WYDANIE ONLINE

Późne dostarczenie dokumentów powiększających staż pracy nie pozbawi pracownika prawa do wyższej nagrody, chyba że uległa ona przedawnieniu. W przeciwnym razie dyrektor musi się liczyć z koniecznością uiszczenia odsetek za niewypłacenie nagrody w terminie. Może się jednak od nich wybronić, szczególnie gdy podwładny celowo zwlekał z udokumentowaniem stażu pracy.

czytaj więcej »

Do 31 marca dyrektor musi złożyć do organu prowadzącego sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na doskonalenie zawodowe nauczycieli w poprzednim roku budżetowym. Jeżeli organ prowadzący opracował wzór sprawozdania, zadanie jest ułatwione. W przeciwnym razie dyrektor musi samodzielnie opracować ten dokument.

czytaj więcej »

Minister pracy podał kwotę ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na 2015 rok. Od nadwyżki przychodów pracownika, liczonych narastająco od początku roku ponad kwotę ograniczenia, nie nalicza się składek na te ubezpieczenia. Limit ten będzie nieco wyższy niż w tym roku.

czytaj więcej »

Obowiązek zapewnienia dowozu dzieci do i ze szkoły należy do jednostki samorządu terytorialnego – niezależnie od tego, kto jest organem prowadzącym. Nawet gdy szkołę prowadzi osoba fizyczna, nie można delegować na nią tego zadania. Tym bardziej wydatki na ten cel nie mogą pochodzić z dotacji. Tak wynika ze stanowiska RIO w Kielcach.

czytaj więcej »

Zaostrzenie przepisów dotyczących nadzoru pedagogicznego, kompleksowe regulacje dotyczące oceniania uczniów, możliwość zwiększenia limitu uczniów w klasach I–III oraz zmiana zasad zatrudniania nauczycieli do realizacji projektów unijnych – to główne punkty nowelizacji ustawy o systemie oświaty, których część zacznie obowiązywać z końcem marca 2015 roku.

czytaj więcej »

Godziny nauczania indywidualnego można przydzielić w ramach pensum, godzin ponadwymiarowych lub odrębnej umowy. Wybór formy zależy od wymiaru zatrudnienia nauczyciela i potrzeb szkoły. W każdym wypadku dodatkowe godziny należy  przydzielić w taki sposób, aby łatwo można było je odebrać, gdy organizacja nauczania indywidualnego przestanie być konieczna.

czytaj więcej »

wiper-pixel