WYDANIE ONLINE

Karta Nauczyciela wyznacza 2 terminy zakończenia urlopu wychowawczego nauczyciela, a Kodeks pracy jego maksymalny wymiar. Te dwa ograniczenia w praktyce się wykluczają, a dyrektor staje przed dylematem, czy udzielić urlopu w większym wymiarze, niż przysługuje nauczycielowi, czy wbrew Karcie zmienić termin jego zakończenia.  

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciele wychowawcy w klasach I–III szkoły podstawowej sprawują opiekę nad uczniami w drodze na basen i z basenu, gdzie odbywa się nauka pływania. Czy mogą rozliczyć czas przeznaczony na dowóz dzieci z godzin karcianych? Czy istnieje możliwość zapłacenia za opiekę nad uczniami?

czytaj więcej »

Pracownik niepełnosprawny, zaliczony do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, może pracować 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu. Gdy jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, dopuszczalne normy czasu pracy ulegają proporcjonalnemu obniżeniu.

czytaj więcej »

Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla pracownika ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu za okres urlopu wychowawczego tak samo, jak zwykły urlop wypoczynkowy.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel dyplomowany zatrudniony na podstawie mianowania został przeniesiony służbowo do innej szkoły na stanowisko wicedyrektora. W nowej szkole ma w arkuszu zaplanowane pensum nauczyciela świetlicy 26/26. W tym roku szkolnym następuje zmiana w arkuszu i zaplanowano pensum 18/18. Jakim pismem dyrektor ma poinformować o tej zmianie i na jakiej podstawie prawnej zmienić pensum wicedyrektorowi? To samo dotyczy dyrektora ma zmianę w arkuszu z 22/22 pensum na 18/18, w tym ma realizować w świetlicy szkolnej 3 godziny.

czytaj więcej »

Pytanie: We wrześniu syn pracownicy się żeni i w związku z tym przysługuje jej urlop okolicznościowy. Chciałaby z niego skorzystać 24 grudnia br. Czy może wybrać sobie taki termin?

czytaj więcej »

Aby prawidłowo ustalić wymiar godzin karcianych do zrealizowania przez nauczyciela w danym roku szkolnym należy ustalić liczbę tygodni oraz dni wolnych od pracy, których nie bierze się pod uwagę przy rozliczeniu.

czytaj więcej »

W tym roku 1 listopada przypada w sobotę, co skutkuje koniecznością udzielenia innego dnia wolnego, i to do końca okresu rozliczeniowego. Z uprawnienia tego skorzystają jednak tylko pracownicy niepedagogiczni, kodeksowe zasady rozliczania czasu pracy nie obowiązują bowiem nauczycieli.

czytaj więcej »

Od 3 września obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji szkolnej. Wprowadza ono zmiany w zasadach wypełniania dzienników i arkuszy ocen oraz likwiduje osobny dziennik do rozliczania godzin karcianych. Od tej daty godziny te będą rozliczane w dzienniku zajęć świetlicowych oraz dzienniku innych zajęć.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pedagog szkolny po pedagogice resocjalizacyjnej może prowadzić zajęcia socjoterapeutyczne?

czytaj więcej »

Pytanie: W jakiej wysokości przysługuje nauczycielowi dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy, który ma 1 godzinę tygodniowo zajęć rewalidacyjnych z uczniem głęboko upośledzonym?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka odbywa staż na stopień nauczyciela mianowanego. W trakcie stażu przebywała na zwolnieniu lekarskim: 76 dni, dwa dni przerwy (sobota, niedziela) i ponownie 326 dni zwolnienia lekarskiego, urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Czy należy sumować nieobecności i rozpocząć staż od nowa, czy wydłużyć okres stażu, skoro żadna z przerw nie przekroczyła roku?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy jest możliwe, aby w jednej grupie przedszkolnej nauczyciel prowadził zajęcia z dziećmi 3-, 4-, 5- i 6-letnimi? Jaki jest wówczas wymiar jego pensum?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka została przeniesiona na swój wniosek w stan nieczynny. W dniu 22 sierpnia złożyła pismo o rezygnacji ze stanu nieczynnego. Czy ze względu na brak środków finansowych dyrektor może odmówić?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielowi zatrudnionemu na czas nieokreślony w wymiarze 9/18 chcemy przydzielić 15/30 pensum w ramach zastępstwa. Nauczyciel posiada odpowiednie kwalifikacje. Czy powinien mieć drugą umowę na zastępstwo, czy też aneks do dotychczasowej?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy godziny wychowania do życia w rodzinie wliczamy do pensum nauczyciela?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniliśmy na zastępstwo stażystę od 1 września 2014 r. Zastępowany nauczyciel może wrócić już 14 grudnia. Czy w związku z tym stażysta może rozpocząć staż?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie wymagania powinien spełniać kandydat na stanowisko kierownika gospodarczego w szkole?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica przebywała z tytułu urodzenia pierwszego dziecka na zasiłku macierzyńskim od 18 września 2011 r. do 3 marca 2012 r., a później, na wniosek pracownicy, udzielono jej urlopu wychowawczego od 1 maja 2012 r. do 30 kwietnia 2015 r. W trakcie przebywania na urlopie wychowawczym 3 sierpnia 2014 r. pracownica urodziła kolejne dziecko, nabywając tym samym prawo do zasiłku macierzyńskiego. Na jej wniosek udzielono jej dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego do 1 sierpnia 2015 r. Jak wypełnić świadectwo pracy, gdy zajdzie potrzeba wystawienia go w przyszłości?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica wyszła za mąż. Czy do zmiany nazwiska konieczny jest akt małżeństwa, czy dowód osobisty, czy też jedno i drugie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy szkoły wypłacono zasiłek macierzyński i po kontroli z ZUS okazało się, że podstawa zasiłku była źle naliczona – należał się niższy zasiłek od tego, który otrzymała. Czy w takiej sytuacji powinna zwrócić nadpłacony zasiłek?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownikowi, który ma nieuleczalnie chore dziecko powyżej 14. roku życia, przysługują jakieś dodatkowe dni wolne, np. na dojazdy do lekarzy, szpitala, zabiegi, operacje itd.?

