WYDANIE ONLINE

Nauczyciel odpowiada nie tylko za poziom i jakość nauczania, ale także za życie i zdrowie uczniów pozostających pod jego opieką. Ranga tychże obowiązków przekłada się na szczególny, bardziej dotkliwy w porównaniu z innymi pracownikami, rodzaj odpowiedzialności, zaś wymierzone im kary mogą na zawsze pozbawić możliwości podjęcia pracy w oświacie.

czytaj więcej »

Spotkania opłatkowe, paczki, bony, zapomogi to najczęstsze formy działalności socjalnej stosowane w szkołach w okresie przedświątecznym. Ważne, aby były przyznawane zgodne z ustawą o zfśs, regulaminem funduszu i kryterium socjalnym. W przeciwnym razie od każdego świadczenia trzeba zapłacić składki na ubezpieczenie społeczne, a ponad kwotę zwolnienia – także podatek.

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła ponadgimnazjalna z okazji różnych świąt i rocznic organizuje uroczyste apele i akademie. Po zakończeniu części oficjalnej goście (rodzice, przedstawiciele władz lokalnych) zapraszani są na obiad oraz kawę. Z którego paragrafu klasyfikacji budżetowej opłacić faktury potwierdzające zakup artykułów spożywczych zużytych na organizację takich imprez?

czytaj więcej »

Pytanie: Po przegranym procesie dyrektor przedszkola został zobligowany do wypłaty równowartości kosztów zastępstwa procesowego. W jaki sposób należy udokumentować taką wypłatę? Jak prawidłowo ująć tego typu zdarzenie w księgach rachunkowych jednostki?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła kupiła swoim pracownikom bilety do kina sfinansowane ze środków funduszu socjalnego. Zgodnie z regulaminem wysokość dofinansowania jest zróżnicowana. Jak zaksięgować związane z tym zdarzenia gospodarcze?

czytaj więcej »

Pytanie: Placówka przeprowadziła inwentaryzację nieruchomości na 30 kwietnia. Czy mimo to należy ponownie spisać stan tego rodzaju aktywów na koniec roku?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jednostki (niebędący członkiem korpusu służby cywilnej) powinien otrzymać decyzję o przyznaniu dodatku stażowego w marcu 2013 roku. Dostał ją jednak dopiero jesienią. Jak należy postąpić przy wypłacie wyrównania dodatku stażowego, jeżeli w międzyczasie przebywał na opiece nad dzieckiem? Czy za ten okres z dodatku stażowego należy potrącić podatek dochodowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy działu administracyjno-gospodarczego szkoły pobierają zaliczki na realizację drobnych zakupów przeznaczonych na potrzeby jednostki. Jak zaksięgować związane z tym operacje?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na 18/18 etatu ma przydzielone 8,5 godziny ponadwymiarowej tygodniowo. Czy można mu przydzielić w tygodniu 1 godzinę doraźnego zastępstwa?

czytaj więcej »

Pytanie: Dotychczas miałam zniżkę do 3 godzin pensum w związku z pełnieniem funkcji dyrektora szkoły. W tym roku nie są to godziny przedmiotu (18-godzinne pensum), ale świetlicy (26-godzinne pensum). W arkuszu wpisałam sobie etat przedmiotowca. W konsekwencji po przeliczeniu zniżki muszę realizować nie 3 godziny przedmiotu, ale 4,5 godziny w świetlicy. Co zrobić w tej sytuacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Co może zrobić dyrektor szkoły, który dowiedział się, że pracownik, który przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia, podjął w tym czasie dodatkową pracę na terenie innego kraju Unii Europejskiej?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel był zatrudniony do 31 sierpnia 2013 r. w szkole podstawowej, w czasie wakacji i ferii zimowych wykorzystał przysługujący mu urlop wypoczynkowy. W okresie od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. ten sam nauczyciel został zatrudniony również w przedszkolu (placówka nieferyjna) w niepełnym wymiarze czasu pracy. Czy z tego tytułu przysługuje mu również urlop wypoczynkowy, czy prawo do tego urlopu nabiera już we wrześniu tego roku, czy dopiero z dniem 1 stycznia 2014 r.? Czy będzie mu przysługiwał urlop za całe 12 miesięcy.

czytaj więcej »

