nauczycielowi, jest o tyle skomplikowane, że warto umiejętnie zastosować przepisy Karty Nauczyciela oraz powszechnego prawa pracy. Skomplikowane operacje obliczeniowe można jednak uprościć, a ekwiwalent rozliczyć szybko i co do złotówki.

czytaj więcej »

W 2012 roku część osób, które nie przepracowały wymaganych 6 miesięcy z powodu korzystania z różnych uprawnień rodzicielskich, zostało pozbawionych „trzynastek”. Teraz do 29 września dyrektorzy szkół muszą je wypłacić. Wszystko przez nowelizację ustawy o „trzynastkach”, która weszła w życie 29 czerwca 2013 r. Rozszerza katalog sytuacji uprawniających do „trzynastki”, mimo nieprzepracowania co najmniej 6 miesięcy w danym roku kalendarzowym.

czytaj więcej »

47 dni roboczych urlopu wypoczynkowego, wykorzystywanego nie tylko w ferie, lecz także w dni wolne od zajęć, jednakże bez prawa do urlopu na żądanie – tak MEN zamierza ukształtować urlop wypoczynkowy w szkołach feryjnych od 1 stycznia 2014 r. Nowością jest także wymiar urlopu przy pierwszej pracy w szkole, który wyniesie 30 dni oraz nowe regulacje dotyczące urlopów kadry kierowniczej i zasad udzielania urlopów proporcjonalnych.

czytaj więcej »

W przyszłym roku, w okresie wręczania nauczycielom wypowiedzeń stosunków pracy, wniosek o urlop zdrowotny nie zablokuje już decyzji kadrowej dyrektora. Mimo niejasnych przepisów Sąd Najwyższy po raz kolejny stanął po stronie dyrektorów szkół i uznał, że urlop dla poratowania zdrowia nie jest przeszkodą do rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy. Nie uchroni zatem przed utratą pracy, jeżeli dyrektor szkoły zechce zwolnić nauczyciela korzystającego z urlopu zdrowotnego.

czytaj więcej »

Samorządowcy chcą likwidacji dodatku wiejskiego, związki zawodowe zaś nie zgadzają się na zamrożenie jego wysokości. Resort edukacji nie zmienia jednak swoich planów – dodatek wiejski pozostawia, ale w wysokości 10% kwoty bazowej dla każdego nauczyciela niezależnie od stopnia awansu i stażu pracy. W takim wariancie każdy nauczyciel otrzyma 261,81 zł dodatku.

czytaj więcej »

Od 1 lipca 2013 r. pracownicy służby bhp oraz osoby wykonujące zadania służby bhp w szkołach i placówkach oświatowych muszą spełniać pełne wymagania kwalifikacyjne. Dnia 30 czerwca 2013 r. skończył się bowiem 8-letni okres przejściowy, zgodnie z którym funkcje w służbach bhp mogły pełnić osoby nieposiadające wymaganych kwalifikacji. Od tego terminu osoby bez wymaganych kwalifikacji nie mogą pracować na dotychczasowych stanowiskach.

czytaj więcej »

Nauczyciel nieobecny w pracy z powodu macierzyństwa lub opieki nad dzieckiem przez okres dłuższy niż 1 rok nie będzie musiał na nowo rozpoczynać stażu na wyższy stopień awansu zawodowego. Takie rozwiązanie przewiduje poselski projekt nowelizacji Karty Nauczyciela, który trafił do Sejmu.

czytaj więcej »

W tym roku rodzice dzieci urodzonych po 31 grudnia 2012 r. mogą korzystać z dłuższego dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz nowego 26-tygodniowego urlopu rodzicielskiego. W sumie będzie to nawet rok opieki nad dzieckiem. Dyrektorów szkół czeka w związku z tym trudne zadanie organizacyjne i takie zaplanowanie zastępstw w planie, aby zapewnić realizację programu nauczania i przynajmniej minimalną obsługę kadrową na kluczowych stanowiskach. Nie wszystkie jednak wnioski pracowników i nauczycieli o nowe uprawnienia muszą być uwzględnione.

