WYDANIE ONLINE

Przed zatrudnieniem asystenta należy sprawdzić jego kwalifikacje i uzyskać zaświadczenie z KRK. Szczególną zaś uwagę należy zwrócić na zakres jego obowiązków, który nie może się pokrywać z zadaniami nauczycieli. Rolą asystenta jest bowiem wspieranie a nie zastępowanie nauczycieli klas I-III i wychowawców świetlicy.

czytaj więcej »

Zmiana w czasie pracy pracowników niepełnosprawnych, jaka obowiązuje od 16 lipca wprowadza skróconą normę czasu pracy – do 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu bez konieczności przedstawiania orzeczenia lekarskiego o celowości  stosowania skróconych norm czasu pracy.

czytaj więcej »

Po blisko roku od przedstawienia projektu nowelizacji Karty Nauczyciela, wiemy, jakie zapisy Karty zostaną zmienione na niekorzyść nauczycieli, a które resort edukacji zdecydował się złagodzić w porównaniu z propozycjami z września 2013 r. Największe zmiany szykują się w urlopach wypoczynkowych i zdrowotnych.

czytaj więcej »

Obecnie nieobecność w pracy w trakcie trwania stażu na wyższy stopień awansu, trwająca nieprzerwanie dłużej niż rok oznacza konieczność jego powtórzenia. Nowe zapisy do Karty Nauczyciela miały to zmienić, jednak projekt nowelizacji został odrzucony przez sejmowe komisje. Nie przekreśla to jednak szansy na zmianę niekorzystnych zapisów.

czytaj więcej »

W przypadku urodzenia wieloraczków dodatek do zasiłku rodzinnego w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje na każde dziecko pozostające pod osobistą opieką osoby uprawnionej do zasiłku.

czytaj więcej »

Nadużycia, do jakich dochodziło przy ustalaniu pensum nauczycieli specjalistów przez niektóre organy prowadzące, doprowadziło do złożenia w Sejmie projektunowelizacji Karty Nauczyciela, który ustalił je na poziomie 20 godzin tygodniowo. Zaproponowane zmiany zostały wprawdzie odrzucone przez komisje sejmowe, ale ostateczna decyzja należy jeszcze do Sejmu.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jest na zasiłku chorobowym. Ma kilkanaście zajęć komorniczych niealimentacyjnych. W jakiej wysokości można dokonać potrąceń –  25% czy 50% zasiłku chorobowego brutto?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel odbywający staż na nauczyciela dyplomowanego od 1 września 2013 r. został przeniesiony w stan nieczynny od 1 września 2014 r. do 28 lutego 2015 r. Czy staż automatycznie ulega przerwaniu z dniem przejścia nauczyciela w stan nieczynny? Czy trzeba na piśmie informować nauczyciela o przerwaniu stażu? Czy należy mu wystawić ocenę cząstkową dorobku zawodowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel prowadzący zajęcia artystyczne (jeżeli nie jest to nauczyciel sztuki, muzyki czy plastyki)? Organ prowadzący zakwestionował uprawnienia do prowadzenia tego przedmiotu przez nauczyciela WF i EDB, który opracował własny program nauczania tego przedmiotu (związany z regionem), realizuje go od wielu lat z pozytywnym skutkiem i zgodny jest z jego zainteresowaniami i pasją – sztuka ludowa. Czy informatykowi z ewentualnym wsparciem polonisty można powierzyć prowadzenie zajęć z fotografii, filmowania, grafiki komputerowej i dziennikarstwa? Z podstawy programowej wywnioskowałem, że mogą być to zajęcia prowadzone w formie projektu.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka zatrudniona w pełnym wymiarze godzin, mająca naliczoną emeryturę w ZUS od 2008 r., dnia 29 maja 2014 r. otrzymała wypowiedzenie na podst. art. 20 ust 1 pkt 2 Karty Nauczyciela. Stosunek pracy rozwiąże się 31 sierpnia. W dniu 26 czerwca nauczycielka złożyła wniosek o stan nieczynny. Czy dyrektor może jej udzielić stanu nieczynnego? W jakiej wysokości będzie jej się należała odprawa emerytalna, jeśli będzie możliwość przejścia nauczycielki w stan nieczynny?

czytaj więcej »

