WYDANIE ONLINE

Niezależnie od przyczyny i okresu roku szkolnego, najłatwiej jest rozwiązać umowę zawartą z nauczycielem na czas określony. Warunkiem jest jednak zapisanie takiej możliwości w jej treści i podpisanie jej na co najmniej 6 miesięcy.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak w ewidencji czasu pracy pracownika należy zaznaczyć okres zwolnienia lekarskiego niepłatnego (w przypadku choroby trwającej powyżej 182 dni)? Czy jest to nadal „chorobowe”, czy może już „nieobecność usprawiedliwiona”?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy 2 dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiemprzysługują do ukończenia, czy też rozpoczęcia przez dziecko 14 roku życia? Jak wygląda sytuacja, w przypadku gdy dziecko kończy 14 lat w ciągu roku kalendarzowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Ksiądz katolicki, zatrudniony w wymiarze 10/18, otrzymał decyzję ZUS o przyznaniu renty z tytułu niezdolności do pracy. Czy pracownikowi przysługuje odprawa rentowa?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel jest zawieszony w pełnieniu obowiązków, toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne. Czy jeżeli postępowanie dyscyplinarne lub karne zakończy się umorzeniem z braku dowodów winy albo wydaniem orzeczenia lub wyroku uniewinniającego, nauczycielowi należy zwrócić zatrzymane kwoty wynagrodzenia? Czy zatrzymane kwoty wynagrodzenia należy wypłacić z odsetkami, czy bez?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka od 1 września 2012 r. była na zwolnieniu lekarskim, a następnie do 21 lutego 2014 r. korzystała z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Od 22 lutego 2014 r. korzystała z uzupełniającego urlopu wypoczynkowego za 2013 rok (8 tygodni). Czy po zakończeniu tego urlopu nauczycielka może wziąć urlop wychowawczy od 19 kwietnia do 30 czerwca 2014 r., a następnie od 1 lipca do 31 sierpnia urlop wypoczynkowy. Czy może od razu po zakończeniu urlopu wypoczynkowego ma prawo wziąć uzupełniający urlop wypoczynkowy w wysokości 8 tygodni za 2014 rok – do 13 czerwca 2014 r., a dopiero później urlop wychowawczy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielka, urodzona 19 listopada 1958 r., zatrudniona w szkole na pełen etat, która na dzień 31 sierpnia 2014 r. będzie miała 32 lata pracy nauczycielskiej, może otrzymać urlop dla poratowania zdrowia?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownik ma prawo do kserowania dokumentów zawartych w jego teczce akt osobowych (zawierających również notatki służbowe), czy są to dokumenty tylko do wglądu pracownika?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zwolnił się z pracy z dniem 30 września 2013 r. w związku z chęcią przejścia na emeryturę. Nie wypłacono mu odprawy, gdyż ZUS odmówił przyznania wcześniejszej emerytury. Dopiero w marcu 2014 roku, wyrokiem sądu pracy, pracownikowi przyznano prawo do emerytury od 1 października 2013 r. Czy należy teraz wypłacić odprawę?

czytaj więcej »

Do końca maja trzeba przelać na konto funduszu I ratę odpisów na ZFŚS. Niepewne prognozy co do liczby etatów na przyszły rok szkolny będzie można jeszcze skorygować w dwóch terminach, tak aby na koniec roku odpis odpowiadał rzeczywistemu stanowi zatrudnienia.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielka mianowana może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia od 1 września 2014 r., jeżeli korzystała już z niego od 1 października 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r., natomiast od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. przebywa na urlopie wychowawczym?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na zastępstwo od 1 września 2013 r. do 18 kwietnia 2014 r. wykorzystał 14 dni urlopu w czasie ferii zimowych. Czy należy wypłacić jeszcze ekwiwalent za urlop wypoczynkowy na koniec zatrudnienia?

czytaj więcej »

Pytanie: W szkole jest dwóch wicedyrektorów. W związku z tym związek zawodowy powołał dwóch zastępców przewodniczącego. Co się stanie, gdy od września dyrektor będzie miał tylko jednego wicedyrektora? Czy powołany teraz w marcu drugi zastępca przewodniczącego związków będzie odwołany? Do kiedy będzie miał ochronę pracowniczą?

