WYDANIE ONLINE

Nauczyciele, którzy nie mieli możliwości wypocząć w okresie wakacji, mogą po rozpoczęciu nowego roku szkolnego wnioskować o urlop uzupełniający. Dyrektor szkoły przyznaje taki urlop maksymalnie na 8 tygodni, ale nie zawsze w terminie wskazanym przez nauczyciela. Ma na to cały rok, urlopy nauczycieli trzeba bowiem rozliczyć do 30 września następnego roku. W tym roku nauczyciele odzyskają więcej urlopu, gdyż od 17 czerwca rodzice korzystający z nowych uprawnień w wakacje mają prawo skorzystać z urlopu uzupełniającego po powrocie do pracy.

czytaj więcej »

Zbyt duża liczba błędów i negatywnie zweryfikowanych danych uniemożliwia przejście na nowy System Informacji Oświatowej. W latach 2014 - 2016 podział części oświatowej subwencji ogólnej będzie dokonywany nadal na podstawie danych ze „starego SIO”.  „Nowe SIO” ruszy samodzielnie dopiero w 2017 roku.

czytaj więcej »

Nauczyciele ubiegający się o zatrudnienie w szkole będą musieli przedstawić nie tylko zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, lecz także informację z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych. Zmiana ma zapobiec zatrudnianiu nauczycieli, którzy zostali ukarani karą wydalenia z zawodu lub zakazu wykonywania zawodu nauczycielskiego przez okres lat 3.

czytaj więcej »

Minister Finansów nalega na ujednolicenie zasad naliczania odpisów na ZFŚS w szkole. Widzi on w tej zmianie oszczędności rzędu 1,1 mld zł. Nie dostrzega jednak, że musiałoby to się wiązać z likwidacją lub ograniczeniem wysokości świadczenia urlopowego dla nauczycieli. Resort edukacji nie zgadza się na zmianę Karty Nauczyciela w tym zakresie.

czytaj więcej »

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Pełnomocnika Rządu ds. równego traktowania o rozważenie, czy przyznanie 2 dni zwolnienia od pracy wszystkim pracownikom wychowującym dziecko do lat 14, bez względu na liczbę wychowywanych dzieci, nie narusza zasad równego traktowania w zatrudnieniu. 

czytaj więcej »

W sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o systemie oświaty wprowadzającą obowiązkową naukę dla sześciolatków. Wbrew obawom, objęcie tych dzieci obowiązkiem szkolnym, nie zwiększy ilości oddziałów w szkołach ani nie spowoduje konieczności wprowadzenia zmianowości w szkołach i nie wpłynie na organizację pracy szkoły.

czytaj więcej »

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej zwróciła się do Rady Ministrów o przygotowanie zmian w ustawie o systemie oświaty, przywracających kuratorowi oświaty kompetencję wyrażania zgody na likwidację szkół. Resort edukacji nie zamierza jednak zmieniać przepisów - rola kuratora oświaty pozostanie ograniczona do opiniowania zamiaru likwidacji placówek.

czytaj więcej »

Liczba różnych badań lekarskich, na które kieruje się pracowników niepedagogicznych i nauczycieli, oraz różne terminy ich przeprowadzania mogą utrudnić terminowe wystawianie skierowań i kontrolę aktualności zaświadczeń lekarskich. Trzeba jednak pamiętać, że bez aktualnych badań żaden nauczyciel i pracownik niepedagogiczny nie mogą świadczyć pracy. Sprawdzanie aktualności badań lekarskich i terminowe wystawianie skierowań przed nowym rokiem szkolnym można sobie jednak ułatwić, stosując nasz terminarz.

czytaj więcej »

Projekt zmian Karty Nauczyciela z maja 2013 r. zakłada uregulowanie pensum pedagogów i psychologów szkolnych na poziomie 20 godzin tygodniowo. Dnia 4 lipca wniesiono autopoprawkę do projektu, zgodnie z którą 20-godzinne pensum będzie dotyczyło także nauczycieli ˗ logopedów. Nadal jednak zmiana nie obejmuje doradców zawodowych.

czytaj więcej »

Pytanie: Ile godzin maksymalnie może wynosić dyżur wychowawcy internatu w specjalnym ośrodku szkolono-wychowawczym? Czy jest możliwe w zgodzie z przepisami ustawienie dyżuru od 21:30 do 8:30 tj.11 godzin w tym 8 godzin nocnych?

