WYDANIE ONLINE

Dzięki dłuższym okresom rozliczeniowym i ruchomemu czasowi pracy łatwiej jest dostosować czas pracy podwładnych do rzeczywistego zapotrzebowania na ich prace. Nowe regulacje ułatwią planowanie czasu pracy także dyrektorom szkół w okresach wzmożonej pracy szkoły i okresowego przestoju.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można w arkuszu organizacyjnym wykazać niepełny wymiar, np. 16/18, nauczycielce zatrudnionej na podstawie mianowania, która we wrześniu urodzi dziecko i prawdopodobnie od 1 września będzie na urlopie macierzyńskim?

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty, wprowadzająca do szkół podstawowych stanowisko asystenta, obowiązuje od 4 czerwca. W praktyce rozwiązania te będą stosowane dopiero od nowego roku szkolnego, zatrudnianie asystenta tuż przed zakończeniem zajęć nie ma bowiem racji bytu. Jest zatem dużo czasu na przygotowanie nowych umów i zakresów obowiązków. 

czytaj więcej »

Blisko rok temu MEN ogłosiło założenia do projektu nowelizacji Karty Nauczyciela, ale po konsultacjach społecznych wycofało się z prac nad projektem, a pracownicy oświaty odetchnęli z ulgą. Okazuje się jednak, że resort nie rezygnuje ze zmian. Trwają analizy uwag zgłoszonych do projektu i prace nad poprawkami do niego.

czytaj więcej »

Już wkrótce nie tylko w razie śmierci matki lub porzucenia przez nią dziecka, ale także, gdy matka ma orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub stan zdrowia uniemożliwia jej osobiste sprawowanie opieki nad dzieckiem zasiłek macierzyński przysługiwać będą ojcu dziecka lub innemu, ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny.

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor placówki przebywa na zwolnieniu lekarskim, zastępuje go kierownik internatu, który pracuje w godzinach popołudniowych. Na zastępstwo za dyrektora przychodzi do pracy od rana i pracuje do wieczora na swoim dyżurze. Czy kierownik otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie za zastępstwo?

czytaj więcej »

Nie wszystkie dane osobowe przechowywane i przetwarzane w szkole wymagają zgłoszenia do GIODO. Z obowiązku tego wyłączone są np. dane uczniów, słuchaczy, rodziców, nauczycieli i pracowników. Z kolei rejestracji podlegają rejestry uczniów i osób ubiegających się o uzyskanie informacji publicznej, czy też zbiory danych o zamówieniach publicznych.  

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel zatrudniony na 7/18 etatu, z którym rozwiązujemy stosunek pracy na podstawie art. 27 Karty Nauczyciela, ma prawo do odprawy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy związki zawodowe mogą prosić o arkusze organizacyjne z danymi osobowymi nauczycieli? Czy dyrektor i organ prowadzący mogą ich im nie wydać? Czy udostępnienie danych osobowych w arkuszu nie naruszy ustawy o ochronie danych osobowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciele szkoły (jednostka feryjna) i przedszkola (jednostka nieferyjna) muszą w aktach osobowych mieć zakres obowiązków oraz podpisany przez nich opis stanowiska pracy? Czy nie muszą mieć tych dokumentów w teczce osobowej?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel był zatrudniony w szkole od 1 września 2013 r. do 16 kwietnia 2014 r. Od stycznia do sierpnia 2013 roku nie pracował. Za ww. okres nabył prawo do urlopu – łącznie za 8 miesięcy, czyli 45 dni urlopu. W czasie ferii zimowych w 2014 roku wykorzystał 14 dni urlopu. Zostało mu więc 31 dni urlopu, za które należy wypłacić ekwiwalent. Czy wykorzystany urlop w roku bieżącym należy zaliczyć na poczet urlopu za 2013 czy za 2014 rok?

czytaj więcej »

