WYDANIE ONLINE

Inspektorzy PIP nieprzypadkowo sprawdzają akta pracownicze w pierwszej kolejności. Okazuje się, że w każdej kontrolowanej przez PIP placówce łatwo znaleźć niedociągnięcia formalne w dokumentach kadrowych. Przechowywanie dokumentów w niewłaściwych częściach akt, nieprawidłowe ich oznaczenia i aktualizacja to najczęściej popełniane błędy. Zanim do szkoły zapuka inspektor, warto uporządkować dokumentację pracowniczą.

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła ponadgimnazjalna po złożeniu wniosku uzyskała dotację samorządową z przeznaczeniem na szerzenie profilaktyki uzależnień alkoholowych wśród młodzieży. Jak tego rodzaju zdarzenie ująć w księgach rachunkowych jednostki?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica zatrudniona na czas nieokreślony przebywała 9 dni na zwolnieniu lekarskim w styczniu 2013 roku w związku z chorobą w ciąży. Następnie od 25 kwietnia do 18 maja 2013 r. miała kolejne zwolnienie lekarskie (24 dni). Od 19 maja 2013 r. przebywa na urlopie macierzyńskim, a po nim – do końca roku – na dodatkowym urlopie macierzyńskim. Czy pracownicy przysługuje trzynastka za 2013 rok, mimo nieprzepracowania 6 miesięcy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy ustalając wynagrodzenie za pracę na poziomie minimalnego wynagrodzenia, należy wliczyć do niego dodatek stażowy, czy też minimalna płaca zasadnicza nie może być niższa niż 1.600 zł za pełen etat?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka oświatowa zamierza utworzyć nowe stanowisko pracy. W związku z tym zakupiła meble, komputer, niszczarkę, drukarkę, jak również poniosła koszty związane z dostosowaniem pomieszczenia (malowanie, wymiana drzwi itp.). Do którego obszaru wydatków strukturalnych zaliczyć tego rodzaju nakłady?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik przed rozpoczęciem stażu z PUP otrzymał zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy. Czy można zaakceptować powyższe zaświadczenie, ponownie nie wysyłając pracownika na badania wstępne? Badanie jest ważne do 2015 roku.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik szkoły pracował na zastępstwo od 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2012 r. Z dniem 1 września 2012 r. zawarto kolejną umowę na zastępstwo, która rozwiąże się 14 maja 2014 r. Kiedy należy wydać świadectwo pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy istnieje podstawa prawna chroniąca matki dzieci do lat 4 przed ewentualnym zwolnieniem? Czy można zwolnić taką osobę, gdy likwidowane jest stanowisko pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielowi, który uzupełnia etat w innej szkole, można przydzielić doraźne zastępstwa w szkole macierzystej?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel po urlopie zdrowotnym powinien przynieść zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu? Lekarz otolaryngolog foniatra wydał zalecenie urlopu dla poratowania zdrowia.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel musi przed pierwszym zatrudnieniem w szkole przedstawić świadectwo lekarskie o przydatności fizycznej do zawodu nauczycielskiego?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel, który prowadzi gospodarstwo rolne, może skorzystać z nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego?

czytaj więcej »

Opis sytuacji: Nauczycielka w okresie ferii zimowych wykorzystała 14 dni urlopu. Następnie od 8 do 31 sierpnia przebywała na zwolnieniu lekarskim. Kadrowa ustaliła, że nauczycielka wykorzystała 51 dni urlopu i należy udzielić jej 5 dni urlopu uzupełniającego. Czy wyliczenia są prawidłowe?

czytaj więcej »

Od 1 października 2013 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o urlop wychowawczy wraz z wykazem dokumentów, jakie należy do niego dołączyć. Wniosek należy złożyć na 2 tygodnie przed rozpoczęciem korzystania z urlopu, a wskazać w nim należy – oprócz daty rozpoczęcia i zakończenia urlopu – z ilu części urlopu wychowawczego pracownik już skorzystał.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel odbywający staż na nauczyciela dyplomowanego od 1 września 2012 r. został przeniesiony w stan nieczynny od 1 września 2013 r. do 28 lutego 2014 r. Czy staż automatycznie ulega przerwaniu z dniem przejścia nauczyciela w stan nieczynny? Czy trzeba na piśmie informować nauczyciela o przerwaniu stażu? Czy trzeba mu wystawić ocenę cząstkową dorobku zawodowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Co może zrobić dyrektor szkoły, który dowiedział się, że pracownik, który przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia, podjął w tym czasie dodatkową pracę na terenie innego kraju Unii Europejskiej?

