WYDANIE ONLINE

Niedopełnienie formalności, uchybienie procedurom i terminom przy rozwiązywaniu nauczycielskich stosunków pracy zwykle ma swój finał w sądzie. W najgorszym wypadku skończy się na przywróceniu pracownika do pracy lub odszkodowaniu, a w najlepszym na oddaleniu powództwa. Od otrzymania pozwu do I rozprawy jest jednak wystarczająco czasu, aby przygotować się do obrony podjętej wobec nauczyciela decyzji kadrowej.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w umowie o pracę z nauczycielem, który będzie zatrudniony na całym etacie w części dotyczącej czasu pracy, wystarczy umieścić sformułowanie „wymiar czasu pracy: pełny”, czy musi być doprecyzowana liczba godzin?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy za czas szkolenia, które odbyło się w sobotę w godz. od 8.00 do 12.00, należy się pracownikowi rekompensata? Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00. Dodam, że szkolenie nie dotyczyło bhp, a pracownicy zostali powiadomieni o nim przez swojego przełożonego e-mailem i ustnie z tygodniowym wyprzedzeniem.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy jest możliwe wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony, na 12 miesięcy, za 2-tygodniowym wypowiedzeniem, jeśli taką klauzulę zawarliśmy w informacji o warunkach zatrudnienia, a nie podaliśmy jej w samej umowie?Czy jeśli chcemy, aby pracownik wykorzystał urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia, to tę informację umieścić w wypowiedzeniu, czy w porozumieniu o nieświadczeniu pracy, które zawieramy z pracownikiem na osobnym dokumencie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica obsługi w 2013 roku wyczerpała 182 dni zasiłku chorobowego. Złożyła wniosek o rentę. Jej wniosek został odrzucony, od tej decyzji się odwołała. W listopadzie z ZUS otrzymaliśmy pismo informujące, że z dniem 9 października 2013 r. wyczerpał jej się zasiłek i nie należy jej go dalej wypłacać. W związku z tym przedstawione przez pracownicę zaświadczenie lekarskie okazało się nieważne. Udzieliliśmy jej urlopu do 18 listopada 2013 r., a następnie na jej wniosek urlop bezpłatny do 30 czerwca 2014 r. Na skutek odwołania pracownicy przyznano rentę z dniem 7 października 2013 r. Z jaką datą mamy wydać świadectwo pracy i za jaki okres? Z jaką datą rozwiązać stosunek pracy – czy z dniem wydania decyzji przez ZUS, czy otrzymania renty? Czy udzielony urlop jest ważny i czy ma prawo do odprawy rentowej?

czytaj więcej »

Pytanie: W szkole jest zatrudniony sekretarz szkoły od 1 września 2011 r. do 30 czerwca 2012 r., następnie ta sama osoba została zatrudniona od 20 sierpnia 2012 r. do 30 czerwca 2014 r. Czy należy zatrudnić tę osobę na czas nieokreślony? Byłaby to trzecia umowa. Czy sekretarzowi szkoły należy się dodatek funkcyjny uznaniowy czy obligatoryjny?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik złożył wypowiedzenie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Pracodawca chciałby zwolnić pracownika w tym okresie ze świadczenia pracy. Osoba ta ma do wykorzystania tylko 2 dni urlopu. Czy pracownik musi wyrazić zgodę na nieświadczenie pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: W skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora została powołana nauczycielka, która działa w Solidarności (przekazała uchwałę Zarządu Powiatu o powołanie jej do komisji). Posiedzenie komisji jest w czasie jej lekcji w szkole. Czy na podstawie uchwały możemy ją zwolnić z zajęć i czy zachowuje prawo do wynagrodzenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy należy wydłużyć okres stażu nauczycielowi, który przebywał na zwolnieniu lekarskim w okresie od 7 marca do 6 kwietnia 2012 r. – 31 dni?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel stażysta został zatrudniony w szkole 16 września 2003 r. Jego ówczesne wykształcenie to licencjat matematyka z informatyką. Nauczyciel rozpoczął staż na stopień nauczyciela kontraktowego, mając następujący przydział godzin: informatyka 5 godzin, historia 3 godziny, świetlica 7 godzin, nauczanie zintegrowane 3 godziny. Czy w świetle obowiązujących w 2003 roku przepisów nauczyciel miał prawo rozpocząć staż 16 września i czy mógł to zrobić, kiedy nie wszystkie przydzielone mu zajęcia były zgodne z kwalifikacjami i brak było zgody KO na przydzielenie mu takich zajęć? Nadmieniam, że osoba ta kończy teraz staż na nauczyciela dyplomowanego. Jeżeli stopień nauczyciela kontraktowego uzyskał niezgodnie z prawem, to jak mam postąpić jako dyrektor szkoły?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielka urodzona w 1957 r. będzie mogła przejść na emeryturę z dniem 31 sierpnia 2014 r.? Na 1 stycznia 1999 r. osoba ta posiadała okresy składkowe w łącznym wymiarze 15 lat i 11 miesięcy oraz nieskładkowe – łącznie 5 lat i 5 miesięcy. Po tej dacie jest nadal zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku nauczyciela. Od tego czasu w zatrudnieniu nie wystąpiły okresy nieskładkowe.

