WYDANIE ONLINE

Przepisy dotyczące zaliczania okresów pracy na roli do stażu pracy zmieniały się na przestrzeni lat. Powoduje to trudności w ustaleniu, jakie okresy można zaliczyć do pracowniczego stażu pracy i jak je udokumentować. Tymczasem do zadania tego należy podejść z uwagą, aby przez pomyłkę nie zaniżyć lub nie zawyżyć stażu i wypłacanych na jego podstawie świadczeń takich jak dodatek za wysługę lat i nagroda jubileuszowa.

czytaj więcej »

Od 29 sierpnia obowiązuje zmiana w przepisach o kwalifikacjach nauczycieli, która umożliwia uzupełnienie kwalifikacji językowych przez nauczycieli przedszkoli aż do 31 sierpnia 2020 r. Do tego czasu do prowadzenia zajęć z języków obcych wystarczy jego znajomość na poziomie podstawowym.

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadza zmiany do Karty Nauczyciela, które ograniczą zastosowanie tej ustawy w placówkach doskonalenia nauczycieli. Zmiany krytykuje Związek Nauczycielstwa Polskiego, który jest za zachowaniem dotychczasowych uprawnień z Karty dla tych nauczycieli.

czytaj więcej »

W Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają prace nad nowelizacją Karty Nauczyciela, która ma uzależnić prawo do urlopu dla poratowania zdrowia od przepracowania co najmniej 15 lat w wymiarze minimum połowy etatu. Tymczasem już teraz Sąd Najwyższy ograniczył prawo do urlopu dla nauczycieli, którzy przepracowali co najmniej 7 lat w pełnym wymiarze godzin.

czytaj więcej »

Jeszcze w tym roku ma zostać przyjęty projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie umów terminowych. Określone zostaną także zasady zwalniania pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

czytaj więcej »

Ustawa o systemie oświaty wprowadza także zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Karnym. Nowe przepisy przewidują możliwość zwolnienia z ponoszenia opłaty za uzyskanie informacji z rejestru dla organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży, którzy angażują do współpracy wolontariuszy.

czytaj więcej »

Uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela to doskonała okazja na przyznanie nauczycielom nagród za szczególne osiągnięcia w pracy pedagogicznej. W przypadku nagród organu prowadzącego z wnioskiem należy jednak wystąpić odpowiednio wcześniej, tak aby do 14 października zapadła ostateczna decyzja w sprawie nagrody.

czytaj więcej »

Opis sytuacji: Startowałem w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły, ale moja kandydatura została odrzucona z powodu braku własnoręcznych podpisów pod dokumentem wizji funkcjonowania szkoły oraz życiorysem. Czy w świetle prawa takie uchybienie może być przesłanką do odmowy dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora szkoły publicznej?

czytaj więcej »

Pytanie: W jakiej wysokości przysługuje nauczycielowi dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy, który ma 1 godzinę tygodniowo zajęć rewalidacyjnych z uczniem głęboko upośledzonym?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pedagog szkolny po pedagogice resocjalizacyjnej może prowadzić zajęcia socjoterapeutyczne?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy jest możliwe, aby w jednej grupie przedszkolnej nauczyciel prowadził zajęcia z dziećmi 3-, 4-, 5-, i 6-letnimi? Jaki jest wówczas wymiar jego pensum?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka została przeniesiona na swój wniosek w stan nieczynny. W dniu 22 sierpnia złożyła pismo o rezygnacji ze stanu nieczynnego. Czy ze względu na brak środków finansowych dyrektor może odmówić?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka odbywa staż na stopień nauczyciela mianowanego. W trakcie stażu przebywała na zwolnieniu lekarskim: 76 dni, dwa dni przerwy (sobota, niedziela) i ponownie 326 dni zwolnienia lekarskiego, urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Czy należy sumować nieobecności i rozpocząć staż od nowa, czy wydłużyć okres stażu skoro żadna z przerw nie przekroczyła roku?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniliśmy na zastępstwo stażystę od 1 września 2014 r. Zastępowany nauczyciel może wrócić już 14 grudnia. Czy w związku z tym stażysta może rozpocząć staż?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy godziny wychowania do życia w rodzinie wliczamy do pensum nauczyciela?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielowi zatrudnionemu na czas nieokreślony w wymiarze 9/18 chcemy przydzielić 15/30 w ramach zastępstwa. Nauczyciel posiada odpowiednie kwalifikacje. Czy powinien mieć drugą umowę na zastępstwo, czy też aneks do dotychczasowej?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel dyplomowany zatrudniony na podstawie mianowania został przeniesiony służbowo do innej szkoły na stanowisko wicedyrektora. W nowej szkole ma w arkuszu zaplanowane pensum nauczyciela świetlicy 26/26. W tym roku szkolnym następuje zmiana w arkuszu i zaplanowano pensum 18/18. Jakim pismem dyrektor ma poinformować o tej zmianie i na jakiej podstawie prawnej zmienić pensum wicedyrektorowi? To samo dotyczy dyrektora ma zmianę w arkuszu z 22/22 pensum na 18/18 w tym ma realizować w świetlicy szkolnej 3 godziny.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak wyliczyć prawidłowo staż pracowniczy do urlopu wypoczynkowego? Pracownica od 1 sierpnia 2006 r. do 31 sierpnia 2009 r. udowodniła pracę na roli. W tym okresie także pobierała naukę w liceum (od 1 września 2006 r. do 25 czerwca 2009 r.). Od 1 września 2009 r. do 31 maja 2010 r. odbywała staż w powiatowym urzędzie pracy. Od 7 czerwca 2010 r. pracuje na umowie o pracę (umowa ta trwa nadal). Od 1 października 2010 r. do 13 lipca 2013 r. pracownica uczyła się w szkole wyższej (uzyskała licencjat). Kiedy w takim przypadku będzie miała prawo do 26 dni urlopu – czy w momencie skończenia szkoły wyższej?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy podpisując z pracownikiem samorządowym umowę o pracę, można w jej warunkach zastrzec dłuższy okres wypowiedzenia, niż jest to przewidziane w Kodeksie pracy? Przykładowo: pół roku zamiast 3 miesięcy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można zatrudnić w oddziale przedszkolnym na stanowisku pomocy nauczyciela, na podstawie Kodeksu pracy, pracownika, który ma wykształcenie średnie niepedagogiczne?

