WYDANIE ONLINE

Za niskie pensje nauczycielskie wypłacone w 2012 r., do końca stycznia należy wyrównać wypłacając dodatek uzupełniający. W niektórych szkołach niedoszacowanie pensji nauczycielskich bywa tak duże, że kwoty wyrównań przekraczają kilkanaście tysięcy złotych. Tak wysokie dodatki mogą przyprawić o zawrót głowy nie tylko nauczycieli, ale przede wszystkim organy prowadzącego, które muszą na ten cel zabezpieczyć środki finansowe. Dobra wiadomość jest taka, że niedoszacowanie pensji można zminimalizować, podwyższając poszczególne składniki nauczycielskiej pensji, a także stosując inne, sprawdzone w wielu szkołach metody. O tym, jak to zrobić piszemy dalej, po drodze pokazując, jak liczyć dodatek uzupełniający za 2012 r.

czytaj więcej »

Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć – niezależnie od tego, czy ma przydzielone godziny ponadwymiarowe, czy też nie – musi zrealizować 1 lub 2 godziny karciane tygodniowo. Proporcjonalną do wymiaru zatrudnienia liczbę godzin karcianych musi realizować także nauczyciel pracujący na niepełnym etacie. Z kolei dyrektor po zakończeniu I półrocza musi rozliczyć nauczycieli z godzin karcianych i ewentualnie zobowiązać ich do odpracowania tych, które nie zostały zrealizowane. O tym, jak prawidłowo rozliczyć godziny karciane i kiedy można zwolnić nauczyciela z konieczności ich odpracowania piszemy dalej.

czytaj więcej »

Pytanie: W szkole na stanowisku kierownika szkolenia praktycznego zatrudniona jest osoba, która od 5 lat przebywa na: urlopie macierzyńskim, wychowawczym, zdrowotnym. Czy tak długi czas nieobecności jest podstawą do odwołania z pełnionej funkcji? I czy ewentualnie w arkuszu organizacyjnym można zaplanować zmianę na tym stanowisku?

czytaj więcej »

Pytanie: Przy każdym, nawet ponownym zatrudnieniu nauczyciela, także wtedy gdy umowy są zawierane bezpośrednio po sobie, nauczyciel musi przedstawić aktualne zaświadczenie o niekaralności. Dlaczego tak jest? Przecież, w przypadku zawierania umów bezpośrednio po sobie, nauczyciele ci pozostają nieprzerwanie w stosunku pracy ze szkołą, tj. nauczyciele zatrudnieni na czas nieokreślony lub na podstawie mianowania. A ci drudzy, nie muszą przedstawiać rokrocznie zaświadczeń z KRK.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka mianowana przebywała w głównym miejscu pracy na zwolnieniu lekarskim – opieka nad dzieckiem. Jednakże w tym czasie, w ramach dodatkowego zatrudnienia, świadczyła pracę w ramach umowy zlecenia w jednej z sąsiednich szkół. Jakie konsekwencje powinien wyciągnąć wobec niej główny pracodawca?

czytaj więcej »

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy zmieniającej Kodeks pracy w zakresie zasad udzielania urlopu wychowawczego. Maksymalny wymiar urlopu nadal będzie wynosił 36 miesięcy i aby z niego skorzystać w całości, każdy z rodziców będzie musiał wykorzystać swoją miesięczną jego część.

czytaj więcej »

W jednej z ostatnich aktualizacji pisaliśmy o niepokojącej praktyce niektórych organów prowadzących, które polecały dyrektorom podległych placówek odwoływanie się od orzeczeń lekarskich zalecających nauczycielom urlop dla poratowania zdrowia. Skargi nauczycieli w tej sprawie trafiły do MEN, które wyraźnie zaznaczyło (co wynika z przepisów Karty Nauczyciela), że ingerencja organu prowadzącego w udzielanie urlopu zdrowotnego jest niezgodna z przepisami, organ prowadzący nie bierze bowiem udziału w procedurze udzielania urlopu dla poratowania zdrowia. Praktyka ingerowania w nauczycielski urlop zdrowotny sięga jednak dalej, dlatego jedna ze spraw dotycząca tego uprawnienia znajdzie swój finał w Europejskim Trybunale Praw Człowieka.

czytaj więcej »