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób należy rejestrować wniosek nauczyciela o postępowanie kwalifikacyjne? Czy w rejestrze należy numerować wniosek jako kolejny np.8/2013? Czy dla każdego roku trzeba prowadzić nowy rejestr np. 1/2013?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka dyplomowana zatrudniona na podstawie mianowania na cały etat w naszej szkole wygrała konkurs na dyrektora innej szkoły w tej samej gminie. Jak wygląda procedura przeniesienia jej na stanowisko dyrektora do innej szkoły? Czy nauczyciel może otrzymać w naszej szkole urlop bezpłatny na całą kadencję? Czy należy najpierw dać urlop bezpłatny, a później wyrazić zgodę na przeniesienie. Kto powinien dokonać przeniesienia, wójt gminy czy dyrektor?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka rozpoczęła staż na nauczyciela mianowanego. W trakcie odbywania stażu przez 11 miesięcy przebywała na zwolnieniu lekarskim i urlopie macierzyńskim. W trakcie jej nieobecności, opiekun stażu poszedł na roczny urlop zdrowotny. Nauczycielka wróciła do pracy, jednak nie miała przydzielonego opiekuna stażu. Czy nauczycielka może kontynuować staż z dotychczasowym opiekunem, który z początkiem nowego roku szkolnego wróci do pracy? Czy okres bez opiekuna stażu, może być zaliczony nauczycielce do wymaganego okresu stażu na awans zawodowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielowi, który wygrał konkurs na dyrektora szkoły, 31 sierpnia kończy się umowa zawarta na czas określony. Jaką umowę należy z nim podpisać po jej zakończeniu?

czytaj więcej »

Pytanie: Co powinno zawierać pismo przekazujące teczkę akt osobowych nauczyciela, który zostaje przeniesiony do innej szkoły zgodnie z art. 18 ust. 4 Karty Nauczyciela?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak napisać wniosek dyrektora szkoły o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do nauczyciela? Jaka jest wymagana dokumentacja? Do kogo zaadresować wniosek?

czytaj więcej »

Pytanie: Gdzie powinien trafić protokół z przebiegu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły? Czy do akt osobowych czy do teczki 2111?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka była zatrudniona od 1 września 1982 r. do 31 sierpnia 2013 r. na pełny etat. Ponadto podczas urlopu wychowawczego była zatrudniona od 1 września1984 r. do 30 czerwca 1985 r. oraz od 1 września 1985 r. do 30 czerwca 1986 r. w wymiarze 6/18. W którym miejscu i w jaki sposób zapisać tę informacje na świadectwie pracy, aby uwzględnić wszystkie okresy pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób należy obliczyć wynagrodzenie w okresie zwolnienia od pracy, wynikające z pełnienia funkcji w zarządzie związków zawodowych? Czy należy je liczyć tylko raz (liczba godzin ponadwymiarowych i zastępstwa) z okresu przed objęciem funkcji i jest to wartość niezmienna trwająca przez cały okres kadencji? Czy jednak to wartość zmienna, liczona po zakończeniu roku szkolnego? Czy wynagrodzenie w okresie zwolnienia od pracy przysługuje tylko za okres zniżki godzin?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor placówki złożył wniosek o rozwiązanie stosunku pracy, w związku z przejściem z na emeryturę. Zgodnie z pismem otrzymanym z ZUS, wniosek o emeryturę można złożyć dopiero po rozwiązaniu stosunku pracy, dołączając świadectwo pracy. Kiedy należy wypłacić odprawę emerytalną? W ostatnim dniu pracy czy dopiero po otrzymaniu decyzji o przyznaniu emerytury?

