WYDANIE ONLINE

Z początkiem roku szkolnego, tj. 1 września 2013 r., rozpoczynają się staże na stopnie awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego. W trakcie trwania całego stażu trzeba dopilnować wielu terminów i obowiązków, ale najwięcej z nich przypada na początek roku szkolnego.

czytaj więcej »

Już we wrześniu, mimo braku ustawowych podwyżek płac zasadniczych, niektórzy nauczyciele dostaną wyższe pensje. Dotyczy to nauczycieli, którzy w tegoroczne wakacje zakończyli postępowania na wyższy stopień awansu zawodowego. Jeżeli jednak w okresie wypłacania podwyżki nauczyciel będzie pobierał świadczenia chorobowe, to nie wypłynie ona na wysokość świadczeń. Gdy jednak podwyżka obejmie okres wsteczny nauczycielowi należy się wyrównanie świadczeń chorobowych.

czytaj więcej »

Nauczyciel zatrudniony w placówce opiekuńczo-wychowawczej może realizować staż na wyższy stopień awansu zawodowego, ale tylko do 1 stycznia 2014 r. Po tym okresie tych nauczycieli przestanie obejmować Karta Nauczyciela i awans przewidziany tą ustawą.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2014 r. nauczyciele placówek opiekuńczo-wychowawczych tracą prawo do przywilejów nauczycielskich, takich jak urlop dla poratowania zdrowia. Jeżeli zaś nauczyciel, w chwili objęcia go ustawą o pracownikach samorządowych, będzie przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia, to nie straci prawa do pozostałej jego części.

czytaj więcej »

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedstawił dane na temat kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich w I półroczu. W ich wyniku wstrzymano i obniżono świadczenia chorobowe w kwocie 115 mln zł. To aż o 30 mln zł więcej niż w analogicznym okresie 2012 r.

czytaj więcej »

Od 1 września 2013 r. budżet państwa opłaca składki ubezpieczeniowe za osoby bezrobotne, pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, samozatrudnione oraz rolników opiekujących się dziećmi. Zmianę tę wprowadziła nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, którą 14 sierpnia podpisał prezydent Bronisław Komorowski.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pismo przyznające nagrodę jubileuszową dla dyrektora szkoły może podpisać wicedyrektor szkoły, czy tylko naczelnik Wydziału Edukacji w starostwie powiatowym?

czytaj więcej »