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba zatrudniona w przedszkolu na stanowisku obsługi wyjechała na wycieczkę, korzystając przy tym z dofinansowania z funduszu socjalnego. Czy prawdą jest, że wyjazd ten wpłynie negatywnie na świadczenia wypłacane innym pracownikom chcącym skorzystać z dofinansowania?

czytaj więcej »

Zmiany w Karcie Nauczyciela skracające urlop zdrowotny, zmieniające zasady udzielania urlopów wypoczynkowych, rozliczania wydatków na nauczycielskie pensje, a także dotyczące zakresu ewidencjonowania czasu pracy, awansu zawodowego i doskonalenia nauczycieli będą wdrażane stopniowo. Pierwsze zmiany wejdą w życie już w styczniu 2014 roku.

czytaj więcej »

Osoba skazana za przestępstwo popełnione nieumyślnie może kandydować na stanowisko dyrektora szkoły. Do konkursu nie zostanie jednak dopuszczona osoba oskarżona o przestępstwo. Tak skonstruowane przepisy dotyczące konkursu na stanowisko dyrektora szkoły są niespójne z Kartą Nauczyciela i mogą prowadzić do złamania konstytucyjnej zasady równości.

czytaj więcej »

Od 1 października 2013 r. matka dziecka może przebywać na urlopie wychowawczym nie dłużej niż 35 miesięcy, jeżeli ojciec dziecka nie zdecyduje się na skorzystanie ze swojej części urlopu wychowawczego.

czytaj więcej »

Po ustaniu stosunku pracy i wydaniu świadectwa pracy nauczycielowi zatrudnionemu, wbrew przesłankom z art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela, na czas określony, może on żądać ustalenia istnienia stosunku pracy na czas nieokreślony – takie rozstrzygnięcie podjął Sąd Najwyższy w uchwale z 4 października 2013 r. (I PZP 3/13).

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty zakłada, że stanowisko kuratora i wicekuratora nie może być łączone z funkcją radnego. Przepisy przejściowe gwarantują jednak zachowanie praw nabytych do dnia wygaśnięcia mandatu.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dodatek stażowy przy zasiłku macierzyńskim i świadczeniu rehabilitacyjnym powinien być płacony obok tego świadczenia bez oskładkowania? Czy powinien być wliczony do podstawy zasiłku macierzyńskiego i świadczenia rehabilitacyjnego? W regulaminie wynagradzania nauczycieli i pracowników obsługi nie ma żadnej wzmianki na ten temat.

czytaj więcej »

W tym roku szkolnym nie każdy nauczyciel wypracuje przypisaną do niego liczbę godzin karcianych. Ich limit, z określonych przepisami przyczyn, ulega bowiem obniżeniu i nie podlega odpracowaniu. Wykaz dni, które należy odliczyć, rozliczając godziny karciane, przedstawiamy poniżej.

czytaj więcej »

Brak godzin z macierzystego przedmiotu nauczyciela powoduje, że musi on łączyć godziny o różnym wymiarze pensum, np. nauczanie przedmiotu i zajęcia w bibliotece. Tak zatrudniony nauczyciel musi mieć ustalone pensum łączone. Sposobów jego ustalania jest kilka, jednak to nie dyrektor decyduje o wyborze jednego z nich.

czytaj więcej »

Opis sytuacji: Pracownik otrzymał w lipcu wypowiedzenie warunków pracy i płacy – zmniejszenie ilości godzin i odpowiednio wynagrodzenia. Do 16 września 2013 r. pracownik miał prawo złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia nowych warunków. W lipcu pracownik wystosował pismo do dyrektora szkoły, w którym wyraził swój żal i prośbę o ponowne przemyślenie sprawy. Ponieważ był to okres urlopów, dyrektor nie odpisał pracownikowi. Dnia 6 września otrzymaliśmy osobiście od pracownika zwolnienie lekarskie na okres od 5 września do 20 września. Do 16 września nie wpłynęło żadne pismo od pracownika informujące, że nie przyjmuje proponowanych warunków. Dnia 17 września pracownik stawił się osobiście w zakładzie pracy z kolejnym pismem do dyrektora, w którym domaga się pisemnych wyjaśnień na zadane pytania z pisma, które złożył w lipcu. Jednocześnie w piśmie odgraża się, że sprawę skieruje do organu prowadzącego szkołę. Dyrektor 19 września odpisał na pisma i poinformował, że podtrzymuje przedstawione nowe warunki zatrudnienia. Jak należy postąpić dalej w tej sprawie? Czy przedłożone zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy przedłuża okres, do którego należało złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia warunków?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel mianowany zostanie zatrudniony na czas nieokreślony w wymiarze 15/30 etatu. Czy można powierzyć mu funkcję wicedyrektora szkoły na czas określony, np. na 2 lata? Jaką umowę o pracę należy w tej sytuacji zawrzeć?