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z przejściem na emeryturę zakończy się stosunek pracy nawiązany z pracownikiem placówki wychowawczej. Kiedy należy wypłacić mu odprawę emerytalną, jeżeli ostatni dzień pracy przypada w niedzielę?

czytaj więcej »

Pytanie: W maju 2011 roku dyrektor poprosił nauczyciela o podpisanie porozumienia, na mocy którego nauczyciel zrzekł się prawa do dodatku funkcyjnego. Czy takie porozumienie było zgodne z prawem? Czy nauczyciel może teraz domagać się wypłaty dodatku funkcyjnego za lata sprawowania funkcji kierowniczej bez otrzymywania dodatku z tego tytułu?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor powinien wystawić deklarację PIT emerytowanym pracownikom szkoły, jeśli osoby te korzystały ze świadczeń z ZFŚS w kwocie zwolnionej od podatku dochodowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Jeśli wypadek zdarzył się w pracy, czy na wyjazd na komisję lekarską w celu ustalenia procentowego uszczerbku na zdrowiu przysługuje zwolnienie od pracy, czy pracownik powinien wziąć urlop bezpłatny lub wypoczynkowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Organ prowadzący przeprowadził w szkole kontrolę doraźną za okres ostatnich dwóch lat. Otrzymaliśmy protokół pokontrolny, w którym wykazano niedopełnienie obowiązków pracowniczych przez głównego księgowego. Czy można ukarać pracownika naganą za niedopełnienie obowiązków służbowych? Czy wolno zastosować zamiast nagany karę pieniężną?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza szkoła zatrudnia 60 osób. Pracownicy obsługi otrzymali wypowiedzenie warunków pracy i płacy. Czy jeśli nie przyjmą zaproponowanych warunków i umowa zostanie rozwiązana, będzie należała im się odprawa?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica gimnazjum skorzystała z uprawnienia do obniżenia wymiaru czasu pracy do 1/2 etatu na podstawie art. 1867 Kodeksu pracy. Okres obowiązywania obniżenia wymiaru czasu pracy upływa 31 sierpnia 2013 r. W chwili obecnej pracownica zaszła w ciążę i korzysta z długotrwałego zwolnienia lekarskiego. Chcielibyśmy zatrudnić osobę na zastępstwo. Osoba zastępująca będzie pracowała na 1/2 etatu czy na cały etat?

czytaj więcej »

Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego trzeba skontrolować aktualność badań lekarskich nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Bez nich nie można bowiem dopuścić pracownika i nauczyciela do pracy. Badania są niezbędne nie tylko wtedy, gdy kończy się ważność dotychczasowego zaświadczenia lekarskiego, ale także gdy pracownik wraca do pracy po dłużej chorobie czy urlopie dla poratowania zdrowia. Nie ma tu żadnych wyjątków, dlatego warto odpowiednio wcześniej wystawić pracownikom szkoły odpowiednie skierowania.

czytaj więcej »

Kilku nauczycieli jest oskarżonych o fałszowanie egzaminów gimnazjalnych w 2009 roku – są sądzeni na podstawie art. 266 Kodeksu karnego. Karty z egzaminem zostały przez nich otwarte i rozwiązane, a na drugi dzień przekazane dzieciom. Egzamin powtórzono. W późniejszych zeznaniach nauczyciele powiedzieli, iż nie zauważyli, że dzieci ściągały – czyli poświadczyli nieprawdę, tylko dwóch z nich miało karę kuratoryjną za niedopatrzenie. Sprawa wyszła na jaw w tym roku. Co powinien zrobić dyrektor szkoły, w której oskarżeni nauczyciele są obecnie zatrudnieni?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik nie zgłosił się do pracy od kilku dni, nie ma z nim możliwości kontaktowania się. Czy w takiej sytuacji można pracownika zwolnić dyscyplinarnie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik niepedagogiczny od 13 sierpnia 2011 r. do 12 sierpnia 2012 r. był na urlopie wychowawczym. Następnie wziął kolejny taki urlop od 13 sierpnia 2012 r. do 12 sierpnia 2013 r. i teraz weźmie na kolejny rok od 13 sierpnia 2013 r. do 12 sierpnia 2014 r. Czy zgodnie z prawem powinien wrócić do pracy 13 sierpnia 2014 r., chyba że weźmie urlop wypoczynkowy za okres od 13 sierpnia do 31 grudnia 2014 r.?

czytaj więcej »

wiper-pixel