WYDANIE ONLINE

Wiele majowych zmian kadrowych będzie miało swój finał w sądzie pracy. Niestety nawet jeden błąd popełniony przy redukcji etatów lub zmianie warunków zatrudnienia może się skończyć przegraną. Warto więc wiedzieć, jakie są konsekwencje przywrócenia nauczyciela do pracy i ile to będzie placówkę kosztować.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielce mijają 3 lata od otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego, a obecnie przebywa do końca roku szkolnego na urlopie dla poratowania zdrowia. Czy może złożyć wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w trakcie tego urlopu?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielce po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, dodatkowego macierzyńskiego i rodzicielskiego udzielono uzupełniającego urlopu wypoczynkowego za lata 2013 i 2014 do 28 września 2014 r. Ta chce wrócić do pracy od 1 września 2014 r. – czy może to zrobić? Kiedy wykorzysta pozostałe 4 tygodnie urlopu uzupełniającego?

czytaj więcej »

Ministerstwo Edukacji Narodowej uregulowało kwestie przechodzenia uczniów pomiędzy różnymi typami szkół publicznych oraz zasady uzupełniania powstałych w wyniku przejścia różnic programowych, w tym kontynuowania nauki języka obcego nowożytnego.

czytaj więcej »

W nowym roku szkolnym będzie kontynuowany unijny program skierowany na wzbogacenie wiedzy uczniów o zdrowych nawykach żywieniowych. W tym roku do owoców dołączą warzywa. Celem programu „Owoce i warzywa w szkole” jest uzyskanie trwałych efektów w postaci pozytywnej zmiany postaw żywieniowych uczniów.

czytaj więcej »

Zmiana podstawy programowej wychowania przedszkolnego zakłada wprowadzenie obowiązkowej nauki języka obecnego nowożytnego w każdym przedszkolu i innej formie wychowania przedszkolnego, począwszy od 1 września 2017 r. Nauczyciele mają zaś czas do 2020 roku na uzupełnienie kwalifikacji językowych.

czytaj więcej »

Z początkiem nowego roku szkolnego zmieniają się zasady organizacji zajęć z religii i etyki. Dyrektor będzie musiał zorganizować lekcje z tych przedmiotów niezależnie od liczby chętnych. Gdy będzie ich mniej niż siedmiu, organizacją zajęć zajmie się organ prowadzący. Ocena z tych zajęć nadal nie będzie wpływała na promocję ucznia.

czytaj więcej »

Od września 2014 roku mają wejść w życie zmienione zasady organizacji różnych form krajoznawstwa i turystki przez szkoły i placówki oświatowe. Główna zmiana polega na możliwości łączenia funkcji kierownika i opiekuna wyjazdu oraz zniesieniu obowiązku ubezpieczenia od NNW w przypadku wycieczek krajowych.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak długo powinny być przechowywane aplikacje kandydatów do pracy w szkole? Gdzie je przechowywać w wersji papierowej oraz w odsłonie elektronicznej? Czy z osobą, która wyraziła zgodę na udział w rekrutacji, możemy się kontaktować na przykład po roku w sprawie innego naboru?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy ocena pracy wicedyrektora powinna dotyczyć tylko zadań wynikających z art. 6 Karty Nauczyciela, czy także realizacji funkcji kierowniczej?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy możliwe jest odebranie dodatku motywacyjnego nauczycielowi, który nie wywiązał się z obowiązkowych zadań?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel, który posiada licencjat – kierunek wychowanie fizyczne i specjalność nauczycielska, może uczyć wychowania fizycznego w liceum ogólnokształcącym?

czytaj więcej »

Pytanie: Jaka powinna być treść pouczenia nauczyciela o prawie odwołania od decyzji w sprawie odmowy przyznania zasiłku na zagospodarowanie?

czytaj więcej »

Pytanie: Jaki jest wymiar pensum nauczyciela prowadzącego rehabilitację ruchową z uczniami niepełnosprawnymi?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel oddelegowany do pełnienia funkcji prezesa związku zawodowego chce ubiegać się o ocenę pracy. Czy oceny dokonuje dyrektor szkoły, czy odpowiednie władze związkowe? Do kogo należy złożyć wniosek o dokonanie oceny?

czytaj więcej »

Pytanie: W jakiej wysokości należy wypłacić świadczenie urlopowe nauczycielom katechetom zatrudnionym w wymiarze 14/18 etatu w okresach: od 1 września do 5 listopada 2013 r., od 6 listopada 2013 r. do 28 czerwca 2014 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w regulaminie pracy szkoły powinny znajdować się informacje dla pracowników zatrudnionych na podstawie Kodeksu pracy i nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty nauczyciela. Czy regulamin powinien określać obowiązki nauczyciela, jeśli zawarte są one w statucie szkoły? Jakie informacje powinny być zawarte w regulaminie pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor wysłał pracownikowi pocztą oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika z powody długotrwałej choroby (art. 53 Kodeksu pracy). W czasie choroby pracownik wyprowadził się do innego miasta. Zwrotne potwierdzenie odbioru otrzymaliśmy podpisane przez nieznaną kobietę (listonosz nie zrobił adnotacji co do pokrewieństwa lub powinowactwa z pracownikiem). Czy możemy uznać, że oświadczenie o rozwiązaniu umowy zostało doręczone?

czytaj więcej »

