Pismo przekazujące projekt arkusza organizacyjnego organizacji związkowej

Dyrektor szkoły lub przedszkola przekazuje arkusz organizacji szkoły lub przedszkola do zaopiniowania organizacjom związkowym.

Pismo przekazujące projekt arkusza organizacyjnego organowi prowadzącemu

Dyrektor szkoły lub przedszkola przekazuje arkusz organizacji szkoły lub przedszkola, zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe, w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku organowi prowadzącemu szkołę lub przedszkole.

Uchwała rady szkoły/rady pedagogicznej w sprawie zmian w statucie szkoły (dotyczy utworzenia nowego stanowiska kierowniczego)

Statut musi przewidywać funkcjonowanie danego stanowiska kierowniczego w szkole. Jeśli w statucie brak jest stosownych zapisów w tej kwestii, wówczas dyrektor powinien doprowadzić do podjęcia przez radę pedagogiczną stosownej uchwały w sprawie zmiany statutu.

wiper-pixel