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy zmieniającej przepisy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym. Wygląda na to, że ustawa nie zwolni z obowiązku wypracowania „trzynastki” m.in. osób, które korzystały z dni opieki nad dzieckiem do lat czternastu czy zwolnienia na chore dziecko. „Trzynastkę” za 2012 r. otrzymają jednak bez wątpienia osoby, które nie mogły wypracować min. 6 miesięcy ze względu na korzystanie z urlopu macierzyńskiego.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel dyplomowany został zatrudniony za zgodą kuratora oświaty w związku z brakiem kwalifikacji. W grudniu 2012 r.  uzyskał wymagane kwalifikacje. Co w tej sytuacji zrobić?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy aby zapewnić godziny pensum dla nowego dyrektora szkoły, można w trakcie roku szkolnego sporządzić aneks do arkusza organizacji i odebrać lub zmniejszyć wymiar godzin ponadwymiarowych przyznanych nauczycielom?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka zatrudniona przez mianowanie chce skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia od lutego 2013 r. Aktualnie ubiega się o adopcję dziecka do lat 7. Czy jeśli w trakcie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia dopełni formalności adopcyjnych i będzie chciała skorzystać z urlopu na prawach urlopu macierzyńskiego, to urlop dla poratowania zdrowia zostanie przerwany na czas urlopu macierzyńskiego? Czy może, jeśli jej stan zdrowia na to pozwoli, powinna zrezygnować w trakcie z urlopu dla poratowania zdrowia i skorzystać z urlopu na prawach urlopu macierzyńskiego na adoptowane dziecko?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownicy administracji i obsługi szkoły są zobowiązani do przedstawiania przed zatrudnieniem zaświadczeń o niekaralności, czy wystarczy, że złożą oświadczenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można zatrudnić pracownika niepedagogicznego na podstawie umowy zlecenia? Osoba ta miałaby się wdrożyć w zagadnienia płacowe szkoły, gdyż pracownik działu płac wkrótce odejdzie na emeryturę.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownicy administracji i obsługi szkoły są zobowiązani do przedstawiania przed zatrudnieniem zaświadczeń o niekaralności, czy wystarczy, że złożą oświadczenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniliśmy pracownika emeryta na zastępstwo na okres niepełnego miesiąca. Osoba ta nie przedstawiła żadnych dokumentów potwierdzających jakikolwiek staż pracy (złożyła zaświadczenie o pobieraniu emerytury). W jaki sposób ustalić prawo do urlopu wypoczynkowego? Czy można uznać, że jest to jego pierwsza praca w życiu i nie wypłacać ekwiwalentu?

czytaj więcej »

Pytanie: W grudniu pracownik został przywrócony do pracy na mocy ugody sądowej. W sierpniu otrzymał świadectwo pracy w związku z upływem okresu wypowiedzenia. Co teraz zrobić z tym świadectwem pracy?

czytaj więcej »

W skargach napływających do Rzecznika Praw Obywatelskich pojawił się problem ustalania długości stażu pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze jako warunku niezbędnego do nabycia prawa do emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze uregulowanego w art. 184 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W związku z rozbieżnością poglądów w tym zakresie pomiędzy Sądem Najwyższym, a ZUS, Rzecznik zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony w 4 szkołach w wymiarze 0,125 w każdej (łącznie 0,5 etatu). Jedna z tych szkół podlegają jednak innemu organowi prowadzącemu. Czy nauczycielowi należy wypłacać dodatek wiejski we wszystkich szkołach?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dofinansowanie kształcenia zawodowego nauczycieli bez skierowania korzysta ze zwolnienia z opodatkowania i oskładkowania? Szkoła dofinansowuje koszty dokształcania ze środków wyodrębnionych w budżetach organu prowadzącego szkołę w wysokości 1% planowanych środków przyznanych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na podstawie art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela.

czytaj więcej »

Pytanie: Z dniem 31 grudnia nauczyciel nabył prawo do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy. Czy można taką nagrodę wypłacić 1 stycznia, gdyż zwiększy się podstawa do wypłaty o dodatek stażowy w wysokości 20%?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik pod koniec 2012 r. (od 27 grudnia) planuje urlop obejmujący okres 14 dni, po to aby zgodnie z regulaminem ZFŚS otrzymać tzw. wczasy pod gruszą. Czy pracodawca może odmówić wypłacenia tego świadczenia, skoro urlop skończy się w 2013 r., a zgodnie z regulaminem uprawniony do świadczeń z ZFŚS ma prawo do otrzymania tzw. wczasów pod gruszą raz w roku kalendarzowym?

czytaj więcej »

Opis sytuacji: W szkole ponownie zatrudniono pracownika, z którym rozwiązano stosunek pracy. Dyrektor nie założył dla pracownika nowej teczki akt osobowych, ale postanowił kontynuować prowadzenie poprzedniej teczki. Czy działanie dyrektora było właściwe?

czytaj więcej »

