WYDANIE ONLINE

Korzystniejszym dla nauczyciela rozwiązaniem niż ograniczenie wymiaru zatrudnienia jest całkowita lub częściowa zmiana stanowiska pracy w ramach dotychczasowej lub nowej szkoły. Dzięki temu nauczyciel może zachować dotychczasowy wymiar zatrudnienia, dyrektor zaś nie musi ponosić wysokich kosztów zwolnienia nauczyciela.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony w zespole szkół od 17 lutego 2014 r. ma łączone pensum: 16,50/18 godzin tygodniowo, co stanowi 0,91 etatu, 2/26 zajęć w świetlicy szkolnej, co stanowi 0,07 etatu, 18,50 ogólnej tygodniowej liczby godzin, co stanowi 0,98 etatu (18,50 : 0,98 = 18,50/19) jako należne pensum.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy ze względu na niż demograficzny i zmniejszanie się liczby oddziałów istnieje konieczność odwołania ze stanowiska jednego z dwóch wicedyrektorów placówki? W jakim trybie dokonuje się odwołania?

czytaj więcej »

Gdy nieobecności w trakcie trwania stażu na wyższy stopień awansu trwają także po planowanym terminie jego zakończenia, w praktyce po 31 maja, to przedłużony staż liczymy od dnia powrotu nauczyciela do pracy, a nie od 1 czerwca. Taką interpretację przepisów o przedłużaniu stażu przedstawiło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

czytaj więcej »

Sprawdzian lub egzamin przypadający w dniu wolnym od zajęć dla nauczyciela nie zwalnia go z obowiązku uczestniczenia w ich organizacji. Dzień wolny od lekcji nie jest bowiem dla nauczycieli dniem wolnym od pracy, a uczestniczenie w sprawdzianach i egzaminach jest jego obowiązkiem, za co, poza ustną maturą, nie dostaje dodatkowego wynagrodzenia.

czytaj więcej »

Ograniczenie długości trwania umów na czas określony do 24 lub maksymalnie 36 miesięcy. Wydłużenie okresów wypowiedzenia takich umów oraz zwiększenie odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy – takie rozwiązania przewiduje projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który 26 lutego trafił do Sejmu.

czytaj więcej »

Wymóg zawierania umów o pracę na piśmie, a w razie braku zachowania tej formy – wymóg pisemnego potwierdzenia pracownikowi stron, rodzaju umowy oraz jej warunków – zakłada kolejny projekt nowelizacji Kodeksu pracy.

czytaj więcej »

Dyrektor nie ma zbyt dużej swobody przy rozwiązywaniu stosunków pracy z nauczycielami. Najbardziej rygorystyczne zasady obowiązują w stosunku do nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania. Nieco łatwiej jest rozwiązać umowę na czas nieokreślony. Całkowitą swobodę dyrektor zaś ma przy umowie na czas określony, jeśli zabezpieczy się, podpisując ją z nauczycielem.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel w dokumentacji rozliczenia „godzin karcianych” wpisał 6 godzin na sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie dyskoteki szkolnej (w jednym dniu). Czy można mu to zaliczyć?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel pracuje w placówce nieferyjnej na 8/18 etatu. Zajęcia dydaktyczne prowadzi 2 dni w tygodniu po 4 godziny. Nauczyciel chce wykorzystać 1 dzień urlopu. Ile godzin urlopu należy zdjąć z jego puli urlopowej?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy kierownik szkolenia praktycznego ma obowiązek realizować wynikającą z art. 42 Karty Nauczyciela tzw. dodatkową godzinę w ramach pensum nauczycielskiego?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica (sprzątaczka) ma dodatek specjalny za dozorowanie budynku szkoły (15% wynagrodzenia). Obecnie jest na zwolnieniu lekarskim z powodu długotrwałej choroby. Czy należy ją w tym okresie pozbawić dodatku?

czytaj więcej »

