WYDANIE ONLINE

W tym roku szkolnym po raz kolejny nie będzie podwyżek nauczycielskich pensji. Część jednak otrzyma wyższe wynagrodzenie i to już we wrześniu. Dotyczy to nauczycieli, którzy uzyskali kolejny stopień awansu lub wyższe kwalifikacje. Po dostarczeniu przez nich odpowiednich dokumentów trzeba zmienić ich pensje, a co za tym idzie – przeliczyć dodatkowe składniki wynagrodzenia. Co ważne, zmiany te mogą przy przeprowadzone tylko w 3 terminach!

czytaj więcej »

Każda godzina realizowana ponad pensum jest dodatkowo płatna. Problem pojawia się, gdy nauczyciel realizuje godziny ponadwymiarowe z innego pensum niż pozostałe swoje zajęcia albo gdy w ramach etatu łączy zajęcia o różnym wymiarze pensum. Wielu dyrektorów nie ma pewności, według której stawki liczyć wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Podobnie jest z rozliczeniem godzin za okresy nieobecności w pracy lub odpłatnością za godziny, które z przyczyn niezależnych od nauczyciela się nie odbyły. Praktyka pokazuje, że organy prowadzące w różny sposób regulują te kwestie, ale my wskazujemy najczęściej spotykane i poparte orzecznictwem rozwiązania.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica była zatrudniona w naszej placówce na stanowisku administracyjnym w księgowości i jednocześnie jako wychowawca w internacie. Jednak w 2011 roku zabrano jej stanowisko administracyjne i pozostało tylko to wychowawcy. Czy kod pracy o szczególnym charakterze powinien zostać jej przypisany już wówczas, gdy pracowała w ramach dwóch stanowisk, czy dopiero wtedy gdy została samym wychowawcą?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła podstawowa zawarła umowę na wynajem pomieszczeń, w których ma być sklepik szkolny. Za jeden z okresów najemca wpłacił kwotę czynszu wyższą niż wynikająca z umowy. Jak zaksięgować taką nadpłatę oraz jak wykazać ją w sprawozdaniach budżetowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy wyprawki szkolne dla dzieci pracowników szkoły finansowane ze środków ZFŚS powinny być oskładkowane? Czy jeśli niektórzy pracownicy otrzymają takie świadczenia ze środków pracodawcy, to trzeba będzie wliczyć je do podstawy wymiaru składek?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak obliczyć wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego, który ma łączone pensum, tj. 2/18, 10/20 i 1/26?

czytaj więcej »

Pytanie: Podczas inwentaryzacji przeprowadzonej w szkolnej bibliotece ujawniono ubytki. Czy wykazane niedobory jednostka powinna zaksięgować jako pozostałe koszty operacyjne?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniony w szkole ponadgimnazjalnej przedłożył zwolnienie lekarskie, które obejmuje okres od 15 dnia jednego miesiąca do 15 dnia kolejnego miesiąca. W jakich terminach należy wypłacić mu zasiłek chorobowy i w jakiej kwocie naliczyć wynagrodzenie za drugi miesiąc, jeżeli w poprzednim otrzymał z góry pensję w pełnej wysokości?

czytaj więcej »

Dodatkowe godziny w planie lekcyjnym można przydzielić nauczycielom jako uzupełnienie etatu i podwyższyć ich pensum albo – gdy nauczyciel nie ma kwalifikacji – w ramach dodatkowej umowy. Częstą praktyką jest także przydzielanie nauczycielom godzin ponadwymiarowych. Co ważne, dotyczy to tylko nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

czytaj więcej »

Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania w roku szkolnym 2013/2014 wyraził zgodę na ograniczenie wymiaru zatrudnienia do 9/18 etatu. W związku z tym z dniem 1 września podpisano z nauczycielem umowę o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze czasu pracy. Czy postąpiono właściwie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik (emeryt) został zatrudniony na stanowisku konserwatora od 11 kwietnia do 30 listopada 2013 r. w niepełnym wymiarze czasu pracy 0,5 etatu. Ile przysługuje mu dni/godzin wymiaru urlopu wypoczynkowego? Czy na świadectwie pracy należy wpisać liczbę dni jako 8-godzinne?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel bibliotekarz w latach 2009–2011 w ramach swojego czasu pracy miał przydzielane godziny za nieobecnych nauczycieli. Były to godziny niepłatne. Czy nauczycielowi należało się wynagrodzenie za te godziny?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica zatrudniona na stanowisku urzędniczym w starostwie powiatowym od 1 września 2013 r. korzysta z urlopu wychowawczego. Z tym dniem rozpoczyna też pracę w gimnazjum na stanowisku nauczyciela w pełnym wymiarze. Czy pracownica ma obowiązek zawiadomić starostwo powiatowe o podjętym zatrudnieniu w nowym miejscu pracy.

czytaj więcej »

Poza dniami ustawowo wolnymi od pracy i dniami wolnymi od zajęć wynikającymi z kalendarza roku szkolnego dyrektor co roku ustala grafik dodatkowych dni wolnych od zajęć. Najczęściej wyznacza je w dniach egzaminów i sprawdzianów oraz świąt religijnych, a także w dni ważnych wydarzeń dla społeczności lokalnej.