czytaj więcej »

Pytanie: 31 sierpnia 2014 r. pracownik wysłał na maila dyrektora wypowiedzenie umowy o pracę. Forma papierowa, wysłana listownie, jeszcze nie doszła do szkoły. Czy w takim przypadku wypowiedzenie nastąpiło z datą wysłania e-maila, wysłania listu przez pracownika (stempel pocztowy), czy też z momentem doręczenia listu pracodawcy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracodawca może zgodzić się na urlop bezpośrednio po długim (ponad 30 dni) okresie niezdolności do pracy (zwolnienie lekarskie)? Czy pracownik może wykorzystać urlop bezpośrednio po ostatnim dniu zwolnienia lekarskiego, a pierwszego dnia po zakończeniu urlopu (przed rozpoczęciem pracy) zrobić badania kontrolne? Czy tak samo może postąpić pracodawca w sytuacji, gdy pracownik chce skorzystać z urlopu, a dzień przed rozpoczęciem urlopu kończą mu się badania okresowe? Czy pracownik może wykonać badania okresowe pierwszego dnia po powrocie z urlopu? Jak postąpić, jeśli pracownikowi badania okresowe kończą się w trakcie urlopu wypoczynkowego? Czy pracodawca może nie puścić pracownika na urlop, jeśli ten nie dostarczył mu na ostatni dzień przed urlopem zaświadczenia lekarskiego? Jeśli jednak pracownik poszedł na urlop, ale nie dostarczył do dnia utraty ważności zaświadczenia lekarskiego, to jakie sankcje grożą mu po powrocie do pracy? Na czyj koszt wtedy powinny lub mogą być zrobione badania lekarskie, wykonane po terminie, z winy pracownika?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniony w zastępstwie na okres 4 miesięcy wykorzystał w drugim miesiącu pracy urlop wypoczynkowy za cały 4-miesięczny okres zatrudnienia. Jednak w 3. miesiącu swojej pracy nie pojawił się w pracy, porzucił ją. W świadectwie pracy urlop wypoczynkowy będzie zaznaczony w liczbie dni wyższej w stosunku do przepracowanego okresu (tzn. nie będzie adekwatny do przepracowanego okresu, lecz będzie wykorzystany za jeden miesiąc za dużo – czy będzie to prawidłowe?). Na jaki artykuł przy rozwiązaniu stosunku pracy  powinnam powołać się w związku z porzuceniem pracy w świadectwie pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor powinien odpowiedzieć związkom zawodowym na złożony sprzeciw w związku ze zwolnieniem pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można pracownikowi zmienić dotychczasowe warunki umowy porozumieniem zmieniającym na nowe warunki na czas zastępstwa pracownika, który przebywa na urlopie wychowawczym? Zmieni się stanowisko pracy, okres obowiązywania nowych warunków oraz wynagrodzenie.

czytaj więcej »

Pytanie: Termin ważności badań lekarskich upływa podczas urlopu rodzicielskiego pracownicy. Kiedy należy jej wystawić skierowanie na badania kontrolne?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła samorządowa nie posiada własnego mienia, lecz dysponuje majątkiem przekazanym przez organ prowadzący na podstawie pełnomocnictwa. Czy dyrektor placówki, który ma upoważnienie do dokonywania w imieniu organu czynności prawnych w sprawach zwykłego zarządu, może zbywać środki trwałe?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła otrzymuje zbiorcze faktury za zużycie energii elektrycznej. Następnie obciąża częścią wydatków znajdujące się w tym samym budynku gimnazjum oraz stołówkę. Na podstawie jakich dokumentów szkoła powinna rozliczać zwroty nadpłat? Czy w takim przypadku niezbędna jest korekta deklaracji?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel mianowany z 20-letnim stażem, któremu od 3 lat proponowano ograniczenie wymiaru zatrudnienia z powodu zmniejszenia przydziału godzin w arkuszu organizacyjnym (w 2012 5/18,2013 2/18),  wręczono w maju wypowiedzenie stosunku pracy ze skutkiem na 31 sierpnia. Czy należy się mu odprawa i w jakiej wysokości? Czy na prawo do odprawy ma znaczenie to, że po rozwiązaniu stosunku pracy nauczyciel zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze 2/18 etatu?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka ma ukończone SN z nauczania początkowego  oraz jest mgr. filologii polskiej i ma stopień nauczyciela mianowanego. Będzie zatrudniona w punkcie przedszkolnym na stanowisku nauczyciela. Jak traktować ją do celów płacowych? (zapis w umowie o pracę).

czytaj więcej »

Pytanie: Osoby fizyczne niezwiązane ze szkołą korzystają z korytarza szkoły podstawowej w celu treningów tenisa stołowego. Jaką stawkę VAT należy zastosować w przypadku opłat pobieranych z tego tytułu? Czy w tym przypadku można zastosować preferencję 8% w związku z „usługami związanymi z działalnością obiektów sportowych”?

czytaj więcej »

wiper-pixel