Pytanie: Opłaty za świadectwa i legitymacje szkolne księguję w następujący sposób: Wpłata na rachunek bankowy: Wn 130-02 (dochody § 0690)/Ma 221 (§ 0690), Naliczenie: Wn 221 (§ 0690)/Ma 760 (§ 0690). Czy przy koncie 221 należy wybrać kontrahenta?

czytaj więcej »

Pytanie: Do jakiego paragrafu wydatków zaliczyć opłatę za wydanie interpretacji indywidualnej wpłaconej do Izby Skarbowej? Do jakiego paragrafu wydatków zaliczyć zapłatę za wykonanie podpisu elektronicznego dla dyrektora szkoły. Na fakturze widnieje: „Zestaw kwalifikowany mini (cert kw 2 lata, karta, czytnik, aplikacja SZARIF)”.

czytaj więcej »

Pytanie: Do jakiego paragrafu wydatku zaliczyć opłatę za egzamin eksploatacyjny pracownika? Uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji są wymagane w celu wykonywania pracy zgodnie z zakresem czynności.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielowi emerytowi zatrudnionemu na wsi, na 0,6 etatu przysługuje dodatek mieszkaniowy?

czytaj więcej »

90% wypowiedzeń, jakie wręcza się nauczycielom przed wakacjami, opartych jest na tzw. zmianach organizacyjnych. Utrudnieniem jest wymóg wręczenia wypowiedzenia w maju oraz czasochłonne procedury konsultacyjne i konieczność stosowania przepisów o szczególnej ochronie nauczyciela. Niemałe są też koszty zwolnienia nauczyciela, które mogą wynieść nawet równowartość 6-miesięcznej pensji.

czytaj więcej »

Grupa rodziców i innych interesantów napisała skargę na mnie, jako dyrektora szkoły, że nie jestem dyspozycyjny i nie można zastać mnie w gabinecie w wyznaczonych godzinach. W mojej pracy dzieje się jednak tyle nieprzewidzianych sytuacji, wymagających także wyjazdów poza teren szkoły, że trudno być odstępnym każdego dnia. Czy są jakieś regulacje prawne, które nakazywałby mi spędzać określoną liczbę godzin dziennie w gabinecie?

czytaj więcej »

Pytanie: W najbliższym czasie zatrudnimy 20. osobę. Wiem, że wiąże się to z wprowadzeniem regulaminu wynagradzania i regulamin pracy. Co jednak z informacjami o zatrudnieniu? Czy należy przekazać pracownikom nowe informacje o warunkach zatrudnienia, czy też mogą pozostać te co dotychczas, czyli dla pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników?

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób ustala się dochód na członka rodziny osoby uprawnionej do świadczeń z ZFŚS? Czy pracownicy, emeryci i renciści w oświadczeniu o wysokości swoich dochodów całego gospodarstwa domowego, powinni dodawać takie przychody, jak: dodatek kombatancki, dodatek za tajne nauczania oraz zasiłek pielęgnacyjny? Czy diety radnych również wlicza się do ustalania dochodu przypadającego na jednego członka rodziny?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak często można pracownikowi refundować zakup okularów korygujących wzrok przy obsłudze monitora ekranowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownik, będąc na urlopie macierzyńskim, może w tym czasie wykonywać umowę zlecenia u innego pracodawcy?

czytaj więcej »

Pytanie: Zarząd Oddziału ZNP złożył do dyrektora szkoły pismo w sprawie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy nauczyciela wychowania fizycznego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia przez okres pełnienia funkcji związkowej w wymiarze 9/18 etatu. Jest to nauczyciel mianowany otrzymujący 10% dodatku wiejskiego. Jego wynagrodzenie za 9/18 etatu wynosi 1.324 zł z godzin dydaktycznych oraz świadczenie za pracę w związkach, które wynosi 1.743,15zł. Od jakiej stawki liczymy 10%: czy z całego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego, tj. 10% × 2.648 zł (1.324 × 2)? Czy z 1/2 stawki nauczyciela mianowanego, tj. 10% × 1.324zł oraz 10% × 1.743,15 zł?

czytaj więcej »

wiper-pixel