czytaj więcej »

Pytanie: Otrzymałam pismo z sądu z informacją, że nauczyciel został skazany za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu (art. 178a § 1 Kodeksu karnego) na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. W piśmie nie ma informacji, że jest to kara za przestępstwo popełnione umyślnie. Czy stosunek pracy nauczyciela wygasł?

czytaj więcej »

Pytanie: Stażystka skończyła staż w szkole w październiku 2013 roku. Zgodnie z zawartą umową szkoła jest zobowiązana do jej zatrudnienia na kolejne 3 miesiące. Pracownica poinformowała, że jest w ciąży – planowana data porodu to koniec listopada 2013 roku. Czy w tym przypadku w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego może zostać rozwiązany stosunek pracy w wyniku upłynięcia okresu, na który została zawarta umowa? Czy pracodawca ma obowiązek przedłużyć pracownicy umowę do zakończenia urlopu macierzyńskiego? Czy urlop macierzyński po ustaniu stosunku pracy będzie wypłacany przez ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik obsługi w wieku ochronnym jest zatrudniony jako dozorca w wymiarze 3/4 etatu. W związku z reorganizacją pracy szkoły zmieniła się liczba godzin pracy w nocy, za które pracownik otrzymywał dodatek. Pracownik domaga się wypłaty dodatku wyrównawczego do wynagrodzenia w związku z utratą części dodatku za pracę w nocy. Czy wyrównanie przysługuje? Wymiar czasu pracy oraz wynagrodzenie zasadnicze nie zostały zmienione.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica obsługi otrzymała wypowiedzenie w związku z likwidacją stanowiska pracy. Stosunek pracy zostanie rozwiązany 31 grudnia 2013 r. Otrzyma z tego tytułu 3-miesięczną odprawę. Pracownica posiada wiek i uprawnienia emerytalne i od 1 stycznia 2014 r. przejdzie na emeryturę. Z tego tytułu otrzyma 6-miesięczną odprawę. Gdyby pracowała dalej, w kwietniu 2014 roku będzie jej przysługiwała nagroda jubileuszowa. Czy w związku z § 8 ust. 7 rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych należy wypłacić nagrodę jubileuszową?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można wypłacić nauczycielowi odprawę emerytalną, jeśli w momencie rozwiązania umowy z powodu przejścia na emeryturę nie posiada on decyzji stwierdzającej nabycie prawa do emerytury? Z wyroku Sądu Najwyższego z 9 kwietnia 1998 r. wynika, że pracodawca nie ma prawa do takich działań, bo odprawa powinna być wypłacona w dniu rozwiązania stosunku pracy z tytułu przejścia na emeryturę, niezależnie od braku decyzji ZUS. Czy dyrektor, który wypłacił odprawę, mimo braku decyzji ZUS o nabyciu prawa do emerytury, postąpił zgodnie z prawem?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel pracuje w dwóch szkołach. Łącznie wymiar jego etatu wynosi 12/18. Przysługuje mu więc dodatek za wysługę lat. Czy szkoła, która nie jest jego podstawowym miejscem pracy, również powinna wypłacić mu dodatek stażowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, w którego skład wchodzą: gimnazjum specjalne, internat i szkoła zawodowa, zatrudnia pracowników pedagogicznych – wychowawcę i nauczycieli. Jest to placówka nieferyjna. Czy ośrodek powinien naliczać składki na Fundusz Emerytur Pomostowych od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel nabył prawo do nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy 19 września 2013 r. Nagroda została wypłacona 30 września. Nauczyciel zrealizuje w tym miesiącu godziny ponadwymiarowe płatne także 30 września. Czy powinniśmy wliczyć je do podstawy wysokości nagrody oprócz wynagrodzenia zasadniczego i dodatku stażowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel od 30 sierpnia 2012 r. był w szpitalu, następnie przebywał na L4, a do 27 lipca 2013 r. korzystał ze świadczenia rehabilitacyjnego. W czasie ferii 2013 r. wykorzystał 5 tygodni urlopu. Czy przysługuje mu urlop uzupełniający?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w aktach osobowych w części B pracownika niepedagogicznego należy przechowywać kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności umiarkowanej?

czytaj więcej »

wiper-pixel