Zwolnienie bez wypowiedzenia po przekroczeniu okresu zasiłkowego? Nie, jeśli pracownik stawi się w pracy

Pytanie: Pracownica przebywała na zwolnieniu lekarskim przez 6 miesięcy, a następnie na świadczeniu rehabilitacyjnym przez 12 miesięcy. Następnie udzielono jej urlopu wypoczynkowego. W trakcie urlopu pracownica dostarczyła decyzję ZUS o przyznaniu renty z tytułu niezdolności do pracy. Czy dyrektor może zwolnić pracownicę bez wypowiedzenia?

Zmiany w przepisach bhp – obejmą także szkoły

Do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Projekt zawiera również zmiany w zakresie obowiązków bhp pracodawcy, istotne dla pracodawcy oświatowego.

Zgoda na dodatkowe zatrudnienie wymagana natychmiastowo

Pytanie: Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania ograniczono zatrudnienie na rok szkolny 2018/2019. W dniu 25 października 2018 r. nauczycielowi przydzielono pełny wymiar zajęć. Nauczyciel pracuje od 1 września 2018 r., również w innej szkole. Kiedy nauczyciel powinien dostarczyć wniosek o wyrażenie zgody na kontynuację dodatkowego zatrudnienia?

Zatrudnienie w przedszkolu bez przygotowania pedagogicznego – w zakresie zajęć rozwijających zainteresowania

Pytanie: Od 1 grudnia dyrektor zamierza zatrudnić w przedszkolu pracownika z kwalifikacjami nauczyciela, ale bez przygotowania pedagogicznego. W jakim trybie powinien to uczynić?

Zatrudnienie na stanowisku pedagogicznym bez kwalifikacji objęte limitem „33+3”

Pytanie: Czy limit zatrudnienia na czas określony stosuje się też dla osób niebędących nauczycielami zatrudnianych do realizacji obowiązków pedagogicznych?

Zaświadczenie dotyczące pracy w gospodarstwie rolnym wydaje urząd gminy

Pytanie: Nauczyciel udokumentował pracę w gospodarstwie rolnym rodziców zeznaniami dwóch świadków. Urząd gminy nie dysponuje jednak dokumentami potwierdzającymi pracę w gospodarstwie rolnym i nie wydaje zaświadczeń. Czy słusznie?

Urzędnik wyborczy korzysta ze zwolnienia z pracy ale bez prawa do pensji

Pytanie: Nauczyciel został powołany do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego. W związku z pełnioną funkcją miesiącu wrześniu b.r. przebywał 4 dni na szkoleniu wyborczym. Czy za czas szkoleń wyborczych nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie?

Uprawnienia rodzicielskie pracowników oświaty od A do Z – udzielaj zwolnień, respektuj ograniczenia czasu pracy i ochronę zatrudnienia (cz. II)

W kolejnym numerze kontynuujemy tematykę uprawnień rodzicielskich pracowników szkoły. Mogą oni korzystać nie tylko z urlopów, ale także ze zwolnień, m.in. z tytułu opieki nad dzieckiem. Poza tym dyrektorzy muszą respektować ograniczenia w zakresie ich czasu pracy jak również powstrzymywać się od ich zwalniania i jednostronnej zmiany warunków zatrudnienia. Za naruszenia w tym zakresie grożą bowiem surowe kary ze strony PIP. Sprawdź, jakie uprawnienia rodzicielskie poza urlopami, powinien respektować pracodawca oświatowy.

Terminarz zadań na listopad 2018 roku

Zadania dyrektora

Rozwiązanie zespołu szkół a dalsze zatrudnienie pracowników

Pytanie: Z dniem 31 sierpnia 2018 r. zlikwidowano liceum wchodzące w skład zespołu szkół. Zespół uległ rozwiązaniu i wyodrębniło się z niego gimnazjum. Nauczyciele oraz pozostali pracownicy zostali przejęci przez gimnazjum. Dyrektor nie zrealizował obowiązku poinformowania pracowników o zmianie warunków płacy i pracy. Nie przedstawił też pracownikom nowych warunków zatrudnienia. Pracownicy twierdzą, że powinni przestać pracować i otrzymać odprawy. Czy mają rację?