Pytanie: Dnia 1 września 2013 dyrektor chce zatrudnić nauczyciela na czas nieokreślony w wymiarze 18/18 etatu, z tym że w przyszłym roku szkolnym godziny te mogą być ruchome, ponieważ obawia się, że nie będzie tylu godzin. Jaką umowę podpisać z nauczycielem?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor ma obowiązek na pisemną prośbę przewodniczącego koła Solidarności, uzasadnić, dlaczego ogłosił nabór na stanowisko nauczyciela i wyjaśniać, jakie były przesłanki takiej decyzji?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel poinformował mnie, że najprawdopodobniej uzyska orzeczenie lekarskie o konieczności skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia. Nauczyciel ten do końca tego roku jest zatrudniony bezterminowo w ramach pełnego etatu, jednak od 1 września najbliższego roku szkolnego może być zatrudniony tylko w wymiarze 16/18. Czy w obecnej sytuacji mogę udzielić takiego urlopu? Czy procedura odwoławcza, którą stosuję wobec każdego ubiegającego się o urlop dla poratowania zdrowia pracownika, może uniemożliwić skorzystanie z urlopu, jako że ustawowe terminy na złożenie i rozpatrzenie odwołania przesuną tę decyzję na początek września?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka urodziła dziecko 10 lipca 2013 r. i udzielono jej urlopu macierzyńskiego w wymiarze 20 tygodni, dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze 6 tygodni oraz urlopu rodzicielskiego w wymiarze 26 tygodni. Łącznie 52 tygodnie. Przysługuje jej jeszcze uzupełniający urlop wypoczynkowy w wymiarze 6 tygodni za rok szkolny 2012/2013. Czy należy się  jej urlop wypoczynkowy za rok szkolny 2013/2014 (przebywa na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim, który skończy się w lipcu 2014 roku). Kiedy trzeba udzielić jej uzupełniającego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 6 tygodni za rok szkolny 2012/2013? Czy za okres przebywania na urlopie rodzicielskim również należy się uzupełniający urlop wypoczynkowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel 9 lipca 2013 r. otrzymał zaświadczenie o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. Jednak dopiero 30 sierpnia 2013 r. otrzyma akt nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego. Nauczyciel spełnia wszystkie warunki z art. 10 ust. 5b Karty Nauczyciela. Od kiedy powinien otrzymać pismo informujące go o przekształceniu umowy o pracę w stosunek pracy na podstawie mianowania?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor przedszkola zatrudniony w przedszkolu w wymiarze 7/8 oraz na stanowisku dyrektora żłobka w wymiarze 1/8 złożył wniosek o urlop wypoczynkowy (35 dni z tytułu zatrudnienia w przedszkolu i 26 godzin, tj. 26 dni z tytułu zatrudnienia w żłobku. Czy właściwe jest dalsze wykorzystywanie urlopu w wymiarze 9 dni (z tytułu zatrudnienia w przedszkolu) przy jednoczesnym powrocie do pracy w wymiarze 1 godzina dziennie z tytułu zatrudnienia w żłobku? Czy zgodne z prawem jest przebywanie na urlopie i jednoczesny powrót do pracy na 1 godzinę dziennie?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka napisała podanie o rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę. W jaki sposób wypełnić jej świadectwo pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy udzielając pracownikowi 2 dni opieki na dziecko, należy prosić go o zaświadczenie z zakładu pracy współmałżonka? Czy trzeba sprawdzać również kwestię wykorzystania tego zwolnienia przez drugiego rodzica, np. kontaktując się z jego pracodawcą (czy stosuje się taką praktykę)?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik obsługi wykorzystał 182 dni zasiłku chorobowego oraz uzyskał świadczenie rehabilitacyjne od 4 lutego do 2 sierpnia 2013 r. W między czasie złożył dokumenty o uzyskanie renty. Otrzymał orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o częściowej niezdolności do pracy. Jak ma się zachować pracodawca? Z jaką datą trzeba rozwiązać stosunek pracy? Czy czekając na decyzję ZUS, można udzielić pracownikowi zaległego i bieżącego urlopu wypoczynkowego, czy też wypłacić ekwiwalent za urlop, ale co wtedy zrobić z luką w zatrudnieniu?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony na czas określony 7 miesięcy od 1 kwietnia do 31 października. Nabywa prawo do urlopu proporcjonalnego (bieżącego), nie ma urlopu zaległego. Czy w czasie tego zatrudnienia można go zobowiązać do wykorzystania tego urlopu, czy też należy wypłacić ekwiwalent po zakończeniu umowy, która nie będzie przedłużona na następny okres? Pracownik nie chce korzystać z urlopu w naturze, ponieważ woli ekwiwalent. W placówce nie ma planu urlopów.

czytaj więcej »

Pytanie: Jaki wymiar urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego (20 czy 9 tygodni) będzie przysługiwał pracownicy, która adoptowała 3-letnie dziecko? Jakie dokumenty powinna złożyć do pracodawcy wraz z wnioskiem o urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, aby poprawnie udzielić jej tego urlopu? Proszę również o wyjaśnienie, do kogo stosuje się art. 183 § 1, a kogo obejmie art. 183 § 2 Kodeksu pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik był zatrudniony od 1 marca 2011 r. do 28 czerwca 2013 r. Następnie od 29 czerwca 2013 r. podpisaliśmy z nim umowę o pracę na czas nieokreślony. Czy za okres pierwszej umowy trzeba wystawić pracownikowi świadectwo pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Dnia 10 stycznia 2011 r. zatrudniliśmy pracownicę obsługi w wymiarze 1/2 etatu. Ta była wówczas zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy w innej szkole (od 1 lutego 2010 r. do 31 stycznia 2011 r. – świadectwo pracy). Czy należy zaliczyć jej ten okres do pracowniczego stażu pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica urodziła dziecko 15 stycznia 2012 r. Wykorzystała urlop macierzyński do 30 czerwca 2012 r. Bezpośrednio po urlopie macierzyńskim wystąpiła o urlop wypoczynkowy za 2012 rok 26 dni oraz zaległy za 2011– 13 dni i 2 dni na dziecko. Następnie na prośbę pracownicy udzielono jej urlopu wychowawczego od 30 sierpnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. W dniu 1 stycznia 2013 r. pracownica wróciła do pracy. Czy z racji wykorzystania bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu wypoczynkowego (26 dni za 2012 rok), a następnie korzystania z urlopu wychowawczego należy obniżyć jej urlop za 2013 o 9 dni niesłusznie wybranego?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniliśmy bezrobotnego (studenta studiów zaocznych, wiek 23 lata) z urzędu pracy na umowę zlecenia na okres 3 miesięcy. Po zawarciu z nami umowy wyrejestrował się z listy osób bezrobotnych i jednocześnie stracił ubezpieczenie zdrowotne. Pracownik złożył oświadczenie, że chciałby, żeby wszystkie składki (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne i podatek) były potrącane z umowy zlecenia i odprowadzane do ZUS lub urzędu skarbowego. Czy możemy z umowy zlecenia potrącić te składki?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor gminnego przedszkola zawarł z bankiem umowę o reklamę. Na jej podstawie instytucja finansowa wpłaciła na konto placówki 300 zł. VAT w tym przypadku rozlicza gmina. Jak poprawnie ująć związane z tym zdarzenia gospodarcze w księgach rachunkowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka oświatowa otrzymała w trwały zarząd nieruchomość stanowiącą własność gminy, na której zlokalizowane jest pole namiotowe. Przy jej przekazaniu nie naliczono opłaty za trwały zarząd. Czy dyrektor, jako zarządca obiektu, może go wydzierżawić pod działalność gospodarczą?