Pytanie: W szkole będzie obowiązywać nowa instrukcja kancelaryjna, rzeczowy wykaz akt oraz instrukcja archiwalna. Pracownicy szkoły zobowiązani zostali przez dyrektora do zapoznania się z tymi dokumentami. Czy w aktach osobowych musi znaleźć się informacja o tym?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak określić minimalne wynagrodzenie do ustalania dodatku za pracę w porze nocnej pracownika samorządowego – wg stawek określonych w rozporządzeniu dotyczącym wynagrodzenia pracowników samorządowych czy rozporządzeniu o minimalnym wynagrodzeniu za pracę?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel, który przebywa na urlopie zdrowotnym jest egzaminatorem w ramach egzaminu gimnazjalnego. Czy w czasie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia może sprawdzać prace z egzaminu gimnazjalnego?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła podpisała z firmą umowę darowizny. Darczyńca zobowiązał się przekazać w formie darowizny kwotę w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu dydaktycznego – komputera przenośnego (laptopa). W umowie widnieje zapis „Zgodnie z ustawą z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn, art. 5 obowiązek podatkowy z tytułu niniejszej darowizny ciąży na obdarowanym”. Kwota zostanie przekazana na konto bankowe komitetu rodzicielskiego. Pierwszy raz otrzymaliśmy darowiznę i nie wiemy, czy w takiej sytuacji należy zapłacić podatek od darowizny? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel na cały rok szkolny ma uśredniony etat, np. 18,84, w tym:1)      zarządzanie 15,68.2)      nauczanie indywidualne – 3,16.Za cały etat ma płacone z góry 1 dnia miesiąca, natomiast 30 dnia przy wypłacaniu godzin ponadwymiarowych okazuje się, że nie zrealizował nauczania indywidualnego. Czy w związku z tym wypłacam jako ponadwymiarowe 0,84 – czy też nie wypłacam ze względu na niezrealizowanie?

czytaj więcej »

Po zakończonym postępowaniu na wyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela kopię aktu nadania, będącego podstawą do przeszeregowania płacowego, przechowuje się w aktach osobowych nauczyciela. Nie tylko jednak w aktach osobowych, ale także w dokumentacji szkolnej powinny znaleźć się określone dokumenty związane z przebiegiem awansu zawodowego. Tak jest na przykład z zatwierdzonym planem rozwoju zawodowego oraz sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego. O innych dokumentach z przebiegu awansu, które należy przechowywać w szkole, piszemy dalej.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciele zatrudnieni w szkole prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego są pracownikami samorządowymi? Czy można im przyznać dodatek specjalny i premię uznaniową?

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób rozwiązać wcześniej umowę zlecenia zawartą z nauczycielem? Czy obowiązuje okres wypowiedzenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownicy obsługi urodzonej 29 kwietnia 1972 r. można uznać okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców, teściów, męża w charakterze domownika (zeznania świadków) do stażu pracy i nagrody jubileuszowej? Chodzi o następujące okresy:1)      1 sierpnia 1987 r. – 30 kwietnia 1990 r. – zatrudnienie w zakładzie pracy,2)      1 maja 1990 r. – 7 stycznia 1991 r. – praca w gospodarstwie rolnym rodziców,3)      8 stycznia 1991 r. – 6 marca 1991 r. – okres pobierania zasiłku z PUP,4)      8 kwietnia 1991 r. – 31 lipca 1991 r. – okres pobierania zasiłku z PUP,5)      8 stycznia 1991 r. – 31 lipca 1991 r. – praca w gospodarstwie rolnym teściów –zeznania świadków6)      1 sierpnia 1991 r. – 26 stycznia 1995 r. – praca w gospodarstwie rolnym teściów,7)      2 lutego 1995 r. -12 czerwca 1995 r. - praca w gospodarstwie rolnym rodziców,8)      13 czerwca 1995 r. – 19 kwietnia 1998 r. - praca w gospodarstwie rolnym teściów,9)      10 grudnia 1998 r. – 31 grudnia 1999 r. – zatrudnienie w zakładzie pracy,10)  1 stycznia 2000 r. – 14 marca 2000 r. – zatrudnienie w zakładzie pracy,11)  28 marca 2000 r. – 27 marca 2001 r. okres pobierania zasiłku z PUP,12)  16 listopada 2001 r. – 13 września 2006 r. – zatrudnienie w zakładzie pracy,13)  14 września 2006 r. – obecnie – zatrudnienie w zakładzie pracy.W dniu 20 kwietnia 1998 r. mąż pracownicy został właścicielem tego gospodarstwa, w którym nadal pracują. Z wyliczeń wynika, że staż pracy wynosi ponad 23 lata. Czy należy wypłacić nagrodę za 20 lat pracy czy dopiero za 25 lat? Czy na okres pracy w gospodarstwie musi być poświadczenie o zameldowaniu i opłacone składki w KRUS? Pracownica przedstawiła świadków na okres pobierania zasiłku z PUP.

czytaj więcej »

Zasadą jest, że stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze obsadzane są w drodze konkursu. Przepisy przewidują jednak wyjątek od obowiązku przeprowadzania procedury naborowej, który dotyczy umów na zastępstwo. Jednak zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich taki wyjątek może być niezgodny z Konstytucją.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy związki zawodowe mogą przeprowadzić kontrolę pracowniczej kasy zapomogowo- pożyczkowej w szkole i co oznacza w tym przypadku „nadzór społeczny"”?

czytaj więcej »

wiper-pixel