czytaj więcej »

Zasiłek na zagospodarowanie zostanie wypłacony już tylko tym nauczycielom, którzy spełnią warunki do jego otrzymania do 31 grudnia 2013 r. Od 2014 roku nauczyciele stracą również prawa do dodatku mieszkaniowego, lokalu mieszkalnego i innych dodatków socjalnych. Likwidacja tych uprawnień przyniesie blisko 7 mln zł oszczędności, które zostaną zainwestowane w oświatę.

czytaj więcej »

Pracodawca przyznawał pracownikom paczki z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz dopłatę do wypoczynku w jednakowej wysokości, bowiem nikt z uprawnionych nie złożył oświadczenia o dochodach. Tymczasem regulamin ZFŚS przewidywał, że osoby uprawnione do świadczeń, które nie złożą oświadczeń w stosownych terminach zostaną zaszeregowane do jednej – najwyższej kategorii dochodowej i otrzymają najniższe świadczenie. Regulamin był uzgodniony z przedstawicielami załogi. Tak też się stało. Takie działanie pracodawcy zakwestionował ZUS, żądając zapłacenia nieuiszczonych składek na ubezpieczenie społeczne od tych świadczeń w kwocie kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jak może się bronić pracodawca w takiej sytuacji? Czy jest jakaś możliwość poparta orzecznictwem, albo interpretacjami ZUS, która umożliwi pracodawcy uniknięcie zapłacenia tych składek ?

czytaj więcej »

Urlop wypoczynkowy w szkołach feryjnych rządzi się innymi prawami w porównaniu z placówkami nieferyjnymi. Tak samo jest z ekwiwalentem. Zasady obliczania go sprawdzające się w szkołach feryjnych są nie do zastosowania w nieferyjnych i odwrotnie. Tym trudniej jest liczyć ekwiwalent, że trzeba przy tym stosować zarówno Kartę Nauczyciela i przepisy rozporządzenia o ekwiwalencie, jak i Kodeks pracy. Ułatwieniem skomplikowanych obliczeń będzie skorzystanie ze sprawdzonych procedur obliczania ekwiwalentu.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielowi, który ma 14 godzin dydaktycznych, mogę dopełnić etat godzinami np. gimnastyki korekcyjnej, które nie są obowiązkowe dla ucznia?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielowi zatrudnionemu w szkole feryjnej od października 2012 roku do 31 grudnia 2012 r. należy się ekwiwalent za urlop wypoczynkowy? Jest to pierwsza praca nauczyciela.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielowi, który podczas studiów odbywał płatne praktyki w szkole, należy się zasiłek na zagospodarowanie?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel zgodził się na ograniczenie etatu w roku szkolnym 2012/2013. Nie wyraził zgody na ograniczenie zatrudnienia na kolejny rok szkolny w związku z tym otrzymał wypowiedzenie na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela. Nauczyciel złożył wniosek o przeniesienie w stan nieczynny. W jakiej wysokości będzie otrzymywał wynagrodzenie za okres stanu nieczynnego?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony na podstawie mianowania. Od dwóch lat zgadza się na ograniczenie etatu do 1/2. Teraz będzie zwolniony z art.20 KN. Jaka odprawa mu się należy, z całego czy z połowy etatu?

czytaj więcej »