Pytanie: Zespół placówek oświatowych chciałbyzorganizować swoim pracownikom wyjazd do centrum kultury na spektakl oraz powiązać to zdarzenie z działalnością kulturalno-oświatową w ramach ZFŚS. Obowiązujący w zespole regulamin przewiduje dofinansowanie do biletów wstępu w wysokości uzależnionej od dochodu na członka rodziny. Ponieważ koszt biletu nie jest duży, chcielibyśmy sfinansować pracownikom koszt transportu. Jak prawidłowo rozliczyć koszty tej imprezy?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor wyznaczył dzień wolny od pracy za 1 listopada w dniu 10 listopada 2014 r. (poniedziałek). Jeden z naszych pracowników pracuje na 1/2 etatu od wtorku do piątku. Czy ten pracownik nabywa prawo do odbioru dnia wolnego w innym terminie, skoro w poniedziałek i tak nie świadczy pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Podjęliśmy decyzję o rozwiązaniu stosunku pracy z pracownicą. Wskazane w wypowiedzeniu powody to: bardzo duża absencja związana z chorobami pracownicy i spowodowana opieką nad dziećmi, niedbałe wykonywanie swoich obowiązków, nieterminowe załatwianie spraw, popełniane błędy, brak zaangażowania w pracę, niepodpisywanie listy obecności. Do zwolnienia jednak nie doszło, bo pracownica przyniosła zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że jest w ciąży. Teraz pracownica wraca po półtorarocznej nieobecności. Czy można zwolnić pracownicę na podstawie poprzedniego wniosku, czy przytoczone tam argumenty uległy przedawnieniu? Czy odczekać i zobaczyć, jakie teraz zatrudniona będzie miała podejście do pracy i ewentualnie wystąpić z nowym wnioskiem o zwolnienie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pani woźna przebywała na urlopie bezpłatnym do 30 czerwca 2014 r. w związku z podjęciem pracy u innego pracodawcy. W drugiej szkole pracuje w tym czasie na stanowisku pomocy nauczyciela i 1 lipca wróci do naszej szkoły. Czy po powrocie należy jej się urlop wypoczynkowy? Czy wracając do pierwotnej szkoły może wykorzystać urlop z tej drugiej szkoły, np. zawrzeć jakieś porozumienie między pracodawcami? Czy powinna dostać ekwiwalent za niewykorzystany urlop i wrócić do pierwotnej szkoły, ale ile wtedy będzie miała urlopu w pierwotnej szkole? Czy może iść od razu na urlop?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim od 1 marca do 3 czerwca 2014 r. Po powrocie do pracy dostarczył zaświadczenie lekarskie od lekarza prowadzącego, w którym stwierdzono, że jest zdolny do pracy od 4 czerwca 2014 r. Czy mimo przedstawienia takiego zaświadczenia powinniśmy skierować go na kontrolne badanie lekarskie?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła kupiła rękawice robocze dla pracowników obsługi. Na którym koncie ująć koszt poniesiony z tego tytułu?

czytaj więcej »

Pytanie: Z dniem 31 sierpnia 2013 r. został rozwiązany stosunek pracy z nauczycielem na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela. W postępowaniu apelacyjnym, wyrokiem z 18 grudnia 2013 r., nauczyciel został przywrócony do pracy na poprzednich warunkach zatrudnienia i 21 grudnia 2013 r. podjął pracę. W dniu 22 grudnia 2013 r. nauczycielowi zostało wypłacone wynagrodzenie miesięczne zgodnie z art. 47 Kodeksu pracy.  Za jaki okres należy wypłacić nauczycielowi świadczenie urlopowe za rok szkolny 2013/2014: od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. czy od 21 grudnia 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r.?  Czy od okresu zatrudnienia należy odliczać pojedyncze dni urlopu bezpłatnego, na których nauczyciel przebywał?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy związki zawodowe muszą obligatoryjnie opiniować wysokość kwot wysokości dodatku motywacyjnego nauczycieli? Czy jeżeli w szkolnym regulaminie przyznawania dodatku motywacyjnego jest zapis o opiniowaniu jego wysokości przez związki, można go zlikwidować?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony w szkole na podstawie art. 7 ust. 1d ustawy o systemie oświaty przedstawił dokumenty potwierdzające 40-letni staż pracy zawodowej. Czy należy wypłacić tę nagrodę?

czytaj więcej »

Pracownik w związku z ubieganiem się o kredyt hipoteczny poprosił dyrektora szkoły o wystawienie zaświadczenia do banku o wynagrodzeniu i zatrudnieniu. Po kilku dniach zadzwonił pracownik banku z prośbą o potwierdzenie danych w zaświadczeniu. Czy mamy obowiązek telefonicznego potwierdzania danych? Na co zwrócić uwagę, w przypadku gdy pracownik ustnie wyrazi na to zgodę?

czytaj więcej »

Gdy do przedszkola lub szkoły uczęszczają dzieci i uczniowie z różnymi rodzajami niepełnosprawności, konieczne może się okazać zatrudnienie dodatkowego nauczyciela – wspomagającego. W szkołach ogólnodostępnych wymaga to zgody organu prowadzącego, z kolei w placówkach integracyjnych i specjalnych jest to obowiązek dyrektora.

czytaj więcej »

Większość szkół, nie czekając na ostateczny termin, wypłaci świadczenie urlopowe już w lipcu. Zwlekać będą jedynie ci, którzy spotkają się z nietypowym przypadkiem, utrudniającym naliczanie świadczenia. Wyjaśniamy 12 takich przypadków, dzięki którym bez problemu uda się naliczyć i terminowo wypłacić świadczenia urlopowe.

czytaj więcej »

Urlopy w placówkach feryjnych i nieferyjnych rządzą się zupełnie innymi zasadami. Stąd decyzje urlopowe dyrektorów tychże placówek będą różne i oparte na innych przepisach. W placówkach feryjnych najtrudniej jest udzielać urlopu uzupełniającego, zaś w nieferyjnych rekompensować przerwany decyzją dyrektora urlop.

czytaj więcej »

wiper-pixel