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób pracodawca powinien prawidłowo przechowywać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (biorąc pod uwagę ewentualną kontrolę GIODO)? Pracownik, który awansuje np. na stanowisko kierownika gospodarczego, otrzymuje upoważnienie do przetwarzania danych osobowych podległych pracowników (np. dane teleadresowe, dane dotyczące wynagrodzenia). Pracodawca przygotowuje upoważnienie w 2 egzemplarzach (jedno dla pracownika, drugie trafia do akt osobowych danej osoby). Dodatkowo informacja trafia do zbiorczego pliku Excel z wykazem osób posiadających upoważnienia oraz z datą nadania upoważnienia. Czy istnieje obowiązek przechowywania kopii tego typu dokumentów w oddzielnym segregatorze, czy też spis osób w Excelu i dokument w aktach są wystarczające?

czytaj więcej »

Pytanie: W zeszłym roku rozwiązaliśmy umowę o pracę z jedną z nauczycielek. Była to jej dodatkowa umowa na 1/2 etatu. Pracownica ta świadczyła również pracę w podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy jako pracownik samorządowy zatrudniony na czas nieokreślony. W maju zeszłego roku osoba ta rozwiązała umowę o pracę zarówno w podstawowym miejscu pracy, jak i naszym w związku z przejściem na emeryturę. Z naszego zakładu pracy również otrzymała odprawę emerytalną. Czy w takim wypadku pracownica ta jest naszym emerytem i należą się jej świadczenia z ZFŚS oraz czy ustalając odpis na ZFŚS, należy brać pod uwagę jej dochody? Dodatkowo osoba ta w tym roku kalendarzowym podjęła zatrudnienie na umowę o pracę w innym zakładzie pracy i tam jest tworzony na nią odpis na ZFŚS.

czytaj więcej »

Przy umowie o pracę o wiele łatwiej jest zmienić warunki zatrudnienia nauczyciela niż w przypadku mianowania. W większych szkołach i placówkach dodatkowe możliwości daje ustawa o zwolnieniach grupowych, która dopuszcza zmiany stosunku pracy także w trakcie niektórych usprawiedliwionych nieobecności w pracy.

czytaj więcej »

Podczas egzaminów maturalnych przyjął się zwyczaj organizowania poczęstunku dla członków zespołów przeprowadzających i nadzorujących przebieg egzaminu. Najczęściej organizują go rodzice maturzystów, ale bywa i tak, że finansuje się go ze środków szkoły. W tym ostatnim przypadku należy dopilnować właściwego rozliczenia wydatku.

czytaj więcej »

Rok szkolny 2014/2015 to kolejny, w którym nauczycielskie pensje pozostaną na dotychczasowym poziomie. Zamrożona została bowiem kwota bazowa kształtująca nauczycielskie pensje, a wraz z nią stawki wynagrodzeń nauczycieli.

czytaj więcej »

Nowelizacja rozporządzenia płacowego pracowników samorządowych rezygnuje z podziału na podstawowe i dodatkowe miejsce pracy w przypadku ustalania prawa do dodatku stażowego. Po zmianach pracownik zatrudniony w kilku jednostkach do stażu pracy będzie miał wliczony tylko jeden z okresów zatrudnienia.

czytaj więcej »

Nauczyciel języka polskiego 30 kwietnia 2014 r. otrzymał wypowiedzenie stosunku pracy w związku z brakiem godzin w nowym roku szkolnym. Po tym fakcie dostaliśmy informacje, że został objęty ochroną związku zawodowego. Czy musimy cofnąć wypowiedzenie? Czy mamy go uwzględnić w arkuszu organizacji?

czytaj więcej »

Najczęściej kadencja dyrektora rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego i trwa 5 lat szkolnych. Możliwe jest jednak powołanie dyrektora w trakcie roku, przez co dyrektor pełni swoją funkcję krócej, niż gdyby ją objął 1 września.

czytaj więcej »

wiper-pixel