Pytanie: Za ile dni urlopu wypoczynkowego należy wypłacić ekwiwalent nauczycielowi, którego stosunek pracy wygasa po stanie nieczynnym?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania pracował w szkole feryjnej do 31 sierpnia 2013 r. Ze świadectwa pracy wynika, że wykorzystał urlop w wymiarze 64 dni. Od 1 września do 30 października 2013 r. będzie zatrudniony na zastępstwo w oddziale przedszkolnym. Czy po zakończeniu umowy należy wypłacić mu ekwiwalent?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica wróciła do pracy po urlopie macierzyńskim i złożyła wniosek o 2-tygodniowy urlop wypoczynkowy. Jednocześnie złożyła wniosek o dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS oraz zwolniła się z pracy. Czy w takiej sytuacji należy wypłacić pracownicy to świadczenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel został zatrudniony na zastępstwo w okresie od 13 lutego do 12 marca 2013 r. Jak obliczyć ekwiwalent za urlop – za miesiąc czy za dwa?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka była zatrudniona w gimnazjum od 1 września 1999 r. do 31 sierpnia 2000 r. na czas określony w niepełnym wymiarze godzin (13/18). Od 1 września 2000 r. do chwili obecnej pracuje w gimnazjum w pełnym wymiarze czasu pracy. Teraz wystąpiła do dyrektora z prośbą o wydanie świadectwa pracy za rok szkolny 1999/2000. Czy mogę nauczycielce wydać świadectwo pracy? Jeżeli tak, to na jakim druku?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy na wniosek pracownika można udzielić urlopu ojcowskiego na okres tygodnia, gdy ma prawo do 2 tygodni tego urlopu?

czytaj więcej »

Pytanie: Kto wydaje nauczycielowi zaświadczenie do urlopu na poratowani zdrowia? Czy może to być lekarz rodzinny? Jakie dokumenty wydaje dyrektor szkoły nauczycielowi, któremu udziela takiego urlopu?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy po dodatkowym 6 tygodniowym urlopie macierzyńskim pracownik może przebywać na urlopie rodzicielskim i zarazem pracować 1/2 etatu przez 5 miesięcy i po tym okresie wykorzystać w pełni resztę urlopu rodzicielskiego?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy należy wypłacić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczycielowi pracującemu w innej szkole, gdzie na pewno korzystał z urlopu w czasie ferii, a który został zatrudniony na zastępstwo w naszej szkole w okresie od 22 października do 30 listopada 2012 r.?

czytaj więcej »

W tym roku upływają 24 miesiące od dnia zawarcia umów o pracę na czas określony po wejściu w życie nowych przepisów dotyczących wydawania świadectw pracy. Nowe zasady stosuje się wyłącznie do umów o pracę zawartych po 21 marca 2011 r. Ponieważ wielu specjalistów ds. kadrowych ma wątpliwości co do tego, jak wywiązać się z nowych obowiązków przedstawiamy  kilka najczęściej występujących sytuacji i doradzamy, kiedy należy wydać świadectwo pracy w zależności od daty zawarcia umowy oraz czasu jej trwania.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel podjął pierwszą pracę w szkole 1 września 2011 r. Stopień nauczyciela kontraktowego uzyskał 28 czerwca 2012 r.  Studia ukończył zaś 5 lipca 2011 r. W okresie od 13 czerwca do 31 sierpnia 2011 r. pracował na umowę o pracę w sklepie. Czy należy mu wypłacić zasiłek na zagospodarowanie? Czy pracę podjętą w okresie trwania studiów i zakończoną już po ich ukończeniu należy traktować jako pierwszą pracę, czy też nie?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w aktach osobowych należy umieścić oryginały, czy kopie zaświadczeń bhp i ppoż.? W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jest określenie, że powinien znajdować się odpis, a ja otrzymałam tylko oryginały.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka pracowała w naszej szkole do 31 sierpnia 2012 r. i wykorzystała urlop wypoczynkowy w czasie ferii letnich i zimowych. Od 1 września 2012 r. do 18 stycznia 2013 r. została ponownie zatrudniona na zastępstwo. Czy nauczycielka nabyła prawo do ekwiwalentu za urlop tylko za jeden miesiąc pracy w 2013 roku, czy za cały okres zatrudnienia w roku szkolnym 2012/2013?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy należy wypłacić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczycielowi, który pracował w innej szkole od 1 września 2011 r. do 12 października 2012 r., a następnie został zatrudniony w innej szkole od 22 października do 30 listopada 2012 r.? W ramach pracy w poprzedniej szkole wykorzystał urlop w czasie ferii letnich i zimowych.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel został zatrudniony na czas określony od 3 września 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Korzystał z urlopu w czasie ferii zimowych. Za ile dni należy wypłacić mu ekwiwalent?