czytaj więcej »

Pytanie: Od września zatrudniamy nowego nauczyciela. Osoba ta pracuje na uczelni (pełny etat) i to jego podstawowe miejsce pracy, w którym ma wypłacany dodatek za wysługę lat z wszystkich zakończonych podstawowych okresów zatrudnienia. Dodatkowo pracuje w innej szkole, która jest jego dodatkowym miejscem pracy, tam ma liczoną wysługę z dodatkowych okresów zatrudnienia. Nasza placówka będzie jego trzecim miejscem pracy. Czy w takiej sytuacji możemy zaliczyć nauczycielowi zakończone okresy dodatkowego zatrudnienia, które już ma zaliczone w pierwszym dodatkowym miejscu pracy? Łączny wymiar czasu pracy z dwóch dodatkowych stosunków pracy będzie przekraczał pełny wymiar czasu pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, arteterapii, dogoterapii, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopeda, psycholog, pedagog pracujący w szkole specjalnej za prowadzenie zajęć specjalistycznych z uczniami z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, głębokim otrzymują dodatek za pracę w trudnych i uciążliwych warunkach?

czytaj więcej »

Pytanie: Organ prowadzący przyznał dyrektorowi placówki dodatek motywacyjny na okres od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r. w wysokości 100 zł miesięcznie. Dyrektor nie akceptuje dodatku w tej wysokości. Czy może zrzec się prawa do tego dodatku?

czytaj więcej »

Pytanie: Okresy zatrudnienia nauczyciela w szkole: 28.09.2009 r. do 25.06.2010 r., 27.09.2011 r. do 22.10.2012 r., 01.09.2013 r. do marca 2015 r. Od kiedy należy przyznać dodatek stażowy: od listopada czy grudnia 2014?

czytaj więcej »

Pytanie: W szkole A. (główne miejsce pracy) nauczyciel zatrudniony jest od 01.09.1988 r. – pracuje nadal w pełnym wymiarze zajęć. W szkole B. (dodatkowe miejsce pracy) został zatrudniony 01.09.2007 r. w wymiarze 5/18 etatu i pracuje nadal. W sierpniu 2011 roku nauczyciel przedłożył świadectwa pracy z zakończonych stosunków pracy (z 6 szkół), z których wynika, że nauczyciel pozostawał równocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy. Po zliczeniu udokumentowanych świadectwami pracy dodatkowych okresów zatrudnienia trwających równocześnie z zatrudnieniem w głównym miejscu pracy wynika, że w dniu 05.09.2014 r. upływa 20 lat pracy. Czy nauczyciel z tytułu udokumentowania 20-letniego stażu pracy nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w szkole B.?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielowi pracującemu na terenie wiejskim przysługuje dodatek wiejski w sytuacji, gdy: a) jest zatrudniony na 2 oddzielnych umowach o pracę w 2 oddzielnych placówkach (w jednej na 8/18 etatu, w drugiej 6/18 etatu), b) jest zatrudniony na 2 oddzielnych umowach o pracę w 2 oddzielnych placówkach (w jednej na pełnym etacie, a w drugiej na 5/18 etatu)?

czytaj więcej »

W szkole choroby zawodowe, szczególnie narządu głosu, dotykają najczęściej nauczycieli. U pracowników niepedagogicznych mają one inne źródło. Stały monitoring czynników szkodliwych na poszczególnych stanowiskach pozwala na eliminowanie zagrożeń, stosowanie profilaktyki i wczesnego wdrożenia leczenia a co za tym idzie, pozwala uniknąć ostatecznego rozwiązania, jakim jest rozwiązanie z podwładnym stosunku pracy.

czytaj więcej »

Osoby zainteresowane życiem szkoły, a szczególnie jej wydatkami, zwykle wnioskują o udostępnienie całej listy danych, szczególnie takich, które mogą zdyskredytować kadrę zarządzającą i zarzucić jej np. niegospodarność. Na odpowiedź dyrektor ma tylko 14 dni, a wywiązanie się z tego zadania utrudnia fakt, że wiele kwestii związanych z informacją publiczną jest spornych i nierozstrzygniętych nawet nad drodze sądowej. Sprawdzona lista danych podlegających udostępnieniu ułatwi dyrekcji wywiązanie się z tego obowiązku.

czytaj więcej »

Do każdej szkoły, nie tylko specjalnej czy też integracyjnej, mogą trafić dzieci z różnymi dysfunkcjami i niepełnosprawnościami. Dyrektor nie może zaś odmówić ich przyjęcia, a ma wręcz obowiązek zapewnienia im odpowiednich warunków do nauki, w tym zorganizowania pomocy specjalistów. Wymagania kwalifikacyjne wobec nich będą różne – w zależności od potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży.

czytaj więcej »

wiper-pixel