czytaj więcej »

Rząd do ostatniej chwili zwlekał z ogłoszeniem rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na przyszły rok. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w 2014 roku wyniesie ono 1680 zł.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można nie przyznać dodatku motywacyjnego wszystkim nauczycielom, mimo iż spełniają formalne warunki?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy na umowie o pracę nauczyciela powinno umieszczać się informacje o dodatkach socjalnych (mieszkaniowym i wiejskim), czy informacje o ich przyznaniu należy zamieścić w oddzielnym piśmie?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy wicedyrektor zobowiązany jest do ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak wygląda sprawa wypłaty dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektora, któremu organ prowadzący skrócił kadencję z powodu wyboru nowego dyrektora?

czytaj więcej »

Dodatkowe godziny w planie lekcyjnym można przydzielić nauczycielom jako uzupełnienie etatu i podwyższyć ich pensum albo – gdy nauczyciel nie ma kwalifikacji – w ramach dodatkowej umowy. Częstą praktyką jest także przydzielanie nauczycielom godzin ponadwymiarowych. Co ważne, dotyczy to tylko nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. 

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica obsługi przedstawiła zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu rolników od 10 maja 2002 r. do 31 sierpnia 2013 r. jako rolnik (małżonek) oraz akt notarialny posiadanego przez męża i siebie gospodarstwa rolnego. Czy na podstawie tych dokumentów można zaliczyć jej ten okres do stażu pracy? Nadmieniam, że oprócz tego okresu ma 9- letni okres zatrudnienia.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na pół etatu wystąpił z wnioskiem o urlop bezpłatny od listopada 2013 roku do 27 czerwca 2014 r. Termin zakończenia urlopu jest korzystniejszy finansowo dla nauczyciela, bo otrzyma wynagrodzenie za wakacje. Ale czy dla szkoły?

czytaj więcej »

Pytanie: Emerytka, były pracownik szkoły, zwróciła się do dyrektora o bezzwrotną zapomogę socjalną, o zapomogę tytułu śmierci męża oraz o wypłatę za „wczasy pod gruszą” z ZFŚS. Wspomniana emerytka pracując w szkole, dorabiała sobie, prowadząc finanse rady rodziców, w 2009 roku wykryto kradzież na kwotę powyżej 200 tys. złotych dokonaną przez tę osobę. Sprawa trwała aż do tego roku, w maju została skazana prawomocnym wyrokiem. Czy w związku z tym dyrektor może odmówić wypłaty zapomogi, zwłaszcza że ww. zobowiązała się do spłaty, ale jak do tej pory nie spłaciła ani złotówki?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dodatkowe 10 dni urlopu wypoczynkowego dla pracownika niepedagogicznego z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności niewykorzystane w 2013 roku mogą być wykorzystanie w 2014 roku?

czytaj więcej »

W opinii Rzecznika Praw Dziecka urlop macierzyński w przypadku porodu przed terminem powinien rozpoczynać swój bieg po wypisaniu dziecka ze szpitala, czyli od momentu, kiedy rodzice faktycznie mogą sprawować nad nim opiekę.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownikowi niepedagogicznemu do okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej można zaliczyć okres opieki nad dziećmi (6 lat) – okres ten nie był okresem zatrudnienia? Czy do obliczenia lat pracy uprawniających do nagrody jubileuszowej można brać pod uwagę okresy składkowe i nieskładkowe wg decyzji ZUS?

czytaj więcej »

Z jednej strony 7.000 zwolnionych nauczycieli z powodu niżu demograficznego, a z drugiej skargi rodziców uczniów na przepełnione klasy i braki kadrze nauczycielskiej w szkołach. Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje o pomoc dla samorządów w finansowaniu oświaty oraz dla nauczycieli w znalezieniu pracy.

czytaj więcej »

Każda godzina realizowana ponad pensum jest dodatkowo płatna. Problem pojawia się, gdy nauczyciel realizuje godziny ponadwymiarowe z innego pensum niż pozostałe swoje zajęcia albo gdy w ramach etatu łączy zajęcia o różnym wymiarze pensum. Wielu dyrektorów nie ma pewności, według której stawki liczyć wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Podobnie jest z rozliczeniem godzin za okresy nieobecności w pracy lub odpłatnością za godziny, które z przyczyn niezależnych od nauczyciela się nie odbyły. Praktyka pokazuje, że organy prowadzące w różny sposób regulują te kwestie, ale my wskazujemy najczęściej spotykane i poparte orzecznictwem rozwiązania.

czytaj więcej »

Problem braku dodatkowych zajęć w przedszkolu  porusza coraz szerszy krąg osób. Rzecznik Praw Dziecka zażądał od MEN informacji na temat organizacji ponadprogramowych zajęć po zmianie przepisów, a ZNP sugeruje samorządom kierowanie nauczycieli wychowania przedszkolnego na kursy i szkolenia, które dadzą im kwalifikacje do prowadzenia dodatkowych zajęć.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy rozpoczęcie urlopu dla poratowania zdrowia w środku miesiąca ma jakiś wpływ na uprawnienia nauczyciela? Jaki jest najkorzystniejszy dla szkoły czas trwania nauczycielskiego urlopu zdrowotnego?

czytaj więcej »

wiper-pixel