WYDANIE ONLINE

Arkusz organizacji jest podstawowym dokumentem determinującym zasady funkcjonowania szkoły, który określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym. Od 2017 r. obowiązuje nowa procedura sporządzania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych. Doprecyzowano również, jakie elementy powinny znaleźć się w arkuszu. Poznaj najważniejsze reguły sporządzania i akceptacji arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2018/2019.

czytaj więcej »

O powierzeniu funkcji dyrektora szkoły decyduje co oczywiste organ prowadzący. Natomiast obsada pozostałych stanowisk kierowniczych w szkole, w szczególności stanowiska wicedyrektora, leży już w kompetencji samego dyrektora. Dyrektor musi pamiętać nie tylko o tym, by dobrać sobie odpowiednich współpracowników, ale także o dopełnieniu wszystkich formalności.

czytaj więcej »

Szkoła, tak jak każdy pracodawca, może prędzej czy później stać się pozwanym przed sądem pracy. Powództwo przeciwko szkole może wytoczyć np. zwolniony pracownik, który nie zgadza się ze wskazaną w wypowiedzeniu przyczyną zakończenia stosunku pracy, bądź też pracownik, który uważa, że szkoła nie wypłaciła należnego mu świadczenia ze stosunku pracy. Może także zajść potrzeba wytoczenia powództwa w imieniu szkoły, np. o odszkodowanie za zniszczenie mienia szkoły przez pracownika, czy o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia. Wbrew powszechnemu mniemaniu, większe znaczenie dla postępowania mają pisma, a nie wypowiedzi ustne stron. Dyrektor szkoły nie zawsze może mieć możliwość skorzystania z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Warto więc poznać praktyczne informacje na temat najważniejszych pism i wniosków w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy.

czytaj więcej »

MEN przedstawił projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. W projekcie przewidziane są podwyżki minimalnego wynagrodzenia nauczycieli. Stawki wzrosną o 5 %.

czytaj więcej »

Jak wiadomo, 1 stycznia 2018 r. weszły w życie poważne zmiany w Karcie Nauczyciela, w szczególności w zakresie urlopu dla poratowania zdrowia i urlopu wypoczynkowego. Nieco w cieniu tych zmian pozostawała inna nowość, dość istotna dla dyrektorów. Otóż na dyrektorów nałożono nowy obowiązek zwiększenia wymiaru zajęć nauczyciela z ograniczonym zatrudnieniem, jeżeli tylko w szkole powstanie taka możliwość.

czytaj więcej »

Po stosunkowo długim oczekiwaniu, w dniu 24 stycznia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. Udzielanie urlopu dla poratowania zdrowia w związku z chorobą na nowych zasadach w końcu stało się możliwe.

czytaj więcej »

Pytanie: 31 sierpnia 2018 roku nauczycielom w stopniu kontraktowego i mianowanego upłynie odpowiednio 2-letni i roczny okres karencji od uzyskania poprzedniego stopnia awansu zawodowego. Czy w takim razie już 1 września 2018 r. mogą rozpocząć staż na wyższy stopień awansu zawodowego?

czytaj więcej »

Pytanie: W skardze złożonej do Państwowej Inspekcji Pracy przez nauczycieli zawarto treści, które zdaniem dyrektora mogą zostać uznane za naruszenie jego dóbr osobistych. Dyrektor chce rozważyć wystąpienie do sądu cywilnego o zadośćuczynienie, musi jednak znać imiona i nazwiska osób, które złożyły skargę. Czy Państwowa Inspekcja Pracy udostępni mu takie dane?

czytaj więcej »

Pytanie: Doradca zawodowy w szkole podstawowej musi zrealizować 10 godzin przedmiotu w ciągu roku szkolnego. W jaki sposób najlepiej go zatrudnić?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel liceum ogólnokształcącego zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć od początku roku szkolnego przebywa na kolejnych zwolnieniach lekarskich, trwających zawsze od poniedziałku do piątku. Przerwy obejmują weekendy, a także okres świąteczny i ferie zimowe. Czy zwolnienia lekarskie przerywane na czas dni wolnych od pracy można sumować i po 182 dniach choroby rozwiązać umowę o pracę?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielowi można udzielić urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie skierowania na rehabilitację leczniczą do szpitala uzdrowiskowego w systemie stacjonarnym w ramach prewencji rentowej ZUS? Jak należy rozumieć potwierdzenie skierowania na leczenie uzdrowiskowe przez NFZ?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak wiadomo, powodu śmierci babci nauczycielowi przysługuje urlop okolicznościowy w wymiarze 1 dnia. Niemniej jednak żaden przepis nie wskazuje, w jakim czasie należy ten urlop wykorzystać. Śmierć babci nastąpiła w okresie, w którym nauczyciel zatrudniony w przedszkolu wykorzystuje urlop wypoczynkowy. Czy nauczyciel może ubiegać się o urlop okolicznościowy po zakończeniu ferii?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik szkoły zwrócił się z żądaniem wydania kserokopii wszystkich dokumentów zgromadzonych w jego aktach osobowych. Czy dyrektor musi przychylić się do tego żądania?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy po wejściu w życie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) należy przygotować dla pracowników szkoły nowe druki oświadczeń o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w szkole ponadgimnazjalnej powinien być wprowadzony kodeks etyki dla pracowników niepedagogicznych? Czy pracownicy powinni podpisać oświadczenia o zapoznaniu się z tym kodeksem?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniony na stanowisku obsługowym podjął studia zaoczne na kierunku budownictwo. Trudno oczekiwać, by ukończenie tych studiów dawało mu dodatkowe kwalifikacje przydatne dla szkoły. Czy pracownikowi będzie przysługiwał urlop szkoleniowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica zmarła w marcu 2018 r. Jej syn w lutym ukończył 25 lat. Pozostaje też jeszcze jej małżonek. Czy syn będzie miał prawo do odprawy pośmiertnej?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielowi, który w trakcie ferii zimowych został powołany do czynnej służby wojskowej, a po jej odbyciu złożył wniosek o wypłatę odprawy, taka odprawa się należy? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor szkoły nałożył na nauczyciela – bibliotekarza biblioteki szkolnej obowiązek opieki nad uczniami podczas wycieczki do biblioteki narodowej. Czy za opiekę nad uczniami nauczycielowi należy wypłacić dodatkowe wynagrodzenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 września 2018 r. dyrektor chce zatrudnić w szkole nową osobę na stanowisku nauczyciela. Problem w tym, że jedyny kandydat na to stanowisko nie ma przygotowania pedagogicznego. Jakie wynagrodzenie będzie przysługiwało takiej osobie?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracodawca ma obowiązek wydawania pracownikom pasków wynagrodzeń?

czytaj więcej »

wiper-pixel