Skierowanie na badania lekarskie przed urlopem dla poratowania zdrowia

Dyrektor szkoły na pisemny wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia wydaje skierowanie na badanie lekarskie przeprowadzane przez uprawnionego lekarza.

Decyzja w sprawie udzielenia dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla niepełnosprawnego pracownika

Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla niepełnosprawnego powinien zostać ujęty w planie urlopów. Jeżeli w szkole nie tworzy się planu urlopów, wówczas termin urlopu powinien zostać uzgodniony z nauczycielem. Uzgodnienie może polegać na złożeniu stosownego wniosku przez pracownika i udzieleniu urlopu w odpowiedzi na ten wniosek przez dyrektora, choć oczywiście nie jest to jedyna forma realizacji tego uprawnienia.

Decyzja w sprawie udzielenia zwolnienia z pracy dla pracownika niepełnosprawnego

Pracownikom zakwalifikowanym do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności należy udzielić płatnego zwolnienia z pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

Informacja o zmianie wymiaru urlopu wypoczynkowego dla pracownika z umiarkowanym/znacznym stopniem niepełnosprawności

Kolejnym świadczeniem przysługującym z tytułu niepełnosprawności jest dodatkowy urlop wypoczynkowy. Tak jak obniżka norm czasu pracy, przysługuje on wyłącznie osobom z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Urlop ten przysługuje w wymiarze 10 dni roboczych na rok kalendarzowy. Prawo do tego urlopu nabywa się dopiero po przepracowaniu roku po dniu wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. O zmianie tej należy pracownika poinformować na piśmie.

wiper-pixel