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób w sprawozdaniu Z-06 podać wymiar zimowego urlopu nauczyciela zatrudnionego w szkole feryjnej na 3/25 etatu?

czytaj więcej »

To już pewne – od września tego roku, w klasach I-III szkół podstawowych i w świetlicach będzie można zatrudniać asystentów do pomocy nauczycielom. Ustawa czeka tylko na podpis Prezydenta.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica w ciąży przebywa na dłuższym zwolnieniu lekarskim. W marcu otrzymałam zajęcie jej wynagrodzenia od komornika (należność główna 682,76 zł). Pracownica otrzymuje zasiłek chorobowy w wysokości 1.352,96 zł brutto. Czy powinnam dokonać potrącenia z wypłacanego zasiłku?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy na podstawie skanu zwolnienia lekarskiego można wypłacić zasiłek opiekuńczy pracownikowi? Oryginał zwolnienia lekarskiego dostarczył dopiero po 3 tygodniach, już po zakończeniu zwolnienia lekarskiego.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik dostarczył nam zaświadczenie lekarskie z badań okresowych, stwierdzające niezdolność do pracy. Ponieważ nie możemy zaproponować pracownikowi innego stanowiska pracy, zmuszeni jesteśmy wypowiedzieć umowę o pracę. Pracownika obowiązuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Z powodu niezdolności do pracy w okresie wypowiedzenia nie możemy dopuścić go do pracy. Czy w takim przypadku pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia przez okres wypowiedzenia – mimo że przyczyna niemożności świadczenia pracy leży po stronie pracownika?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka oświatowa postanowiła obciążyć pracownika kosztami niedoboru materiałów w użytku. Jak poprawnie ująć tego rodzaju zdarzenie w księgach rachunkowych? Jak księgować pokrycie niedoboru w środkach trwałych całkowicie umorzonych?

czytaj więcej »

Wyróżniający się pracą nauczyciele są premiowani różnymi nagrodami, dodatkami, a nawet medalami. Pracownik niepedagogiczny może zaś otrzymać premię lub nagrodę, ale pod warunkiem że są one wpisane do regulaminu płacowego. Zapisy te powinny być jednak na tyle elastyczne, aby dyrektor łatwo mógł się wycofać z wypłaty tych świadczeń i uniknąć roszczeń pracowników.

czytaj więcej »

Umowy zawarte z nauczycielami na czas określony zwykle kończą się 27 lub 30 czerwca. Przy czym ta druga opcja pozwala uniknąć wypłacenia ekwiwalentu za 3 dni urlopu. Gdy zaś umowa rozwiąże się wcześniej, wymiar ekwiwalentu zależy od długości trwania stosunku pracy i tego, czy nauczyciel był na urlopie w ferie zimowe, czy też nie.

czytaj więcej »

Pracownik był nieobecny w pracy z powodu zwolnienia lekarskiego, które nie obejmowało weekendu (sobota, niedziela). Czy w ciągu tych 2 dni wolnych można było mu wręczyć wypowiedzenie? Czy pracownikowi należało wypłacić wynagrodzenie za sobotę i niedzielę  – normalnie dni wolne od pracy, jeśli są to dni między zwolnieniami lekarskimi, pierwsze zwolnienie było dłuższe niż 33 dni, a pracownik nie dostarczył z medycyny pracy zaświadczenia o możliwości wznowienia pracy?

czytaj więcej »

Wprowadzenie dodatku za warunki pracy dla pedagogów z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz przyznanie wychowawcom z tych placówek dodatku funkcyjnego to główne propozycje zmian w ustawie o pracownikach samorządowych i rozporządzeniu płacowym, jakie przedstawił resortowi pracy Związek Nauczycielstwa Polskiego.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy z akt osobowych pracownika usuwa się zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia za pracę w momencie otrzymania kolejnej informacji od komornika, że zajęcie anulowano? Czy nadal przechowuje się w aktach te dokumenty?

czytaj więcej »

Pytanie: Przedszkole zrealizowało inwestycję polegającą na budowie placu zabaw dla dzieci. W jej ramach zakupiono zabawki, ławki i kosze na śmieci oraz zbudowano palisadę. Czy w takim przypadku całą inwestycję można zaliczyć do rodzaju 290 Klasyfikacji Środków Trwałych, czy może należy ustalić wartość jednostkową poszczególnych urządzeń?

czytaj więcej »

Pytanie: Dnia 7 kwietnia 2014 r. wystawiłam dla kontrahenta rachunek za wynajem sali gimnastycznej za kwiecień 2014. Na rachunku pomyłkowo wpisałam nr 04/03/2014, winno zaś być 04/04/2014. W dniu 14 kwietnia 2014 r. zauważyłam błąd i natychmiast wystawiłam rachunek z numerem 04/04/2014. Niestety zanim kontrahent otrzymał poprawiony rachunek, to 14 kwietnia 2014 r. dokonał przelewu na nasze konto i w treści operacji wpisał: Rachunek 04/03/2014 za wynajem. Jak należy skorygować błąd i jak należy zaksięgować ww. operację?

czytaj więcej »

Mimo postulatów zgłaszanych przez Rzecznika praw Dziecka i posłów, resort pracy nie planuje zwiększenia liczby dni wolnych na opiekę nad dzieckiem w zależności od liczby dzieci wychowywanych lub pozostających pod opieką pracownika.

czytaj więcej »

wiper-pixel