Pytanie: Pod koniec sierpnia z urlopu zdrowotnego wraca nauczyciel, który obecnie jest zatrudniony na podstawie mianowania i w arkuszu ma zapewniony pełny etat. Nauczyciel wystąpił jednak z wnioskiem o obniżenie wymiaru zatrudnienia od września do połowy etatu w związku z zamiarem łączenia urlopu wychowawczego z opieką nad dzieckiem. Czy nauczyciel zatrudniony przez mianowanie ma od tego prawo, skoro obowiązuje go Karta Nauczyciela, a nie Kodeks pracy? Czy z nauczycielem powinno się rozwiązać stosunek pracy na podstawie art. 23 ust. 4 pkt 1 Karty Nauczyciela i nawiązać nowy stosunek pracy na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciele placówki nieferyjnej mają obniżony wymiar czasu pracy za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2015 r. i czy w związku takim dniem należy im się wolne w innym dniu?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniliśmy nauczycielkę na zastępstwo za pracownicę, która przebywała na zwolnieniu lekarskim, a następnie urlopie macierzyńskim i rodzicielskim od 23 maja 2014 r. do 24 stycznia 2015 r. Zastępczyni od 4 lutego 2014 r. też przebywa na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży, termin porodu 5 września 2014 r. Czy będzie jej przysługiwał urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski? Kiedy możemy rozwiązać z nią umowę na zastępstwo? Zapisaliśmy w jej treści: „Pracodawca zatrudnia Panią Y na czas nieświadczenia pracy przez Panią X, której nieobecność jest usprawiedliwiona i wynika z długotrwałej niezdolności po pracy”.

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej placówce jest zatrudniony przez mianowanie nauczyciel dyplomowany w pełnym wymiarze czasu pracy, tj. 18/18 etatu. Od nowego roku szkolnego 2014/2015 w przydziale czynności otrzymał 1/18 etatu (1 godzinę) wychowawstwa oraz 17/18 etatu (17 godzin) innych obowiązków. Nauczyciel nie wyraził zgody na 1 godzinę wychowawstwa i prosił ustnie o zmniejszenie zatrudnienia na 17/18 etatu, uzasadniając to trudną sytuacją rodzinną. Czy nauczyciel zatrudniony przez mianowanie może prosić o zmniejszenie wymiaru zatrudnienia? Czy dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na zmniejszenie zatrudnienia? Zmniejszając zatrudnienie nauczycielowi zatrudnionemu przez mianowanie jaką należy wpisać podstawę prawną?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel kontaktowy zatrudniony na czas nieokreślony może uzupełniać etat w innych szkołach? Obecnie jest zatrudniony w dwóch placówkach na czas nieokreślony w jednej w wymiarze 4/18, w drugiej 5/25 i 3/18.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik szkoły zatrudniony na stanowisku intendenta przebywa na urlopie wychowawczym od 10 lutego 2012 r. do 17 września 2014 r. Dziecko, na które udzielony jest urlop wychowawczy 18 września 2014 r., kończy 4 lata. Czy w związku ze zmianą przepisów pracownikowi przysługuje wydłużenie urlopu wychowawczego na dziecko do 5 lat?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel był chory od 19 marca do 31 sierpnia 2013 r., a następnie od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. został mu udzielony urlop dla poratowania zdrowia. Czy jeżeli nauczyciel nie przyniesie zaświadczenia o zdolności do wykonywania pracy, to może ponownie chorować przez 182 dni i dopiero wówczas będziemy zobowiązani go zwolnić, czy też będziemy musieli zwolnić nauczyciela w związku z brakiem zdolności do pracy 31 sierpnia 2014 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik obsługi w grudniu 2015 roku osiągnie wiek emerytalny, będzie miał również wymagany staż pracy. Czy dyrektor szkoły może zmusić pracownika, by przeszedł na emeryturę, mimo że nie ma likwidacji stanowiska pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, do którego uczęszczają dzieci niepełnosprawne umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z autyzmem, w którym dodatkowo funkcjonuje internat, przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum oraz szkoła przysposabiająca do pracy, można zatrudnić osobę, która:1)      posiada wykształcenie wyższe magisterskie kierunek pedagogika w zakresie pedagogiki szkolnej i środowiskowej oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki w ww. szkołach,2)      posiada wykształcenie wyższe magisterskie kierunek filologia w zakresie filologii rosyjskiej oraz studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki w klasach I–III,3)      z jakim wykształceniem należy zatrudniać nauczycieli w szkołach, a z jakim w internacie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik administracji pracuje od godz. 8.00 do 16.00 i tak podpisuje listę obecności. W trakcie dnia pracy dowiedział się, że musi pilnie wyjść na 2 godziny w celu załatwienia spraw prywatnych, na co dostał zgodę dyrektora. Swoje wyjście odrobi do końca tygodnia. Czy należy poprawić godziny pracy na liście obecności, czy tylko zapisać godziny wyjścia w książce wyjść? Jakie godziny pracy wpisać na liście obecności w dniu, w którym pracownik będzie odrabiał wyjście?

czytaj więcej »