czytaj więcej »

Od 17 czerwca obowiązują wydłużone macierzyńskie urlopy dodatkowe oraz nowe urlopy rodzicielskie. Z uprawnień tych mogą skorzystać rodzice dzieci urodzonych po 31 grudnia 2012 r. Aby skorzystać z nowych uprawnień, należy złożyć pisemny wniosek w odpowiednim terminie.

czytaj więcej »

Ustawa o systemie oświaty nie przewiduje możliwości rozłożenia na raty bądź częściowego umorzenia kwoty nienależnie pobranego stypendium szkolnego. Ministerstwo Edukacji Narodowej widzi jednak taką możliwość, opierając się o przepisy ustawy o finansach publicznych.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel mianowany, któremu wypowiedziano umowę o pracę z powodu zmian organizacyjnych w szkole może przejść w stan nieczynny, a bezpośrednio po jego zakończeniu na świadczenie kompensacyjne? Czy należy mu się odprawa z tytułu przejścia na świadczenie kompensacyjne?

czytaj więcej »

Z badania, jakie przeprowadził Instytut Badań Edukacyjnych wynika, ze nauczyciele, wbrew medialnym opiniom pracują więcej niż pozwalają na to normy określone w przepisach, bo średnio prawie 47 godzin tygodniowo. Na ten czas pracy składa się poza pensum szereg innych zadań, z których część wykonywana jest w domu.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy należy wypłacać dodatek wiejski nauczycielom przebywającym na urlopie wychowawczym, urlopie macierzyńskim i w czasie choroby? Jeśli tak to w jakiej wysokości? Czy dodatek wiejski powinien być wypłacany w całości, czy pomniejszany odpowiednio do czasu nieobecności nauczyciela?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel był zatrudniony na podstawie dwóch umów w szkole. Jedna umowa została zawarta na okres roku szkolnego, więc nauczyciel wykorzysta urlop w wakacje. Druga umowa była na zastępstwo do 28 czerwca. Czy należy wypłacić ekwiwalent za urlop, do którego nauczyciel nabył prawo z drugiej umowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielowi zatrudnionemu na zastępstwo w wymiarze 1/3 etatu od 7 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. w przedszkolu przysługuje ekwiwalent za urlop? Jeśli tak, to w jakim wymiarze?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel został zatrudniony na czas określony od 1 września 2012 r. do 31 marca 2013 r. W czasie tej umowy wykorzystał 14 dni urlopu w czasie ferii, a za 26 dni wypłacono ekwiwalent. Od 1 kwietnia 2013 r. został ponownie zatrudniony na czas określony do 28 czerwca 2013 r. Za ile dni należy wypłacić ekwiwalent?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor może złożyć propozycję podjęcia pracy na czas określony (czas zastępstwa) nauczycielowi przebywającemu w stanie nieczynnym? Jeśli tak, to czy w przypadku gdy nauczyciel nie zgodzi się na tę pracę, stosunek pracy wygaśnie z dniem odmowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie warunki bhp mają zostać spełnione na stanowisku pracy osoby (sprzątaczki) ze stwierdzonym znacznym stopniem niepełnosprawności, która powinna pracować w warunkach pracy chronionej?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel przedłożył świadectwo pracy za okres od 1 września 1996 do 31 sierpnia 1997, w informacji o dodatkowych uprawnieniach i świadczeniach jest wpis o wykorzystaniu świadczenia rehabilitacyjnego w okresie od 1 lipca 1997 do  25 czerwca 1998. Czy okres pobierania tego świadczenia zaliczamy do nagrody jubileuszowej?

czytaj więcej »

wiper-pixel