WYDANIE ONLINE

Już niebawem rozpocznie się ruch kadrowy nauczycieli przed rokiem szkolnym 2018/2019. Konieczne będą intensywne działania dyrektorów zwłaszcza w gimnazjach i szkołach z klasami gimnazjalnymi, w których znacząco zmaleje liczba godzin zajęć. Nasi Czytelnicy to w znakomitej większości osoby doskonale znające przepisy prawa pracy. Niemniej jednak nie w każdym przypadku taka znajomość będzie wystarczająca. Wiele przepisów budzi bowiem wątpliwości interpretacyjne, w szczególności w przypadku gimnazjów i szkół z klasami dotychczasowego gimnazjów. Mając to na uwadze, przedstawiamy praktyczne rozwiązania najtrudniejszych problemów, z jakimi będą mierzyć się dyrektorzy w ruchu kadrowym w 2018 r.

czytaj więcej »

Opracowanie kryteriów doboru do zwalniania nauczycieli, choć nie jest obowiązkowe, to jednak zdecydowanie ułatwi podejmowanie trudnych czynności kadrowych w okresie ruchu służbowego. Prawidłowo sformułowane kryteria pozwalają na uniknięcie decyzji krzywdzących i niesprawiedliwych, a co za tym idzie, minimalizują ryzyko przegranej w sądzie pracy. Żaden przepis nie wskazuje ani procedury tworzenia kryteriów, ani sposobu ich zredagowania. Nie oznacza to jednak całkowitej swobody dyrektora. Opracowane kryteria powinny być usprawiedliwione, obiektywne i niedyskryminujące. Warto też, aby rzeczywiście różnicowały  sytuację nauczycieli. Jak opracować wzorcowe kryteria doboru do zwalniania? Poznaj naszą propozycję.

czytaj więcej »

W przypadku podejrzenia choroby zawodowej w szkole dyrektor ma obowiązek powiadomienia odpowiednich podmiotów o takim podejrzeniu. Jeśli zaś choroba zawodowa zostanie stwierdzona, wówczas konieczne jest w szczególności wdrożenie działań zapobiegawczych, usunięcie czynników powstania choroby i jej zarejestrowanie. Sprawdź, jakie kroki podjąć w związku wystąpieniem choroby zawodowej, aby nie narazić się na odpowiedzialność względem pracownika i kary ze strony Państwowej Inspekcji Pracy.

czytaj więcej »

W wyniku zeszłorocznej nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych konieczne stało się wydanie nowego rozporządzenia określającego zasady wynagradzania tych pracowników. Wprawdzie większość przepisów będzie powtórzeniem dotychczasowych regulacji, niemniej jednak doprecyzowane jednak zostaną m.in. zasady ustalania prawa do nagrody jubileuszowej, dodatku stażowego i odprawy emerytalnej.

czytaj więcej »

Począwszy od 1 stycznia 2019 r. okres przechowywania dokumentacji pracowniczej zostanie skrócony do 10 lat. Zmiana ta nie obejmie jednak wszystkich umów o pracę. Poza tym w niektórych przypadkach okres ten będzie mógł zostać wydłużony. Zmiana została przewidziana w ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją, którą podpisał Prezydent RP.

czytaj więcej »

Poznaliśmy projekt nowego rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Wiadomo już, że czekają nas zmiany m.in. skrócenie terminu na złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, zmniejszenie liczby dokumentów składanych wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie awansu zawodowego, a także dodanie praktycznego modułu do postępowań na wyższe stopnie awansu.

czytaj więcej »

Nie można wykluczyć, że z dniem 1 września 2018 r. zaplanowane zostały kolejne przekształcenia gimnazjów w szkoły innego typu albo włączenia gimnazjów do takich szkół. W takiej sytuacji należy pamiętać o obowiązku poinformowania wszystkich pracowników szkoły o transformacji szkoły.

czytaj więcej »

W ślad za zmianami w Karcie Nauczyciela w zakresie oceny pracy opublikowane zostało nowe rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego. Uwagę zwracają przede wszystkim nowe kryteria oceny i ustalanie stopnia ich spełnienia. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2018 r.

czytaj więcej »

MEN wyraźnie zintensyfikował prace legislacyjne w zakresie ogólnie pojmowanego prawa oświatowego. Znowelizował również rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli. Nowelizacja jest podyktowana zmianami w zakresie urlopów wypoczynkowych kadry kierowniczej.

