WYDANIE ONLINE

Wśród pracowników szkół bardzo często można spotkać się ze stwierdzeniem, iż z mobbingiem „nie da się nic zrobić” – sprawy sądowe trwają długo, są trudne do udowodnienia, a „poza sądem już nikt nie może nam pomóc”. Sprawdzamy, jak przeciwdziałać mobbingowi zarówno od strony organizacyjnej, jak i indywidualnie.

czytaj więcej »

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 października 2012 r. przywrócił prawo do dnia wolnego za święto przypadające w innym dniu niż niedziela. W tym roku 2 święta – 3 maja i 1 listopada przypadają w sobotę. Wolne można odebrać do końca okresu rozliczeniowego. Nie każdy jednak skorzysta z tego uprawnienia.

czytaj więcej »

Wystarczy mieć umowę zawartą zgodnie z organizacją pracy szkoły, by dostać trzynastkę mimo nieprzepracowania 6 miesięcy. Problem w tym, że przepisy nie wyjaśniają, kiedy można uznać, że umowa jest zgodna z organizacją pracy szkoły. Wątpliwości wyjaśnia jednak Ministerstwo Edukacji Narodowej.

czytaj więcej »

Co roku po zakończeniu ferii do dyrektorów trafią podania nauczycieli w sprawie udzielenia im uzupełniającego urlopu wypoczynkowego. Nadal panuje bowiem przekonanie, że zwolnienie lekarskie, urlop dla poratowania zdrowia czy inna usprawiedliwiona nieobecność w czasie zimowego wypoczynku uprawnia  do odebrania urlopu.

czytaj więcej »

Pytanie: W styczniu 2014 roku nauczyciel zwrócił się o udzielenie mu dnia wolnego w dniu 25 stycznia 2014 r. (jest wychowawcą w internacie) za udział w wycieczce w swoim wolnym dniu, która odbyła się 11 stycznia 2013 r. Czy nauczyciel może się ubiegać o dzień wolny za udział w wycieczce, która była w poprzednim roku szkolnym?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy szkoła zobowiązana jest do oddania uczniowi zajęć nauczania indywidualnego, które nie odbyły się z powodu usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela, np. poświadcza je zwolnienie lekarskie? Sytuacja dotyczy ucznia I klasy publicznej szkoły ponadpodstawowej.

czytaj więcej »

Senat nie przyznał pracownikom zatrudnionym w kolegiach nauczycielskich prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Powodem jest fakt, iż kolegia stają się częściami uczelni wyższych, co dla ich pracowników wiąże się z otrzymaniem korzystnych uprawnień emerytalnych.

czytaj więcej »

Projekt nowelizacji Kodeksu karnego, który wprowadza wymóg legitymowania się zaświadczeniem o niekaralności przez wychowawców i kierowników szkolnych obozów, wycieczek i kolonii, jest już w Sejmie. Obecnie zajmuje się nim jedna z komisji.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka języka polskiego zatrudniona na czas nieokreślony na podstawie mianowania w pełnym wymiarze zajęć przebywa na urlopie macierzyńskim. Od 1 września 2014r. ze względu na mniejszą liczbę klas I mogę jej zapewnić jedynie 15 godzin z języka polskiego. Chciałabym przydzielić jej do pełnego wymiaru pensum 3 godziny z wychowania fizycznego (nauczycielka posiada kwalifikacje do nauczania tego przedmiotu). Czy mogę tak zrobić, powiadamiając nauczycielkę do 30 maja o planowanych zmianach, czy postąpić inaczej?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel był zobowiązany do odbycia dodatkowego stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. W trakcie jego realizacji zachorował i był nieobecny w pracy przez ponad rok. Czy musi odbyć staż od nowa w całości, czy w wymiarze tych dodatkowych 9 miesięcy.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciele powinni podpisywać listę obecności, przychodząc do pracy? Czy szkoła ma prowadzić karty ewidencji czasu pracy nauczycieli?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony jest na świetlicy szkolnej w wymiarze 26/26, ma również uprawnienia do nauczania wczesnoszkolnego, dlatego często przydziela się mu zastępstwa w edukacji wczesnoszkolnej. Jak powinien mieć rozliczane zastępstwa: z wymiaru 26/26 czy 18/18?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy szkoła, do której nauczyciel został przeniesiony w trybie art. 18 lub art. 19 Karty Nauczyciela, nalicza odpis na ZFŚS za tego nauczyciela?

czytaj więcej »

Pytanie: Katechetka rozpoczęła w listopadzie 2013 roku na własną rękę kurs „Edukacja i rewalidacja ucznia niepełnosprawnego". W grudniu 2013 zwróciła się do dyrektora szkoły z prośbą o wyrażenie zgody na uczestnictwo w kursie i ją otrzymała. Czy skoro szkoła nie kierowała katechetki na kurs, to należy się jej urlop szkoleniowy i dofinansowanie do kursu?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy na nauczycieli, którzy uzupełniają etat w naszej szkole, należy dokonywać odpisu na ZFŚS?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel, któremu dyrektor udzielił jednodniowego urlopu z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem (art. 188 Kodeksu pracy), może w tym dniu sprawować funkcję eksperta w komisji do spraw awansu zawodowego nauczyciela?

czytaj więcej »

Pytanie: Kucharka zatrudniona w szkole od 20 lat ma wykształcenie podstawowe. W tym roku planuje przejść na emeryturę. Czy po rozwiązaniu stosunku pracy można ją ponownie zatrudnić na tym samym stanowisku?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak przydzielić odpowiedzialność materialną pracownikowi szkoły, jeżeli sala jest wykorzystywana również przez inne osoby?

