WYDANIE ONLINE

Świąteczne świadczenia z ZFŚS nie mogą być przyznawane wszystkim po równo. Taka hojność dyrektora może się skończyć kontrolą ZUS i naliczeniem składek na ubezpieczenie społecznej nawet 5 lat wstecz. O tym, że nie warto ryzykować, przekonał się już niejeden dyrektor. Jedynym rozwiązaniem jest zatem ścisłe trzymanie się ustawowych zasad.

czytaj więcej »

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w szkole wiąże się dla dyrektora z pewnymi korzyściami, przede wszystkim natury finansowej. Jednak nakłada to także na niego dodatkowe obowiązki jak np. stosowanie skróconych norm czasu pracy, zapewnienie pracownikowi odpowiednich warunków, a także respektowanie dodatkowych uprawnień, które przyznają mu przepisy.

czytaj więcej »

Zajście przez nauczycielkę lub pracownicę w ciążę w trakcie trwania umowy terminowej może oznaczać konieczność jej wydłużenia do dnia porodu, co powinno mieć odzwierciedlenie w aktach osobowych. Nie dotyczy to jednak umów terminowych zawieranych na zastępstwo i to zarówno w ramach Karty Nauczyciela, jak i Kodeksu pracy.

czytaj więcej »

Większość decyzji związanych ze zmianami w czasie pracy nauczyciela jest podejmowana na podstawie wniosku nauczyciela, a niekiedy także uchwały organu prowadzącego. Nie można przy tym zapomnieć o właściwym przechowywaniu takiej dokumentacji, by w razie wątpliwości łatwo było dotrzeć do dokumentów źródłowych.

czytaj więcej »

Na 2015 rok planowany jest kolejny spadek wydatków na oświatę i wychowanie. Mniej pieniędzy dostaną wiejskie gimnazja, za to samorządy, które pozbędą się wszystkich szkół, mogą liczyć w nowym roku na korzystny wskaźnik korygujący wysokość subwencji. Większa dotacja trafi także do małych szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia.

czytaj więcej »

Do tej pory wielu pracodawców zawierało ze zleceniobiorcą podwójne umowy – jedną na symboliczną kwotę, od której były odprowadzane składki, a drugą na kwotę wyższą, która nie podlegała oskładkowaniu. Zmiana przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych likwiduje taką możliwość, ale dopiero od 1 stycznia 2016 r.

czytaj więcej »

Nauczyciel przedstawił zaświadczenie lekarza medycyny pracy o całkowitej niezdolności do pracy. Zastanawiamy się, czy możemy przenieść nauczyciela na inne stanowisko pracy, czy też musimy rozwiązać z nim stosunek pracy, a jeżeli tak, to w jakim terminie?

czytaj więcej »

Spotkanie opłatkowe dla pracowników szkoły można sfinansować z ZFŚS, ale pod warunkiem że będzie ono połączone z jakąś formą rekreacji, np. jasełkami, występem chóru itp. W przeciwnym razie oraz gdy szkoła tylko częściowo płaci za organizację spotkania, trzeba się kierować kryterium socjalnym i różnicować wartość dopłaty dla poszczególnych osób.

czytaj więcej »

Zakaz reklamy, sprzedaży i podawania w formie posiłków tzw. śmieciowego jedzenia zacznie obowiązywać dopiero od 1 września 2015 r. Mimo tak odległego terminu ajenci szkolnych sklepików, stołówek oraz firmy cateringowe zyskali dodatkowe 3 miesiące na dostosowanie swojego asortymentu do listy produktów dopuszczonych do sprzedaży i podawania dzieciom i uczniom.

czytaj więcej »

Pracodawca, który przyjmie pracownika do pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy, nie będzie musiał kierować go na wstępne badania lekarskie. Warunkiem będzie jednak przedstawienie przez pracownika aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy w nowych warunkach.

czytaj więcej »

Związek Nauczycielstwa Polskiego od początku miał wątpliwości co do wprowadzenia w szkołach asystenta. Gdy jednak stało się to faktem, staje w jego obronie i chce, aby stanowisko to znalazło się na liście stanowisk pracowników samorządowych z przynależnymi im uprawnieniami i wynagrodzeniem.

czytaj więcej »

wiper-pixel