Pytanie: Podczas kontroli akt osobowych stwierdziłam, że w teczce kucharki zatrudnionej w przedszkolu brak świadectwa posiadania odpowiednich kwalifikacji. W odpowiedzi na moją prośbę o dostarczenie odpowiednich dokumentów, złożyła pismo, w którym informuje, że odpowiednie dokumenty dostarczyła przy nawiązywaniu stosunku pracy, tj. 9 lat temu. Jakie działania mogę podjąć w przypadku konsekwentnego odmawiania przez pracownicę dostarczenia świadectwa posiadanych kwalifikacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy do stażu pracy wymaganego przy dodatku stażowym można zaliczyć okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców pracownika na podstawie zeznań świadków (w urzędzie gminy brak jest dokumentów, którymi można by potwierdzić ten fakt)? Praca była wykonywana w okresie 25 lutego 1993 r. – 30 września 1996 r. oraz 19 marca 1998 r. – 30 września 1999 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik pracował w szkole w okresie od 1 listopada 1992 r. do 15 kwietnia 1994 r. jako palacz c.o. W aktach osobowych znajdują się umowy potwierdzające zatrudnienie, ale brak świadectwa pracy za ten okres, prawdopodobnie nie zostało wystawione. Czy tak zaległe świadectwo pracy powinno zostać wystawione przez obecnego pracodawcę, na jakim wzorze, z jaką datą? Nadmieniam, że świadectwa takiego żąda ZUS, gdyż pracownik ustala okresy zatrudnienia do celów emerytalnych.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik w czasie godzin pracy korzystając ze służbowego telefonu, wykonywał prywatne rozmowy zagraniczne i naraził szkołę na straty finansowe. Co można zrobić w tej sytuacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Emeryt, nasz były pracownik, otrzymał zapomogę losową w wysokości 1.000 zł. Teraz wypłacimy mu „wczasy pod gruszą” w wysokości 1.500 zł brutto. Jaka kwota wczasów pod gruszą ma być opodatkowana (zwolnienie podatkowe dla emerytów to 2.280 zł, ale zapomogi losowe również są do tej wysokości zwolnione)? Czy kwoty zwolnień należy w tym przypadku sumować?

czytaj więcej »

Pytanie: Przedszkole ma swoją siedzibę w budynku, którym zarządza szkoła, i na podstawie zawartego porozumienia co miesiąc opłaca media zaliczkowo. Dwa razy do roku, tj. na 30 czerwca i 31 grudnia, szkoła rozlicza się na podstawie faktycznego zużycia. W wyniku tego może wystąpić nadpłata lub niedopłata w stosunku do wniesionych zaliczek. Rozliczenie za pierwszy okres następuje do połowy sierpnia, a za drugi do połowy lutego następnego roku. Dokumenty korygujące jednostka ujmuje w księgach roku bieżącego. Jak prawidłowo należy księgować zwroty środków z dokonywanych rozliczeń? Czy zwrócone nadpłaty z rozliczenia niezależnie od okresu, którego dotyczą, traktować jako dochody, czy też zwrot wydatków roku bieżącego?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka przebywa obecnie na zasiłku macierzyńskim. Od września do grudnia 2013 roku miała godziny ponadwymiarowe. Czy w okresie wakacji, kiedy wypłaca się średnia z godzin ponadwymiarowych, tej osobie też przysługuje średnia za nadgodziny i czy należy oskładkować i opodatkować to łącznie ze składkami na ZUS i Fundusz Pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel przebywał na urlopie macierzyńskim, wrócił do pracy i od jego wynagrodzenia nie była opłacana zgodnie z przepisami składka na Fundusz Pracy. Od 9 lipca nauczyciel ten poszedł na urlop dla poratowania zdrowia. Czy od wynagrodzenia za urlop dla poratowania zdrowia należy potrącić składkę na FP, czy też nadal obowiązuje zwolnienie w jej opłacaniu.

czytaj więcej »

Jednym z elementów informacji o warunkach zatrudnienia jest dobowa i tygodniowa norma czasu pracy. Jednak ustalenie pierwszej z nich w przypadku nauczycieli jest niemożliwe. Z kolei, w przypadku pracowników niepedagogicznych norma ta będzie taka sama bez względu na wymiar zatrudnienia. Czym innym jest bowiem norma czasu pracy od wymiaru czasu pracy.

czytaj więcej »

Dokumentem, który często wymaga uaktualnienia na początku roku szkolnego jest informacja o warunkach zatrudnienia. Jeżeli bowiem od września zmienia się wymiar zatrudnienia nauczyciela, prawo do urlopu i inne elementy warunków pracy i płacy – należy zaktualizować ten dokument. Należy go także sporządzić wówczas, gdy zatrudnia się nowego pracownika

czytaj więcej »

Powołanie komisji socjalnej zależy od dyrektora placówki. Jest pomocna szczególnie w dużych placówkach, gdy zadań związanych z działalnością socjalną okaże się zbyt dużo, aby podołał im sam administrator. Dzięki niej rozpatrywanie wniosków osób uprawnionych i przyznawanie świadczeń przebiega sprawniej, a wydatki są kontrolowane przez kilka osób, co minimalizuje ryzyko błędu.

czytaj więcej »

Nauczycielka, która mieszka z mężem (bez dzieci) oraz studiującą siostrą, w oświadczeniu o dochodzie do celów ubiegania się o świadczenie z ZFŚS uwzględniła także tę siostrę. Ta studiuje i dokłada się 500 zł do wspólnego budżetu. Czy uwzględnienie jej dochodów i jej osoby w oświadczeniu było prawidłowe?

czytaj więcej »

wiper-pixel