czytaj więcej »

Pytanie: W szkole, w dziale księgowym zatrudnione są dwie osoby –główny księgowy i referent ds. płac. W jakim zakresie, tworząc zakresy obowiązków dla tych stanowisk (w tym także w przypadku zastępstw), można powierzyć obowiązki głównego księgowego referentowi ds. płac?

czytaj więcej »

Pytanie: Umowa z pracownikiem zatrudnionym na zastępstwo uległa rozwiązaniu 3 stycznia 2014 r. W tym dniu placówka jest nieczynna, dzień ten został zaś odpracowany. Pierwszy dzień pracy to 7 stycznia. Z jaką datą należy wystawić pracownikowi świadectwo pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła chce zatrudnić pracownika na stanowisku konserwatora na 3/4 etatu. Sporadycznie będzie również pełnił funkcję kierowcy samochodu osobowego. Czy można zatrudnić pracownika jako konserwatora z rozszerzonym zakresem obowiązków kierowcy według potrzeb, np. przewiezienie młodzieży na zajęcia praktyczne?

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej placówce obowiązuje 3-miesięczny okres rozliczeniowy, który zakończył się w grudniu. Czy w tej sytuacji pracownicy obsługi powinni wykorzystać wolne za nadgodziny do końca okresu rozliczeniowego, czy mogą je wykorzystać w okresie poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu, np. za rok 2013 wokresie urlopowym lipiec – sierpień 2014 r.? Jeśli tak, to jak udokumentować chęć wykorzystania wolnego dopiero w następnych okresach rozliczeniowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Jaką podstawę prawną należy wpisać, udzielając zaległego urlopu wypoczynkowego po urlopie rodzicielskim dla pracownika administracji?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka oświatowa pobiera opłaty za naukę w systemie zaocznym. W przypadku opóźnień naliczane są odsetki za zwłokę. W uzasadnionych przypadkach należności te nie są naliczane lub zostają umorzone, rozkładane na raty lub odraczane. Czy wartość nienaliczonych odsetek stanowi dla ucznia przychód, w związku z czym należy wystawić słuchaczowi PIT-8C?

czytaj więcej »

Pytanie: Budynek szkoły użytkowany jest przez inną jednostkę budżetową (gimnazjum) oraz stołówkę. Placówka otrzymuje zbiorcze faktury za zużycie gazu oraz energii elektrycznej, a następnie wystawia najmującym podmiotom noty obciążeniowe, zmniejszając swoje wydatki o zwroty. Jak ewidencjonować tego rodzaju operacje?

czytaj więcej »

Pytanie: Czym różni się choroba przewlekła od długotrwałej? Czy zaświadczenie lekarskie stwierdzające chorobę przewlekłą uprawnia do otrzymania zapomogi zwolnionej od podatku?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony w dwóch szkołach łącznie w wymiarze przekraczającym etat. W roku szkolnym 2013/2014 w podstawowym miejscu pracy, w którym ma prawo do 20% dodatku stażowego, przebywa na urlopie bezpłatnym. Czy w związku z urlopem bezpłatnym, w dodatkowym miejscu zatrudnienia, powinien otrzymywać dodatek stażowy w pełnej wysokości (tj. 20%)?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka przez cały 2013 r. była nieobecna w pracy z powodu kolejno: zwolnienia lekarskiego, urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego. Czy w tej sytuacji należy wypłacić trzynastkę za 2013 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel będący od 1 września 2013r. w stanie nieczynnym dostaje pełną 13 pensję, czy tylko za 8 miesięcy?

czytaj więcej »

Pytanie: Organizacja związkowa dostarczyła pracodawcy kserokopię Deklaracji członkowskiej, w której istnieje następujący zapis: „Wyrażam zgodę na potrącanie przez pracodawcę z mojego wynagrodzenia składek członkowskich w wysokości przyjętej w Uchwale Finansowej Związku”. Deklaracja opatrzona jest datą i podpisem pracownika. Czy kserokopia takiego dokumentu jest dla pracodawcy podstawą do dokonywania comiesięcznych potrąceń z wynagrodzenia pracownika, czy oświadczeniem złożonym wobec związku zawodowego, nieuprawniającym pracodawcę do dokonywania ww. potrąceń składek związkowych?

czytaj więcej »

W naszej szkole dokumentujemy wszelkie zaniedbania czy nieprawidłowości w pracy pracowników notatkami służbowymi. Zwykle podpisuje je dyrektor lub wicedyrektor i umieszcza w teczce akt osobowych danego pracownika.  Jest to bardzo pomocne szczególnie przy ocenie pracy poszczególnych osób. Czy postępujemy prawidłowo, gromadząc takie notatki w dokumentacji kadrowej?

czytaj więcej »

Wniosek urlopowy i orzeczenie lekarskie nie gwarantują nauczycielowi urlopu zdrowotnego. Dyrektor może bowiem przesunąć termin rozpoczęcia urlopu lub całkowicie go zablokować. Wszystko zależy od tego, jak uzasadni swoje odwołanie od orzeczenia lekarskiego zalecającego urlop zdrowotny i czy spełni wszystkie wymogi formalne.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownik na stanowisku kierowcy (bus szkolny) może odmówić polecenia służbowego wyjazdu w dzień wolny od pracy, tj. sobotę lub niedzielę? Czy wolno mu żądać za ten czas wynagrodzenia pieniężnego zamiast dnia wolnego?

czytaj więcej »

wiper-pixel