AKO 71

Zwolnienie lekarskie może obejmować maksymalnie 3 dni wstecz

Pytanie: Czy zwolnienie lekarskie wystawione 17 października 2012 r. na dzień niezdolności do pracy w dniu 3 października 2012 r. jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi? Czy zakład pracy powinien je uwzględnić? Zwolnienie to nie zostało wydane przez lekarza psychiatrę.

Zatrudniając nauczyciela na zastępstwo, trzeba zrobić aneks do arkusza organizacji

Pytanie: Nauczyciel jest na zwolnieniu lekarskim 1 miesiąc, zanosi się na dłuższą nieobecność w pracy. Czy zatrudniając innego nauczyciela na zastępstwo, muszę zrobić aneks do projektu organizacyjnego?

AKO 70

Zmiana regulaminu wynagradzania nauczycieli nie zawsze wymaga wprowadzenia zmian do umów o pracę i aktów mianowania

Pytanie: Wprowadziliśmy nowy regulamin wynagradzania nauczyciela, którego zapisy są mniej korzystne dla nauczycieli. Czy w związku z tym należy podpisać z nauczycielami porozumienia zmieniające warunki pracy lub wypowiedzieć im warunki płacy?

Zamiast urlopu zdrowotnego świadczenie rentowe?

Przy okazji ostatniego spotkania w MEN dotyczącego urlopów wypoczynkowych nauczycieli dyskutowano także nad uprawnieniami do urlopu dla poratowania zdrowia. Na poprzednim spotkaniu w tej sprawie osiągnięto porozumienie co do tego, żeby o urlopie zdrowotnym decydował lekarz medycyny pracy, a nie rodzinny - jak jest obecnie. Kolejnym pomysłem jest zastąpienie urlopu zdrowotnego świadczeniem rentowym.

AKO 69

Zwrot kosztów przejazdu w ramach podróży służbowej także na podstawie biletów z dni niepokrywających się z wyjazdem

Pytanie: W jaki sposób rozliczyć koszty podróży służbowej pracownika szkoły, który przedstawił do rozliczenia bilety kolejowe z innego dnia niż dzień podróży służbowej?

Zwolnienie z pracy chorowitego pracownika, którego nieobecności dezorganizują pracę szkoły

Pytanie: Na jakiej podstawie możemy wręczyć wypowiedzenie pracownikowi niepedagogicznemu, który trzeci raz z rzędu wykorzystuje zasiłek chorobowy w wymiarze maksymalnym 182 dni, wraca do pracy na kilka dni i sytuację powtarza?