AKO 143

Zbliża się termin rozliczania jednorazowych dodatków uzupełniających

Do końca stycznia 2018 r. nauczyciele powinni otrzymać jednorazowe dodatki uzupełniające. Choć rola dyrektora w ustalaniu wysokości i przyznawaniu tych świadczeń nie jest wiodąca, to jednak należy pamiętać o tym, że wypłacone dodatki mogą mieć wpływ na inne świadczenia, których przyznanie i wypłacenie jest już kompetencją szkoły.

Za nauczanie indywidualne niezrealizowane w wyniku nieobecności ucznia przysługuje wynagrodzenie

Pytanie: Czy nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, gdy realizuje nauczanie indywidualne na terenie szkoły, a uczeń nie zgłosił się na te zajęcia? Nauczyciel cały czas pozostaje w gotowości do pracy. Czy wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w związku z nauczaniem indywidualnym jest należne także wówczas, gdy nauczyciel przebywa cały dzień na wycieczce z uczniami?

Weryfikacja kandydatów do pracy w Rejestrze Sprawców na tle Seksualnym

Pytanie: Dyrektor zamierza zatrudnić pracownicę na stanowisku woźnej. Czy musi w związku z tym ustalać, czy pracownika nie widnieje w Rejestrze Sprawców na tle Seksualnym?

AKO 142

Zmiany w ocenie pracy w roku szkolnym 2018/2019 – już teraz sprawdź, jak je wdrożyć

W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 planowane jest wdrażanie istotnej nowelizacji Karty Nauczyciela, która obejmie również ocenę pracy nauczyciela. Ocena pracy ma stać się jednym z istotnych elementów awansu zawodowego nauczyciela. Uzyskanie konkretnej oceny może skrócić procedurę awansu zawodowego, ale też ją wydłużyć. Sprawdź, w jaki sposób wdrożyć zmiany w ocenie pracy, które szykuje nam ustawodawca.

ZFŚS a obowiązki szkoły wobec Urzędu Skarbowego i ZUS

Okres przedświąteczny wiąże się z wytężonymi pracami dyrektorów i komisji socjalnych w związku z administrowaniem zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. W związku z przyznawaniem świadczeń z Funduszu na szkole spoczywają obowiązki względem organów podatkowych oraz ZUS.

Zawieszenie nauczyciela w obowiązkach służbowych - praktyczne wskazówki dla dyrektora

Celem zawieszenia w pełnieniu obowiązków nauczyciela a także dyrektora będącego nauczycielem jest przejściowe odsunięcie osoby wykonującej zawód nauczyciela od wykonywania obowiązków zawodowych w szkole dla zabezpieczenia praw i dobra dzieci (uczniów) przed ich ewentualnym naruszeniem w sytuacji, gdy - z uwagi na zachowanie nauczyciela - zwiększyło się ryzyko takiego naruszenia. Zachowanie nauczyciela uzasadniające odsunięcie go od pełnienia obowiązków w szkole stanowić musi przejaw uchybienia obowiązkom zawodowym lub godności zawodowej zagrożony odpowiedzialnością dyscyplinarną lub też musi wypełniać znamiona przestępstwa, co z kolei uzasadnia wszczęcie wobec nauczyciela postępowania karnego. Sprawdź, w jakich sytuacjach można, a w jakich należy zawiesić nauczyciela w obowiązkach służbowych

AKO 139

Znamy wymagania kwalifikacyjne do prowadzenia zajęć terapeutycznych w szkole podstawowej

Nowe przepisy o wymaganych kwalifikacyjnych wobec nauczycieli określiły kwalifikacje terapeuty pedagogicznego, którego zatrudnia się do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i socjoterapeutycznych w szkole podstawowej.

AKO 134

OCENA PRACY NAUCZYCIELA – W TYM ROKU NA NOWYCH ZASADACH

Każdy nauczyciel nie częściej niż raz do roku podlega ocenie. Dyrektor i wicedyrektor, a także osoba zajmująca inne stanowisko kierownicze musi z kolei wykazać się co najmniej dobrą oceną pracy, zaś wyróżniającą muszą się legitymować osoby ubiegające się o nagrodę za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Oznacza to, że w każdej szkole praktycznie cały czas trwa procedura oceny czyjejś pracy. Tym bardziej warto wiedzieć, że od tego roku zmieniły się nieco zasady przeprowadzania oceny pracy nauczycieli i kadry kierowniczej.

AKO 133

UPRAWNIENIA EMERYTALNE NAUCZYCIELI PO NOWEMU CZ. 2 – ŚWIADCZENIE KOMPENSACYJNE I EMERYTURA POMOSTOWA

Nauczycielom, którzy jeszcze nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, ale nie spełniają warunków do przejścia na emeryturę nauczycielską (bez względu na wiek), pozostaje skorzystać ze świadczenia kompensacyjnego. Ze świadczeniem tym często mylona jest emerytura pomostowa, która jednak przysługuje bardzo wąskiej grupie nauczycieli.