czytaj więcej »

Pytanie: Zapłaciłam przelewem za odpady komunalne za okres od lipca do września 2013 roku i nie otrzymam faktury za odpady komunalne. Przelewu dokonałam na podstawie złożonej deklaracji, w której określono wysokość opłaty miesięcznej. Jak należy zaksięgować opisaną operację finansową? Czy można zaksięgować wydatek (130) i koszty (402) bez konta rozrachunkowego (201)?

czytaj więcej »

Pytanie: Umowa o pracę z pracownikiem została rozwiązana 30 czerwca 2013 r. Od lipca osoba ta pracuje na umowę zlecenia z kodem 04 11 XX. W sierpniu były pracownik, z tytułu poprzedniej umowy, otrzyma nagrodę uznaniową. Z jakim kodem powinnam wykazać ubezpieczonego w ZUS RCA? Czy częściowo z kodem 30 00 XX, a częściowo z kodem 04 11 XX?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica była zatrudniona od czerwca do grudnia 2012 roku, potem została zwolniona. W maju 2013 roku została przywrócona do pracy na podstawie wyroku sądu, w tym miesiącu urodziła również dziecko. Z których miesięcy w takim przypadku powinnam uwzględnić wynagrodzenie do obliczenia zasiłku macierzyńskiego?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła otrzymała na konto wydatków w 2013 roku kwotę 9 zł jako zwrot podatku od nieruchomości za 2012 rok. Jak mam ten zwrot zaksięgować i jaką klasyfikację budżetową zastosować?

czytaj więcej »

Pytanie: W lipcu zauważyłam błąd i zrobiłam korektę dokumentów rozliczeniowych za czerwiec 2013 roku. Dokumenty przesłałam do ZUS. Ze skorygowanej deklaracji wynika, że mamy nadpłatę w składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Czy muszę wystąpić do ZUS na piśmie o zwrot nadpłaconych składek, czy też mogę sama potrącić nadpłatę ze składek wpłacanych do ZUS za lipiec (płatnych do 15 sierpnia)?

czytaj więcej »

Terminarz wrześniowych obowiązków dyrektora i specjalisty ds. kadrowych przekazaliśmy w poprzednim wydaniu aktualizacji. W bieżącym publikujemy harmonogram roku szkolnego 2013/2014. To podstawa funkcjonowania szkoły w nowym roku szkolnym i jednocześnie narzędzie ułatwiające wywiązywanie się przez dyrektora szkoły z kluczowych obowiązków.

czytaj więcej »

Na początku roku szkolnego znana jest zwykle ostateczna liczba godzin z poszczególnych przedmiotów. Często będzie ich mniej, niż zakładano, głównie z powodu mniejszego naboru. Ponieważ w przypadku niektórych nauczycieli jest już za późno na zmiany w umowach o pracę i aktach mianowania, wyjściem może być uzupełnienie pensum nauczyciela Warto przy tym wybrać najkorzystniejszy dla szkoły wariant, aby później nie było problemu z kolejną zmianą wymiaru zatrudnienia.

czytaj więcej »

Pracownikowi udzielono urlopu wypoczynkowego od 10 do 24 czerwca 2013 r. Mimo tego samowolnie, bez zgody pracodawcy 19, 20 i 21 czerwca 2013 r. świadczył pracę, twierdząc, że nie chce mieć zaległości w pracy po zakończeniu roku szkolnego. Pracownik nie wycofał urlopu, ponieważ chce ubiegać się o dofinansowanie z funduszu socjalnego, gdzie warunkiem uzyskania prawa do dofinansowania (tzw. wczasów pod gruszą) jest przebywanie na urlopie przez 10 dni roboczych. Czy jest to sytuacja zgodna z Kodeksem pracy? Czy dyrektorowi szkoły z tego tytułu grożą konsekwencje, np. w przypadku kontroli PIP?

czytaj więcej »

wiper-pixel