czytaj więcej »

Po stosunkowo długim oczekiwaniu, z dniem 1 kwietnia 2018 r.  w życie weszło podpisane 26 marca rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od prac. Nowelizacja przewiduje wzrost płac nauczycieli i wiąże się z koniecznością wyrównania wynagrodzenia za kwiecień 2018 r.

czytaj więcej »

W poprzednim numerze przedstawiliśmy procedurę sporządzania i zatwierdzania arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2018/2019. Tymczasem okazało się, że MEN zmodyfikował niektóre terminy w tej procedurze. Nowelizacja rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli weszła w życie 10 kwietnia 2018 r., co oznacza, że ma zastosowanie do arkuszy organizacyjnych opracowywanych na rok szkolny 2018/2019.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor szkoły musi przebywać na terenie szkoły przez 8 godzin dziennie? Co dokładnie oznacza nienormowany czas pracy dla dyrektora szkoły?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel dyplomowany zatrudniony na podstawie mianowania w szkole podstawowej specjalnej posiada wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym na kierunku pedagogika z dopiskiem: w zakresie pedagogiki specjalnej, specjalność: resocjalizacja. Poza tym ukończył studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki i metod korekcyjno-kompensacyjnych. Wizytator kuratorium oświaty zakwestionował kwalifikacje nauczyciela do pracy w oddziałach edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym. Czy słusznie?

czytaj więcej »

Pytanie: W szkole podstawowej zatrudnionych 4 nauczycieli języka niemieckiego. Nie ma dla wszystkich pensum. Czy można zmniejszyć liczbę godzin osobie podlegającej ochronie związkowej, skoro wymiar zajęć będzie zmniejszony również pozostałym germanistom?

czytaj więcej »

Pytanie: Niedługo zakończy się okres urlopu rodzicielskiego nauczyciela. Czy dyrektor musi przydzielić mu dotychczasowe stanowisko pracy, czy też może je zmienić?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie napoje należy zapewnić pracownikom szkoły?

czytaj więcej »

Pytanie: Którym pracownikom należy zapewnić nieodpłatne posiłki?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy obowiązkiem dyrektora szkoły jest zapewnienie sprzątaczkom specjalnego pomieszczenia na spożywanie posiłków?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor szkoły musi zapewnić mleko dla palacza c.o.?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownikom szkoły przysługuje nieodpłatnie ręcznik i mydło?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielowi w trakcie urlopu dla poratowania zdrowia upływa 30 lat pracy. Czy przysługuje mu prawo do nagrody jubileuszowej? Jakie składniki wchodzą do podstawy wymiaru nagrody?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel wygaszanego gimnazjum zastanawia się, czy przyjąć propozycje ograniczenia zatrudnienia, czy też odmówić jej przyjęcia i zgodzić się na przeniesienie w stan nieczynny, a może sprzeciwić się również przeniesieniu w stan nieczynny. Jaki wpływ będą miały poszczególne decyzje nauczyciela na wysokość odprawy?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel wygaszanego gimnazjum zastanawia się, czy przyjąć propozycje ograniczenia zatrudnienia, czy też odmówić jej przyjęcia i zgodzić się na przeniesienie w stan nieczynny, a może sprzeciwić się również przeniesieniu w stan nieczynny. Jaki wpływ będą miały poszczególne decyzje nauczyciela na wysokość odprawy?

czytaj więcej »

Pytanie: Z nauczycielem szkoły podstawowej rozwiązano stosunek pracy z dniem 20 kwietnia 2018 r. za porozumieniem stron. Co z pensją wypłaconą mu za kwiecień? Czy należy żądać od nauczyciela zwrotu części pensji?

czytaj więcej »

Pytanie: 10 dni temu w liceum ogólnokształcącym zatrudniono pracownika w sekretariacie. Dziś pracownik zachorował. Czy w związku z tym nabywa on prawo do zwolnienia lekarskiego?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciele szkoły podstawowej są uprawnieni do świadczenia urlopowego. Takiego prawa nie mają natomiast pracownicy niepedagogiczni. Czy należy „wyrównać” sytuację socjalną wszystkich pracowników, przyznając w regulaminie ZFŚS dofinansowanie do wypoczynku tylko pracownikom niepedagogicznym?

czytaj więcej »

wiper-pixel