Pytanie: Organ prowadzący we wrześniu przydzielił dyrektorowi szkoły 7 dni urlopu uzupełniającego. Obecnie dyrektor chciałby skorzystać z 2 dni tego urlopu, tj. w piątek i poniedziałek. Organ stwierdził, że może udzielić mu urlopu, ale w wysokości 4 dni, tzn. piątek, sobota, niedziela, poniedziałek. Czy ma prawo w ten sposób postąpić i na jakiej podstawie prawnej?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica obsługi z dniem 1 lipca 2014 r. planuje przejść na emeryturę. Ile dni urlopu wypoczynkowego za 2014 rok może wykorzystać do 30 czerwca 2014 r., całe 26 dni czy proporcjonalnie 26 : 12 × 6 mies. = 13 dni?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica jest zatrudniona na podstawie dwóch umów o pracę w wymiarze:1)      0,25 etatu na stanowisku kierownika gospodarczego oraz2)      0,75 etatu na stanowisku sekretarki.Obecnie jest na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży. Czy zatrudniając osobę na zastępstwo, dyrektor musi zrobić to w ramach takiej samej stawki wynagrodzenia zasadniczego jak odchodząca pracownica, czy może zatrudnić zastępcę na bazie minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 3 marca do 31 sierpnia 2014 r. zatrudniliśmy pracownika obsługi. Na podstawie świadectw pracy ustaliliśmy, że staż pracy pracownika wynosi 35 lat 6 miesięcy i 16 dni. Czy należy wypłacić mu nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy? Okres 35 lat pracy przypadał w czasie przebywania na zasiłku dla bezrobotnych.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można zatrudnić pracownika na zastępstwo na 1/2 etatu, dzieląc godziny jego pracy tak, by pracował np. od 8.00 do 10.00 oraz od 13.00 do 15.00? Czy można w takim przypadku Praca z 3-godzinną przerwą w trakcie doby jest pracą w przerywanym systemie czasu pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik obsługi był zatrudniony od 1 stycznia 2012 r. do 31 lipca 2013 r. na umowę na czas określony. Od 1 sierpnia 2013 r. otrzymał umowę na czas nieokreślony. Drugi pracownik był zatrudniony od 2 września 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. na umowę na czas określony. Od 1 sierpnia 2013 r. otrzymał umowę na czas nieokreślony. Czy należy wystawić tym pracownikom świadectwo pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica obecnie przebywa na urlopie wypoczynkowym i zaraz po jego zakończeniu miała pójść na urlop wychowawczy. Podczas urlopu wypoczynkowego przyniosła jednak zwolnienie lekarskie i urlop został przerwany. Czy po zakończeniu choroby urlop wypoczynkowy można przedłużyć o liczbę dni zwolnienia lekarskiego i czy automatycznie termin rozpoczęcia urlopu wychowawczego ulegnie przesunięciu?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy praca w gospodarstwie rolnym rodziców (brata) może być zaliczona do stażu pracy, jeżeli pracownica wykonywała ją po ukończeniu 16. roku życia, ale przed 1 stycznia 1983 r., i nie objęła tego gospodarstwa?

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób należy przechowywać skierowanie na urlop w trakcie wypowiedzenia oraz kartę urlopową? Czy dokumenty te należy włączyć do akt osobowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na wniosek organizacji związkowej został oddelegowany do pracy w organizacji związkowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w okresie: od października 2012 do stycznia 2014 roku w wymiarze 15/18 (I kadencja do 31 marca 2014 r.); od lutego do marca 2014 roku w wymiarze 17/18; od kwietnia 2014 do czerwca 2018 roku w pełnym wymiarze (II kadencja). W skład wypłacanego wynagrodzenia w okresie zwolnienia wchodziło wynagrodzenie nauczyciela w części nieobjętej zwolnieniem (zasadnicze, dodatek stażowy i motywacyjny) oraz wynagrodzenie liczone jak ekwiwalent za urlop proporcjonalne do wymiaru zwolnienia ze świadczenia pracy, tj. wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy i motywacyjny oraz „średnia urlopowa”. Z jakiego okresu i jakie składniki należy przyjąć do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za kwiecień 2014 roku? Czy wynagrodzenie od pracodawcy w związku z pełnieniem funkcji związkowej przysługujące nauczycielowi w okresie zwolnienia od pracy ustalone według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop ustalone na okres I kadencji zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z 26 czerwca 2001 r. należy wypłacać w takiej samej wysokości w okresie II kadencji, czy należy je na nowo ustalić?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor szkoły zorganizował wyjazdową imprezę integracyjną dla nauczycieli i pracowników administracyjnych, którą opłacił z funduszu socjalnego. Jak należy opisać otrzymany rachunek, aby osoby zatrudnione nie musiały płacić podatku dochodowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownikowi należy wypłacić dietę za podróż związaną z przeprowadzeniem badań profilaktycznych? Podróż trwała 9 godzin.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel dostał 1/2 etatu jako administrator sieci. Czy w związku z tym jako pracownik niepedagogiczny może dodatkowo skorzystać ze świadczeń ZFŚS związanych z wypoczynkiem? W regulaminie nie jest przewidziany taki przypadek.

czytaj więcej »

Chcemy wprowadzić zmiany do regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a być może także do regulaminu pracy. Czy mamy to zrobić w formie uchwały, czy zarządzenia?

czytaj więcej »

Zarówno powierzenie, jak i odebranie nauczycielowi funkcji kierowniczej wymaga zasięgnięcia opinii kilku organów oraz zachowania określonych procedur. Najtrudniej jest pozbawić nauczyciela funkcji ze względu na tzw. przypadek szczególnie uzasadniony, tj. np. brak współpracy z dyrektorem, niezadowolenie z pracy, czy też niewywiązywanie się z powierzonych obowiązków. Tu subiektywna opinia dyrektora nie wystarczy. Wymagane jest szczegółowe i rzetelne uzasadnienie.

czytaj więcej »

Najpopularniejszą formą komunikowania się dyrektora z pracownikami szkoły są zarządzenia. Nie powinno się ich jednak nadużywać, ponieważ przepisy przewidują je tylko w ściśle określonych przypadkach. W sprawach bieżących lepiej stosować ogłoszenia i komunikaty. Gdy jednak konieczne jest wydanie zarządzenia, pomocne będą zasady techniki prawodawczej. Dzięki nim zarządzenie dyrektora będzie miało bardziej sformalizowany charakter i wyższą rangę.

czytaj więcej »

wiper-pixel