Pytanie: Jaka będzie moja sytuacja związana z ewentualną odprawą z tytułu rozwiązania stosunku pracy, jeśli zrezygnuję z pełnienia funkcji dyrektora szkoły rok przed upływem kadencji? W arkuszu organizacji na przyszły rok nie mogę zapewnić sobie pełnego wymiaru zatrudnienia – w szkole jest tylko 10 godzin przedmiotu, do którego mam kwalifikacje. Jestem nauczycielem dyplomowanym i nie chcę pracować w ograniczonym wymiarze. Zaznaczam, że mogę skorzystać z wcześniejszej emerytury (staż wyliczony przez ZUS na dzień 31.12.2008 r.) W jakim terminie najkorzystniej finansowo złożyć rezygnację? Co zaplanować w arkuszu organizacji szkoły?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony na podstawie mianowania w pełnym wymiarze czasu pracy. W tej samej szkole pracuje w ramach dodatkowej umowy na czas określony w wymiarze 1/18 etatu. Czy można udzielić mu urlopu dla poratowania zdrowotnego także w ramach tej dodatkowej umowy o pracę?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka uzyskała zaświadczenie o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 29 sierpnia 2012 r. Organ prowadzący wydał decyzję o nadaniu stopnia 13 września 2012 r. Czy zgodne z prawem było rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego 1 września 2013 r., czy też powinno to nastąpić dopiero 14 września 2013 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel zwrócił się o udzielenie urlopu bezpłatnego na jedną godzinę lekcyjną. Jak udzielić urlopu bezpłatnego w takiej sytuacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w trakcie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel może rozpocząć kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka przedszkola przebywała na urlopie wychowawczym od 1 listopada 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r. Ile urlopu wypoczynkowego przysługuje jej za 2013 rok?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica zatrudniona w ramach umowy o pracę jest w posiadaniu ziemi rolnej. Czy posiadanie gospodarstwa rolnego o areale do 1 hektara przeliczeniowego i ponad ten wymiar ma wpływ na świadczenia wypłacane na podstawie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: programy komputerowe, służące m.in. do fakturowania. W którym paragrafie klasyfikacji budżetowej zaewidencjonować taki wydatek i jak ująć go w księgach rachunkowych? Czy wartość programu należy powiększyć o kwotę wynikającą z faktury?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie są procedury przebadania alkomatem pracowników szkoły i nauczycieli? Co należy zrobić, w przypadku gdy okaże się, że przebadana osoba jest pod wpływem alkoholu?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik obsługi pracujący 30 września 2013 r. w godzinach 7.30–15.30 został poproszony o pracę tego dnia w porze nocnej od 22.00 do 6.00 (z 30 września na 1 października). Następnie – 1 października miał dzień wolny. Do pracy przyszedł w środę 2 października 2013 r. Następnie poprosił o udzielenie mu dnia wolnego za pracę w dniu 30 września 2013 r. W rozliczeniu miesięcznym wypracował 168 godzin. Czy należy mu udzielić dnia wolnego za pracę w dzień przed pracą w nocy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy na początku każdego roku składają następujące oświadczenie:W związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem do lat 4 wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na:– pracę w godzinach nadliczbowych, tj.: a) w nocy b) w niedziele i święta c) w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto d) w każdy inny dzień niż w pkt a, b i c;– delegowanie poza stałe miejsce pracy.Czy takie oświadczenie jest poprawnie sformułowane i czy pracownik może wyrazić zgodę np. na niektóre powyższe punkty, a inne nie? Przykładowo pracownik zgadza się na pracę w godzinach nadliczbowych, ale nie na delegacje. Czy pracodawca ma przyjąć do wiadomości taką częściową zgodę i się do niej ustosunkować, czy z założenia – jeśli pracownik nie wyraża zgody na delegacje – to nie powinien przydzielać takiemu pracownikowi np. godzin nadliczbowych w tygodniu roboczym, pomimo że pracownik wyraził zgodę na pracę w godzinach nadliczbowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniliśmy pracownika od 2 września 2013 r. Pracownik przedstawił zaświadczenie z urzędu gminy o prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz kopię aktu notarialnego, stanowiącego o tym, że jest właścicielem gospodarstwa rolnego od 1990 roku. Proszę o wyliczenie wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz tego, ile dni urlopu przysługuje mu do końca 2013 roku.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy od osoby zatrudnionej w sekretariacie na stanowisku „pomoc biurowa” należy wymagać zapytania o niekaralność?

czytaj więcej »

Opis sytuacji: Były dyrektor szkoły wraz z kilkoma innymi nauczycielami nagrywa każdą rozmowę ze mną – obecnym dyrektorem bez uprzedzania o tym, zebrania rady pedagogicznej, rozmowy w pokoju nauczycielskim, w gabinecie dyrektora. Osoby te bez przerwy mają przy sobie telefon, dyktafon albo inne urządzenie do nagrywania w torebce. Nie jesteśmy w stanie normalnie pracować. Pozostali pracownicy też nie chcą z nimi współpracować, odzywać się na zebraniach rady czy swobodnie rozmawiać w innych pomieszczeniach. Podczas ostatniej rozmowy z jedną z nauczycielek wypadł jej na podłogę dyktafon – pendrive. I w ten oto sposób przyłapałam ją na nagrywaniu rozmowy ze mną. Niestety nie chciała mi tego oddać. Jak mam postąpić wobec takich działań podwładnych? Czuję się jako dyrektor mobbingowana.

czytaj więcej »

Dnia 14 listopada weszła w życie tzw. ustawa 6-latkowa, która obejmuje obowiązkiem szkolnym dzieci 6-letnie, począwszy od 1 września 2014 r. Docelowo, od 1 września 2015 r. wszystkie 6-latki będą objęte obowiązkiem szkolnym.

czytaj więcej »

Proponowany przez resort edukacji sposób podziału subwencji oświatowej na 2014 rok zakłada wzrost kwoty przypadającej na jednego ucznia o blisko 2,5% w porównaniu z 2013 rokiem. Oznacza to, że w przyszłym roku kwota przeznaczona na jednego ucznia wzrośnie o 126 zł.

czytaj więcej »

Nowe zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli, możliwość zatrudniania w przedszkolach specjalistów np. do prowadzenia dodatkowych zajęć, zakaz przyjmowania korzyści przy wyborze podręczników, dostosowanie pracy świetlicy do potrzeb rodziców to tylko niektóre zmiany, jakie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

czytaj więcej »

Opis sytuacji: Nauczyciel złożył do dyrektora szkoły wniosek o przyznanie mu 2 dni opieki nad dzieckiem w wieku do 14. roku życia. W oświadczeniu zamieścił informację, że matka dziecka nie pracuje zawodowo, tylko zajmuje się domem. Dyrektor uznał, że wniosek jest nieuzasadniony, skoro stałą opiekę nad dzieckiem sprawuje żona pracownika, a matka dziecka. Czy dyrektor podjął właściwą decyzję?

czytaj więcej »

wiper-pixel